Budżet Miasta na 2023 r. został przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXVI/1399/ VIII/2022 z 22 grudnia 2022 r.

Wykonanie budżetu za rok 2023 wyniosło:

 • dochody: 5 093 854 792,91 zł (98,8% planu);
 • wydatki: 5 575 447 824,52 zł (95,7% planu);
 • wynik budżetu (deficyt): 481 593 031,61 zł.

Dochody budżetu Miasta Poznania w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 9431 zł, wydatki – 10 322 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 1783 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4841,4 mln zł (102% planu), dochody majątkowe w kwocie 252,4 mln zł (61,9% planu).

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2023 r. stanowiły:

 • subwencja ogólna i dotacje celowe – 1435,6 mln zł;
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego – 1427,4 mln zł;
 • wpływy z podatków i opłat – 1195,5 mln zł;
 • środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 191,6 mln zł;
 • pozostałe dochody – 843,8 mln zł.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 28,2% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT stanowiły 28% dochodów ogółem. Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 23,5% dochodów ogółem.

Główne źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim:

 • środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 173,6 mln zł;
 • środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 39,1 mln zł;
 • dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody – 36,3 mln zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4612,2 mln zł (96% planu), wydatki majątkowe w kwocie 963,2 mln zł (94,4% planu).

Tabela 25. Wydatki ogółem według dziedzin w 2023 r.
Dziedzina  Wartość w zł
Oświata  1 857 429 912
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 1 473 232 915
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 665 449 183
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 404 824 981
Administracja 396 898 617
Gospodarka przestrzenna, gospodarka
nieruchomościami oraz rewitalizacja
180 712 538
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156 818 387
Bezpieczeństwo publiczne 129 018 014
Obsługa długu publicznego 120 127 730
Różne rozliczenia 102 340 427
Kultura fizyczna i turystyka 80 183 073
Pozostałe 8 412 047
Razem 5 575 447 824
Źródło: UMP

W strukturze wydatków bieżących dominowały wydatki na oświatę – 1800,6 mln zł (39% ogółu wydatków bieżących), a w ramach wydatków majątkowych wydatki na drogi oraz transport publiczny – 589,7 mln zł (61,2% ogółu wydatków majątkowych).

Założono maksymalną ochronę przyjętego programu inwestycyjnego i utrzymania kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na zadania w celu uzupełnienia o kwoty niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów oraz zapisów waloryzacyjnych w umowach z wykonawcami. Wprowadzono również zadania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. Ponadto z powodu zaktualizowania harmonogramów realizacji niektórych inwestycji, wydatki przesunięto na lata następne i w efekcie zmniejszono wydatki majątkowe o 450 mln zł.

Tabela 26. Ważniejsze inwestycje realizowane w 2023 r.
Nazwa zadania Wykonanie za 2023 r. w zł
Program Centrum – etap I – przebudowa tras
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry,
Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa
85 426 985
Budowa zintegrowanego węzła transportowego
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20
83 722 720
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 74 921 424
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku
w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury
68 309 831
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak
do Naramowic w Poznaniu 
42 854 069
Budowa węzła Nowa Naramowicka  30 446 499
Odnowa infrastruktury publicznego transportu
zbiorowego – modernizacja trasy Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju
27 655 718
Przebudowa ul. Kolejowej  12 547 813
Źródło: UMP

Przychody budżetu w 2023 r. zrealizowano z tytułu:

 •  zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowania obligacji – 540 mln zł;
 • spłaty udzielonych w latach wcześniejszych pożyczek – 7,3 mln zł.

Ponadto Miasto dysponowało przychodami z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 523,3 mln zł.

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 177,1 mln zł, z tego:

 • spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 175 mln zł;
 • udzielone pożyczki z budżetu dla miejskich instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 2,1 mln zł.

Rok budżetowy 2023 zamknął się deficytem w wysokości 481,6 mln zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 229,2 mln zł i było wyższe od planowanego o 288,9 mln zł.

Należności wymagalne Miasta na koniec 2023 r. wyniosły 364,4 mln zł, a należności wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2023 r. wyniosły 4,3 mln zł i dotyczyły samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury.

Zobowiązania Miasta na koniec 2023 r. wyniosły 2 111 mln zł i były wyższe o 365,1 mln zł, tj. o 20,9% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Na 31 grudnia 2023 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

 • kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 1031 mln zł;
 • pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 54,5 mln zł;
 • wyemitowanych obligacji – 975 mln zł;
 • pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50,8 mln zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2023 r. wyniosły 1,5 mln zł i dotyczyły w głównej mierze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Miasta Poznania znajdują się w „Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2023 rok” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.