Powierzchnia geodezyjna Poznania wynosi 26 191 ha. Obszar Poznania podzielony był na 40 obrębów geodezyjnych, w ramach których wyodrębnionych było 117,2 tys. działek ewidencyjnych.

Na terenie miasta zlokalizowanych było 92,8 tys. budynków, w tym 49,6 tys. budynków mieszkalnych.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Poznania kształtowana jest przez takie elementy zagospodarowania, jak:

  • klinowo-pierścieniowy układ zieleni;
  • systematycznie uzupełniany i wzbogacany ramowy system komunikacyjny;
  • obszar funkcjonalnego śródmieścia z wyodrębnionym centrum.

Uwarunkowania regionalne dla Poznania jako stolicy województwa określone zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Poznania, według którego Poznań posiada rangę krajową, z którą wiąże się rozwój funkcji metropolitalnych i regionotwórczych oraz wyposażenie w usługi wyspecjalizowane. Poznań stanowi również główny ośrodek logistyczny regionu. Plan województwa lokalizuje na terenie Poznania obiekty inwestycyjne związane z przynależnością Polski do NATO realizowane w ramach zadań rządowych.