W 2022 r. przeprowadzono 31 konsultacji społecznych, w tym:

 • 15 konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • 8 dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Od 23 listopada 2021 r. do 6 maja 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne, które obejmowały cykl pięciu debat eksperckich i pięciu debat społecznych oraz opiniowanie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (SUiKZP). Do udziału w debatach zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele wszystkich 42 poznańskich Osiedli. Łącznie podczas konsultacji wpłynęło ponad 600 pism z opiniami o projekcie nowego Studium, które złożyło ponad 2 tys. osób fizycznych, osób prawnych, w tym stowarzyszeń i rad osiedli. W trakcie konsultacji wykorzystano także kanały społecznościowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU).

W ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono 16 konsultacji w następujących sprawach:

 • projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Poznania na rzecz rodzin na lata 2022–2025;
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.;
 • projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022–2025;
 • projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego – wykonania prac remontowych na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”;
 • projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia wykonania prac ziemnych na terenie użytku ekologicznego ,,Wilczy Młyn”;
 • Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023–2024;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2022;
 • Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
 • ustanowienia pomnika przyrody – alei drzew na ul. Janiny Omańkowskiej;
 • ustanowienia pomnika przyrody grupy czterech drzew w parku im. Karola Marcinkowskiego;
 • ustanowienia pomnika przyrody w parku Adama Mickiewicza;
 • ustanowienia pomników przyrody w parku im. T. W. Wilsona;
 • uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody alei drzew lip przy ul. Meteorytowej;
 • zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

Uwagi zgłaszały pojedyncze organizacje pozarządowe, Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) oraz Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W 2022 r. Prezydent Miasta Poznania 7 razy spotkał się z radami osiedli oraz mieszkańcami osiedli: Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Górczyn, Jeżyce, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Zielony Dębiec. W trakcie spotkań Prezydent Miasta zapoznał się z potrzebami i problemami mieszkańców danych osiedli, ich postulatami, wnioskami i inicjatywami dotyczącymi funkcjonowania osiedli, oceną działania służb miejskich na terenie osiedli.

Rada Miasta Poznania uchwaliła zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (PBO23) – Uchwała Nr LXII/1140/VIII/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Na realizację projektów w ramach PBO23 została przeznaczona kwota 25 mln zł (o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji), z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu) oraz 19 mln zł na projekty rejonowe.

W ramach 11. edycji PBO23 zostały zgłoszone 192 projekty, w tym 36 projektów ogólnomiejskich (w tym 14 projektów w ramach Zielonego Budżetu) oraz 156 projektów rejonowych. 127 projektów zostało zaopiniowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu. W 2022 r. po raz pierwszy w trakcie opiniowania zgłoszonych projektów zasięgnięto także opinii KDO. Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego trwało od 10 do 31 października 2022 r. Na projekty można było głosować drogą elektroniczną w serwisie PBO (bez ograniczeń wiekowych – jedynie w przypadku dzieci poniżej 13. roku życia konieczna była zgoda rodzica lub opiekuna). Każdy mógł oddać maksymalnie 7 głosów – 2 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) i 5 na projekty rejonowe. W głosowaniu oddano 73 557 ważnych zgłoszeń elektronicznych.

Do realizacji wybrano 31 projektów PBO23: 3 projekty ogólnomiejskie (w tym 2 z Zielonego Budżetu) oraz 28 rejonowych.

Liczba oddanych głosów w edycjach PBO 2019–2023

Wykres kolumnowy przedstawia liczbę oddanych głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w latach 2019–2023. Najwięcej głosów oddano w 2021 roku - 87,6 tysięcy

Źródło: UMP

Wykres do pobrania w xls

Szczegółowe informacje dotyczące PBO23 znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszego Raportu pn. „Wyciąg z raportu ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023” oraz na stronie Miasta Poznania (https://budzet.um.poznan.pl/).

W 2022 r. trwał proces wdrażania rekomendacji Poznańskiego Panelu Obywatelskiego (PPO) wypracowanych przez mieszkańców – uczestników PPO w 2021 r. Ogólny temat panelu brzmiał: „Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?”. Dyskusje i rekomendacje panelistów skupiały się wokół dwóch tematów szczegółowych:

 • „Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?”;
 • „Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?”.

Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych rekomendacji podjęły w 2022 r. prace nad realizacją zadań w ramach zagadnień objętych rekomendacjami PBO.

