Projekty realizowane przez Miasto Poznań, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem Miasta w latach 2014-2023

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (tys. zł)

Dofinansowanie unijne dla projektu (tys. zł)

Okres realizacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 291 621 145 781 2014-2023
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu 268 956 121 546 2014-2023
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 237 236 59 301 2014-2023
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Ratajczaka 29 858 6 688 2016-2023
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa 292 449 96 983 2014-2023
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz 4 579 2 985 2014-2023
Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 91 450 42 837 2014-2023
Park Rataje w Poznaniu 20 921 11 883 2014-2019
Poznańskie parki w dzielnicy Wilda 8 361 3 322 2014-2021
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 21 437 13 985 2017-2020
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych 21 191 14 221 2016-2023
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1 976 1 680 2014-2017
Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej WSM 5 752 5 548 2020-2023
Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania 422 359 2014-2023
Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu 538 458 2014-2023
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – spółki 
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego 450 201 133 681 2016-2020
Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu 125 308  86 586 2018-2022
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI 503 696 241 125 2014-2023
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 201 067 106 599 2018-2022
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 114 103 77 313 2016-2023
Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta 94 116 39 695 2014-2018
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 137 327 25 646 2020-2023
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 26 776 12 445 2017-2020
Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 11 948 5 452 2023
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja 8 141 6 231 2022-2023
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 28 410 20 583 2015-2022
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 28 174 17 952 2017-2023
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania 19 144 15 050 2017-2022
Muzeum Enigmy w Poznaniu 22 478 10 370 2017-2022
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 17 126 8 836 2017-2021
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 15 003  8 199  2016-2020
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu 8 424 3 794 2017-2020
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług 6 276  5 308 2016-2018
Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług 1 680 1 428 2020-2022
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I – parking „Szymanowskiego” 5 404 2 977 2016-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 2 514 2 137 2017-2019
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania 628 534 2018-2019
Feniks 15 000  12 750  2017-2019
Feniks BIS 4 032 3 428 2019-2021
Feniks Trzeci 4 124 3 505 2021-2023
Feniks i Spółka

21 795, w tym dla MP 1 355

18 525, w tym dla MP 1 287 2018-2023
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania

13 390, w tym dla MP 11 387 

11 382, w tym dla MP 9 851 

2017-2018

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

10 525, w tym dla MP 6 288 

8 947, w tym dla MP 5 353   

2017-2020

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II

15 039, w tym dla MP 8 354  

12 783, w tym dla MP 6 961  

2020-2023

Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

13 305, w tym dla MP 8 545

11 309, w tym dla MP 7 262

2017-2019

Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

1 225, w tym dla MP 125 

1 041, w tym dla MP 106  

2018-2021

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

8 861, w tym dla MP 2 560

7 532, w tym dla MP 1 543

2017-2020

Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań 1 904 1 618 2020-2023
Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu

281

239

2022-2023

Kształcenie w zawodach niszowych “Ceramik” – ZSB1 w Poznaniu

314

267

2021-2023

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

13 466

7 647

2018-2020

Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

38 953

11 003

2014-2021

Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246 do km 241,760 (m. Poznań)

21 657, w tym dla MP 15 684 

18 478 w tym dla MP 13 711 

2020-2023

Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

7 216

4 034

2018-2021

Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu

280 

238

2018-2020

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7

205

174

2019-2020

Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu

76

64

2019-2020

Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowym rynku pracy

501

426

2019-2021

Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!

