Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 2 078 2 096 100,9
Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 89,1 89,4 100,3
W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 63,5 63,5 100,0
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 2 474 2 508 101,4
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 82,8 84,2 101,7
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 320 1 326 100,5
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 7 023 6 761 96,3
gospodarstwach domowych 4 240 4 253 100,3
Długość sieci cieplnej w km 606,2 605,5 99,9
Wyszczególnienie 2021 2022 (najnowsze dostępne dane) 2021=100 
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km 1336 1346 100,7
Liczba odbiorców gazu w tys. 190,9 200,6 105,1
Zużycie gazu w GWh 1163 1160 99,7
Sieć elektroenergetyczna
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 283,8 292,0 102,9
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 484,3 476,9 98,5
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 886,7 877,7 99,0
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 213 1 221 100,6
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 42 42 100,0
powiatowych 272 269 98,9
gminnych 738 745 100,9
wewnętrznych 141 145 102,6
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 944 957 101,4
Liczba sygnalizacji świetlnych 344 335 97,4
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 45,6 45,9 100,7
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 29 500 29 500 100,0
Długość kanalizacji deszczowej w km 630 638 101,2
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 14 201 14 221 100,1
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 1 174 1 238 105,5
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 226,8

251,7

111,0
Długość tras ogółem w km, z tego: 412 429 104,1
tramwajowych 63 73 115,5
autobusowych 349 356 102,0
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 103 1 165 105,7
tramwajowych 173 272 157,3
autobusowych 930 893 96,0
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  608 621 102,1
tramwaje (wagony) 274 275 100,4
autobusy 334 346 103,6
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 88,4 88,7 100,3
w tramwajach 50,2 50,3 100,2
w autobusach 38,2 38,4 100,5
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego: 83,9 85,0 x
tramwajów 75,2 77,3 102,8
autobusów 91,0 90,2 99,1
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego: 79,7 75,5 x
tramwajów 71,0 70,6 99,4
autobusów 86,9 78,7 90,6
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego: 93,6 92,3 x
tramwajów 93,0 93,0 99,9
autobusów 94,1 91,9 97,7
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł:      
15-minutowego 4,00 4,00 100,0
45-minutowego 6,00 6,00 100,0
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 548,2 561,0 102,3
osobowych 431,2 441,3 102,4
ciężarowych 66,3 66,6 100,5
motocykli 20,7 22,1 106,7
Liczba taksówek osobowych 5 670 9 304 164,1
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica:      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 47 48 102,1
krajowych 2 2 100,0
międzynarodowych 45 46 102,2
Liczba operacji lotniczych w tys. 34 35 102,9
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 2 252 2 790 123,9
lotów krajowych 116,4 184,4 158,4
lotów zagranicznych 2 136

2 606

122,0
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.