Według szacunków Urzędu Miasta Poznania zasób mieszkaniowy Poznania na koniec 2023 r. liczył 301,9 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 19,1 mln m2, czyli na 1000 mieszkańców przypadało 549 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 63 m2. Na jedno mieszkanie przypadało mniej niż dwie osoby. 97,7% mieszkańców posiadało w mieszkaniach dostęp do sieci wodociągowej, 97,0% do łazienki, 90,8% do sieci centralnego ogrzewania, a 75,8% do sieci gazowej (dane za 2022 r.).

W 2023 r. w Poznaniu oddano do użytkowania 4626 mieszkań (o 13% mniej niż przed rokiem), w tym 4329 mieszkań na sprzedaż lub wynajem. Większość nowych mieszkań (4172) znajdowała się w budynkach wielorodzinnych. Rozpoczęto budowę 3182 mieszkań, najwięcej (90,5%) na sprzedaż lub wynajem. Wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub przyjęto zgłoszenia z projektem budowlanym dla 6438 mieszkań (o 18,5% mniej niż przed rokiem).

Miasto Poznań posiadało 12 612 lokali mieszkalnych zarządzanych przez spółkę z udziałem Miasta – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL), w tym 5458 w budynkach komunalnych oraz 7103 mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W zasobie znajdowało się 836 zwolnionych lokali, które w przeszłości były wykorzystywane na cele mieszkaniowe, z czego 393 zostały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania na cele mieszkaniowe, zaś pozostałe, z uwagi m. in. na ich stan techniczny – do rozbiórki, sprzedaży albo zagospodarowania na cele niemieszkalne. Lokale komunalne wynajmowało 8959 najemców (mieszkało w nich 28,3 tys. osób). W ramach najmu socjalnego wynajmowanych było 1635 lokali przez 895 najemców (mieszkało w nich 4,4 tys. osób).

Budynkami o nieuregulowanym stanie prawnym i częściami wspólnymi w części budynków z udziałem wspólnot mieszkaniowych, w tym z udziałem Miasta Poznania, administrowała spółka z udziałem Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

W 2023 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałą Nr XCI/1754/VIII/2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2024–2028.

Spółka z udziałem Miasta Poznania – Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) posiadała 3538 lokali mieszkalnych wynajmowanych przez 7332 najemców, w tym 393 mieszkania, za które Miasto Poznań wniosło opłatę partycypacyjną (dla osób w wieku senioralnym oraz niekwalifikujących się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego ze względu na osiągnięte dochody).