746

634

2020-2023

Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu 1 205 1 025 2020-2022
Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu 1 267  836  2020-2022
Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 10 592, w tym dla MP 3 900 8 146, w tym dla MP  3 290 2016-2021
Most do samodzielności 979, w tym dla MP 41 832, w tym dla MP 8 2018-2020
Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu 7 673  6 267  2021
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu 2 607 1 870 2018
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania 2 520, w tym dla MP 455 2 142, w tym dla MP 295 2016-2019
Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Poznania 23 646, w tym dla MP 232 20 099, w tym dla MP 186 2018-2022
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 96 759, w tym dla: WSM im. J. Strusia 2 786; ZOLIRM 1 590; POSUM 2 258; SM im. F. Raszei 1 916 79 800, w tym dla: WSM im. J. Strusia 2 368; ZOLIRM 1 351; POSUM 1 919; SM im. F. Raszei 1 629 2016-2021
Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM 1 501 1 276 2018-2022
ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań 2 259, w tym dla MP 813 1 920, w tym dla MP 752 2020-2023
Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu 1 687  1 434  2020-2023
Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy 313, w tym dla MP 132 266, w tym dla MP 112 2020-2021
Mieszkania wspomagane- treningowe w Mieście Poznań 4 000, w tym dla MP 784 3 400, w tym dla MP 508 2018-2021
Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu 761, w tym dla MP 339 647, w tym dla MP 321 2019-2020
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania 18 722, w tym dla MP 6 154  15 914, w tym dla MP 4 153 2019-2022
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania 297 252 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania 526 447 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania 518 441 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania 532 452 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania 483 411 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania 515 438 2020-2021
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – spółki
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las 96 832  66 780 2015-2018
Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP 6 026 1 179 2017–2018
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne 13 116 5 154  2018-2020
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 250  225  2016-2017
#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim 3 146, w tym dla MP 924 2 359 w tym dla MP 137 2020-2022
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2 448  2 448  2016-2018
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 439 2 439 2018-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 1 275  1 275  2019-2021
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 1 256  1 256  2015-2017
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 771 771 2017-2019
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 253 253 2016-2018
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej  241  241  2014-2016
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 218  2 218  2020-2022
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych 2 770, w tym dla MP 223 2 687, w tym dla MP 216 2016-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! 4 484, w tym dla MP 294 4 228, w tym dla MP 290 2018-2021
Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito 1 234, w tym dla MP 6 1 040, w tym dla MP  5 2019-2020
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD 198  198  2017
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 14 543  7 359 2015-2016
Sztuczna inteligencja w służbie książki 1 993  1 694  2020-2022
Inicjatywy wspólnotowe (pozostałe)
Partnerstwa strategiczne – edycja 2014 885 885 2014-2017
Mobilność edukacyjna – edycja 2014 742 742 2014-2016
Mobilność edukacyjna – edycja 2015 1 367 1 367 2015-2017
Partnerstwa strategiczne – edycja 2015 714 714  2015-2018
Mobilność edukacyjna – edycja 2016 511 511 2016-2018
Partnerstwa strategiczne – edycja 2016 420 420 2016-2019
Young Goes Euro 232  232  2016-2018
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 2017 223  223 2017-2019
Mobilność edukacyjna – edycja 2017 2 586  2 586  2017-2019
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017 646  646  2017-2020
Mobilność edukacyjna – edycja 2018 2 855  2 855  2018-2020
Partnerstwa strategiczne – edycja 2018 1 025 1 025 2018-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2019 3 151  3 151  2019-2021
Partnerstwa strategiczne – edycja 2019 1 613 1 613 2019-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2020 4 334 4 334 2020-2022
Partnerstwa strategiczne – edycja 2020  1 633  1 633  2020-2022
Mobilność edukacyjna – edycja 2021 1 037 1 037 2021-2023
Mobilność edukacyjna – edycja 2022 3 076 3 076 2022-2024
Mobilność edukacyjna – edycja 2023 2 042 2 042 2023-2025
Partnerstwa strategiczne – edycja 2023 282 282 2023-2025
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju 211 179 2015-2018
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level 219 187 2015-2018
Health and greenspaces 267  227 2019-2022
ON BOARD – Conecting cities through Education 266  226 2020-2021
ROOF 218  185 2020-2022
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER) 625  500 2016-2019
Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirACE 1074) 637  510 2017-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention 670 556  2017-2020
ZDROWE WZMOCNIENIE – Laboratoria Miejskie Lepszego Zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzenie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach 606 515 2019-2021
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance  2 580 2 063 2017-2022
Invest 4 Nature 905 905 2017-2022
Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland 313 221 2017-2018
FERS 
FERS Mobilność 2022 786 786 2022-2024
FERS Mobilność 2023 1 927 1 927 2023-2025
Projekty COVID-owe
Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 98  98  2020
Zdalna Szkoła + 163  163 2020
Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce 2 290 2 290 2020
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 1 042 1 042 2020
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz  bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 147 147  2020
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 1 251 1 054  2020
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC 8 357, w tym dla MP 244 7 104, w tym dla MP 244 2020-2022
*MP = Miasto Poznań
źródło: UMP