W 2023 r. przeprowadzono 39 procesów konsultacji społecznych, w tym:

 • 15 konsultacji dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp);
 • 24 dyskusje publiczne na temat wyłożonych do publicznego wglądu projektów mpzp;
 • 8 konsultacji dotyczących tworzonych miejskich dokumentów programowych i porządkowych, jak: Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023–2025, Poznański Program Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024–2026, Polityka Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej w Poznaniu, kierunki działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Równościowym Planie Działania, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także inwestycji miejskich, jak m.in.: ścieżka pieszo-rowerowa od mostu Lecha do kładki w Owińskach na zachodnim brzegu rzeki Warty czy zagospodarowanie placu miejskiego na Łacinie.

W ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono 14 konsultacji dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Poznania w następujących sprawach:

 • wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2023;
 • programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok;
 • uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody – dębu szypułkowego o imieniu „Krzysztof”;
 • ustanowienia pomników przyrody: grupy 18 wierzb białych przy ul. Wrońskiego/ Krauthofera w Poznaniu; 4 pomników przyrody na pl. Wolności w Poznaniu, 1 pomnika przyrody w parku Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1 pomnika przyrody w parku Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2023;
 • przyjęcia „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023–2025”;
 • zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania;
 • zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych i/lub drzwi zewnętrznych;
 • przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2024–2026”;
 • przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie.

Uwagi zgłaszały pojedyncze organizacje pozarządowe, Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) w imieniu zrzeszonych w nich organizacji oraz Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W 2023 r. Prezydent Miasta Poznania spotkał się z mieszkańcami oraz radami osiedli: Podolany, Grunwald Południe, Ławica, Ogrody, Umultowo. W trakcie spotkań Prezydent Miasta zapoznał się z potrzebami, problemami, postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców oraz oceną działania służb miejskich na terenie osiedli.

Odbywały się również spotkania indywidualne Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. Spotkania indywidualne jest to forma i możliwość bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Miasta Poznania na tematy istotne i ważne z punktu widzenia poszczególnych mieszkańców, z pominięciem drogi służbowej.

Rada Miasta Poznania uchwaliła zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 (PBO24) – Uchwała Nr LXXXI/1477/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r.

Na realizację projektów w ramach PBO24 została przeznaczona kwota 26,6 mln zł (o 1,6 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji), z tego 6,2 mln zł na projekty ogólnomiejskie oraz 20,4 mln zł na projekty rejonowe.

W ramach 12. edycji PBO24, po raz pierwszy projekty zostały podzielone na 5 kategorii: rejonowe małe, rejonowe duże, ogólnomiejskie małe, ogólnomiejskie duże, ogólnomiejskie duże w ramach Zielonego Budżetu. Zgłoszonych zostało łącznie 190 projektów – 40 projektów ogólnomiejskich (13 projektów ogólnomiejskich małych, 17 projektów ogólnomiejskich dużych oraz 10 w ramach Zielonego Budżetu) oraz 150 projektów rejonowych (50 rejonowych małych, 100 rejonowych dużych).

Na projekty rejonowe przeznaczono 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. Każdemu rejonowi zagwarantowano 100 tys. zł na projekty rejonowe małe. Środki na projekty duże przydzielono na podstawie algorytmu bazującego na podziale procentowym opartym w 60% na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 40% na powierzchni danego rejonu liczonej w km². Maksymalna kwota realizacji projektu rejonowego małego wynosiła 50 tys. zł, a rejonowego dużego 800 tys. zł. Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 200 tys. zł na małe, 2 mln zł na projekty duże i 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu. Maksymalna kwota realizacji projektu ogólnomiejskiego małego wynosiła 200 tys. zł, ogólnomiejskiego dużego 2 mln zł, ogólnomiejskiego dużego w ramach Zielonego Budżetu 2 mln zł.

Zaopiniowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu zostało 135 projektów. Głosowanie trwało od 2 do 23 października 2023 r. Na projekty można było głosować drogą elektroniczną w serwisie PBO. Głosujący mieli do dyspozycji maksymalnie 5 głosów – 3 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) i 2 na projekty rejonowe. W głosowaniu oddano 60 817 ważnych zgłoszeń elektronicznych.