Stan zaawansowania prac nad wdrożeniem poszczególnych rekomendacji prezentuje Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu pn. „Monitoring z wdrażania rekomendacji Poznańskiego Panelu Obywatelskiego w 2022 roku”.

W 2022 r. w Poznaniu działały 23 Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL), w tym:

 • 8 trzyletnich Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych (SCIL) – lata 2022–2024;
 • 11 rocznych SCIL-ów kontynuujących swoją działalność;
 • 3 nowe roczne SCIL-e;
 • 1 CIL Regrantingowy 2022–2024.

W 2022 r. w ramach konkursu mikrograntów na projekty aktywizujące mieszkańców i wspomagające relacje w społecznościach lokalnych, prowadzonego przez CIL Regrantingowy, zostało zrealizowanych 58 inicjatyw, na które wydatkowano ponad 231 tys. zł. Od 2022 r. CIL Regrantingowy odpowiedzialny jest również za tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy między SCIL-ami. CIL Regrantingowy prowadził także działania promocyjne i kampanię informacyjną programu Centrów Inicjatyw Lokalnych, m.in. Kolektyw Aktywne Miasto, utworzony przez 5 SCIL-ów. CIL Regrantingowy przygotował film informujący o programie CIL i jego efektach, a CIL Wil.DA.SIĘ grę karcianą „DA!SIĘ!”, przybliżającą proces animacji społecznej i budowania zaangażowania społecznego.

W 2022 r. na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych zostały przeznaczone środki z budżetu Miasta na dwa otwarte konkursy ofert, w tym:

 • dotację w wysokości 1,26 mln zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Fundacji Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You” na realizację zadania pn. „Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe 2022–2024”; dotacja jest podzielona na lata: rok 2022 – 460 tys. zł, rok 2023 – 400 tys. zł, rok 2024 – 400 tys. zł;
 • 2 743 900 zł przyznano 22 podmiotom stanowiącym sieć rocznych i trzyletnich SCIL-ów; dotacja dla SCIL-ów w 2022 r. wyniosła 1 468 900 zł.

W 2022 r. uruchomiono po raz pierwszy dotacje wieloletnie – na trzy lata. W ramach otwartych konkursów ofert uruchomiono trzy nowe SCIL-e na terenie jednostek pomocniczych Grunwald Północ, Stare Winogrady oraz Naramowice. 8 SCIL-ów otrzymało dotację na trzy lata (2022, 2023, 2024), 14 SCIL-ów dotację jednoroczną na 2022 r. Dodatkowo z nierozdysponowanych środków, udzielono jednej dotacji (w trybie art. 19 a, tzw. „mały grant”) dla Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Miejskich”, na zadanie „Wysłuchani – historie lokalne”.

Do 101 inicjatyw realizowanych przez 3-letnie SCIL-e w 2022 r. należały:

 • „Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych” – 19 inicjatyw;
 • Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód 2022–2024 – 10 inicjatyw;
 • CIL STARtownia STARomiejska – 14 inicjatyw;
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ – 8 inicjatyw;
 • Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych – Dom Sąsiedzki – 9 inicjatyw;
 • Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka – 18 inicjatyw;
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych SPÓJNIK – 14 inicjatyw;
 • Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Darzybór 2022–2024 – 9 inicjatyw.

Do 48 inicjatyw realizowanych w 2022 r. przez 11 jednorocznych, kontynuowanych SCIL-ów należały:

 • Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych – CIL Piątkowo Wschód – 5 inicjatyw;
 • CIL Fabianowo-Kotowo – 3 inicjatywy;
 • CIL PODOLANY 2022 – 3 inicjatywy;
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych – Górczyn – 5 inicjatyw;
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce – 5 inicjatyw;
 • Centrum Inicjatyw lokalnych Strzeszyn 2022 – 4 inicjatywy;
 • Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych OGRODÓWKA – 3 inicjatyw;
 • CIL Fifna Wilda – 6 inicjatyw;
 • CIL SOŁACZ – 6 inicjatyw;
 • CIL Kopernika – 5 inicjatyw;
 • CIL Piątkowo Północ – 3 inicjatywy.

Do 6 inicjatyw realizowanych w 2022 r. przez 3 nowe, jednoroczne SCIL-e należały:

 • Centrum Inicjatyw Lokalnych na Grunwaldzie Północ – 3 inicjatywy;
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych Stare Winogrady – 2 inicjatywy;
 • CIL Naramowice – 1 inicjatywa.

Łącznie SCIL-e jednoroczne zrealizowały 54 inicjatywy.