Na koniec grudnia 2023 r. liczba osób poszukujących zatrudnienia, w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się nieznacznie z 3,6 tys. osób do 3,5 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Poznaniu wyniosła, podobnie jak przed rokiem, 1,0% i była najniższa zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w kraju.

W ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 57 osób, czyli o 1,6%. W tym samym
czasie liczba dostępnych ofert pracy zmniejszyła się o blisko połowę.

W 2023 r. 8,9 tys. osób zostało wykreślonych z ewidencji PUP w Poznaniu, w tym 4,5 tys. osób podjęło pracę, 0,5 tys. osób rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, 0,3 tys. osób podjęło własną działalność gospodarczą.

Na koniec 2023 r. 36% osób bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe, a 21% co najwyżej wykształcenie gimnazjalne/podstawowe.

Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, połowa osób zarejestrowanych w PUP w Poznaniu była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25–44 lat), natomiast 23% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25–34 lat.

Wykres 12. Stopa bezrobocia w Poznaniu

Wykres słupkowy przedstawia stopę bezrobocia w Poznaniu w latach 2000-2023.

Źródło: GUS

Wykres do pobrania w xls

Na koniec 2023 r. pracy w Poznaniu poszukiwały 332 osoby z niepełnosprawnościami oraz 143 cudzoziemców. Na koniec roku PUP w Poznaniu dysponował 384 propozycjami pracy w Poznaniu – czyli na 1 ofertę przypadało 9 osób poszukujących zatrudnienia.

Uprawnienia do pobierania zasiłku posiadała co piąta osoba bez pracy, a 32% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.

PUP w Poznaniu realizował wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.:

 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestników szkoleń wyniosła 0,7 tys. osób;
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 385 osób, a stypendia stażowe – 193 osoby;
 • poradnictwo zawodowe – 0,7 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, a 1,7 tys. osób – z indywidualnych informacji zawodowych; z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,8 tys. osób (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – otrzymały je 282 osoby;
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – organizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 85 osób oraz robót publicznych (w oparciu o umowy z Urzędem Miejskim w Kostrzynie oraz Urzędem Miasta Poznania) dla 2 osób;
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – skorzystało z nich 21 osób (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawców – 67 osób z aglomeracji poznańskiej;
 • refundacja świadczeń dla uczestników Centrów Integracji Społecznej – udzielono jej 429 osobom (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • pośrednictwo pracy – udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); prowadzono działania informacyjne dotyczące ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG.

Projekty na rzecz zatrudnienia realizowane przez PUP w Poznaniu, w tym finansowane ze środków UE, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • „Własna firma szansą na pracę i rozwój” – program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet;
 • „Nowe perspektywy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim”;
 • „Stop! Młodzież bez pracy”.

W ramach wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy poszukujących pracy w Poznaniu PUP w Poznaniu podjął działania wspierające tę grupę na lokalnym rynku pracy, m.in. prowadzono punkty informacyjne, infolinię w języku ukraińskim, organizowano warsztaty z tematyki dotyczącej możliwości i metod poszukiwania pracy w Polsce, a także przygotowania do rozmów z pracodawcami. Przedstawiciele PUP w Poznaniu brali także udział w targach pracy organizowanych dla obywateli Ukrainy. Zarejestrowani bezrobotni uchodźcy zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, a osoby wymagające szerszego wsparcia były kierowane na szkolenia oraz stosowano instrumenty rynku pracy.