Do realizacji w ramach PBO24 wybrano 57 projektów: 4 projekty ogólnomiejskie (1 ogólnomiejski duży, 1 ogólnomiejski mały oraz 2 z Zielonego Budżetu) oraz 53 rejonowe (26 projektów rejonowych małych i 27 projektów dużych).

Szczegółowe informacje dotyczące PBO24 znajdują się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Raportu pn. „Wyciąg z raportu ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024” oraz na stronie.

W 2023 r. w Poznaniu działało 15 Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), w których diagnozowane są lokalne zasoby i potencjały, badane problemy i potrzeby społeczności i w których mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu miasta.

Program Centrum Inicjatyw Lokalnych jest finansowany przez Miasto Poznań, a organizacje prowadzące CIL-e wspólnie tworzą Kolektyw Aktywne Miasto.

20 marca 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 45/2023 na realizatorów CIL w 2023 r.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu dotacje z budżetu Miasta na swoją działalność uzyskało 13 CIL-ów kontynuujących swoją działalność z lat ubiegłych oraz 1 nowy. Łączna pula środków rozdysponowana pośród 14 realizatorów wyniosła 818 000 zł.

Tabela 23. Sąsiedzkie Centra Inicjatyw Lokalnych (SCIL), które uzyskały dotacje z budżetu Miasta Poznania w 2023 r.
SCIL/osiedle  Organizacja Kwota
dofinansowania w zł
CIL Podolany   FUNDACJA NA FYRTLU 85 000
CIL Naramowice   Fundacja dzielnico 70 000
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw
Lokalnych – Górczyn  
Stowarzyszenie FiberArt 67 000
Centrum Inicjatyw Lokalnych
Stare Winogrady
Stowarzyszenie
„Akademia Myśli”
65 000
CIL Strzeszyn 2023   Stowarzyszenie Strzeszyn dla dzieci 62 000
Centrum Inicjatyw Lokalnych
Sąsiedzkie Jeżyce
Stowarzyszenie Jeżyckie
Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych
61 500
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw
Lokalnych Piątkowo Północ
2023
Stowarzyszenie Centrum
Promocji Ekorozwoju
60 000
CIL Fabianowo-Kotowo  Stowarzyszenie FABKOWO 59 000
SCIL Kopernika   Fundacja Poznańczycy 55 000
Sąsiedzkie Centrum inicjatyw
Lokalnych – CIL Piątkowo-
Wschód – kontynuacja
Stowarzyszenie
Dziewczyny w Naturze
55 000
Centrum Inicjatyw Lokalnych
na Grunwaldzie Północ

Stowarzyszenie
„Akademia Myśli”
55 000
CIL SOŁACZ  Fundacja ARS BONITAS 52 000
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw
Lokalnych OGRODÓWKA
Fundacja Projektowania
Zmiany Edukacyjnej
WYOBRAŹNIEJ
49 500
SCIL – Starołyna (nowy)   Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Miejskich
22 000
Źródło: UMP

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizuje na terenie Miasta Poznania projekt pn. „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022– 2024” (RCIL), finansowany z budżetu Miasta Poznania środkami w wysokości 279 000 zł.

W 2023 r. ogłoszony został Konkurs Mikrograntów na projekty wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich aktywizowanie. W ramach Konkursu, prowadzonego przez CIL Regrantingowy, zostało zrealizowanych 50 inicjatyw, na które wydatkowano łącznie 197 838 zł. Dofinansowanie uzyskały projekty, które wspierały wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną, w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni (ulicy, osiedla, dzielnicy), wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowane wspólnie z nią, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Od 2022 r. CIL Regrantingowy odpowiedzialny jest również za tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy między SCIL-ami. W 2023 r. kolejny raz odbyło się wydarzenie CIL&GRILL, będące spotkaniem Realizatorów SCIL oraz mieszkańców z różnych osiedli Poznania.

Ponadto Realizatorzy CIL w 2023 r. opracowywali i aktualizowali diagnozy społeczności lokalnych poznańskich osiedli. Powstały opracowania m.in. dla osiedli: Fabianowo-Kotowo (aktualizacja diagnozy), Górczyn (diagnoza) oraz Piątkowo Północ (aktualizacja diagnozy).