W 2023 r. Miasto Poznań zarządzało m.in. 49 ogólnodostępnymi parkami o powierzchni 342 ha, 117 miejskimi zieleńcami o powierzchni 71 ha, lasami komunalnymi o powierzchni 2387 ha, zielenią przyuliczną o powierzchni 950 ha. W ramach bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni posadzono 9,4 tys. drzew, w tym 8,5 tys. w lasach komunalnych (m.in. na powierzchni 0,23 ha na terenie byłej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach) oraz 41,5 tys. krzewów i roślin rabatowych, a także 84,3 tys. kwiatów.

W ramach działań związanych z rozwojem i ochroną terenów zielonych w mieście zrealizowano m.in.:

  • przekształcenie zieleńca w nowy park przy ul. Podkomorskiej;
  • rewaloryzację skwerów, m.in. przy ul. Burszty, na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Marcelińskiej oraz przy ul. Karpińskiej;
  • „Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia oraz nasadzenia nowych w aglomeracji poznańskiej” – prace prowadzono m.in. na terenie 5 parków;
  • program pn. „Zasadzka na Fyrtle – zazielenienie skwerów w śródmieściu” – w 2023 r. działaniami został objęty teren przy ul. Norwida, gdzie wprowadzono elementy małej retencji w postaci niecki bioretencyjnej;
  • przestrzeń zielonej rekreacji na os. Tysiąclecia – z placem zabaw z materiałów naturalnych, streetworkoutem oraz boiskiem z nawierzchnią naturalną;
  • las kieszonkowy u zbiegu ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 r.;
  • sad miejski na os. Jagiełły i w okolicy ul. Poradowskiego;
27 listopada odbyło się uroczyste sadzenie drzew  w nowym sadzie miejskim m.in. przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 17

sad miejski

Źródło: UMP
  • działania z zakresu kształtowania zieleni w pasie drogowym – prace prowadzono m.in. przy ulicach: Jarochowskiego, Wyspiańskiego, Stablewskiego i Kolejowej.

W ramach działań proekologicznych związanych z akcją odbrukowywania ulic w mieście posadzono nowe drzewa, m.in. na ulicach Wyspiańskiego, Grobla, Księcia Józefa i na pl. Międzymoście. Przy młodych drzewach stawiane były specjalne worki do podlewania, tzw. „hydrobufory”.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zrealizowano projekt pn. „Zielona Rzeka”, tj. roślinną aranżację wraz ze ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż Poznań Congress Center, placu Powszechnej Wystawy Krajowej oraz pomiędzy pawilonami 1 i 2, z miejscami do rekreacji dla mieszkańców.

Na koniec 2023 r. na terenie Poznania znajdowało się 60 form ochrony przyrody: 10 użytków ekologicznych, 2 rezerwaty przyrody, 1 obszar chronionego krajobrazu, 3 obszary „Natura 2000” oraz 44 pomniki przyrody.

W 2023 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła ustanowienie 7 nowych pomników przyrody w tym: jednej alei, dwóch grup drzew oraz 4 pojedynczych drzew. Do pomników przyrody włączono: aleję im. Adama Mickiewicza w Parku Adama Mickiewicza (21 platanów kulistych), tzw. „Fifne wierzby” (grupa 18 wierzb białych, przy ul. Wrońskiego/Krauthofera), „Platany im. Karola Marcinkowskiego” (grupa 4 drzew w parku Karola Marcinkowskiego), pojedyncze drzewa z placu Wolności („Platan im. prof. Aliny Hejnowicz”, „Platan im. prof. Konstantego Steckiego”, „Platan im. prof. Józefa K. Paczoskiego”, „Platan im. prof. Witolda Kuleszy”).

Nowe pomniki przyrody rosną w centrum miasta

platany

Źródło: UMP

W 2023 r. w ramach porozumienia pomiędzy Zakładem Lasów Poznańskich, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Nadleśnictwem Łopuchówko został zbudowany „Sztuczny Barłóg dla Dzików”. Ma on ułatwić obserwację koncentracji dzików w zaplanowanym miejscu, dać możliwość dokładniejszej ich inwentaryzacji, poznanie struktury ich populacji oraz zwiększenie efektywności i skuteczności w walce z Afrykańskim Pomorem Świń.

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w sprawie współpracy na rzecz przygotowania opracowania pn.: „Standardy ochrony ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej. Planowanie i realizacja prac budowlanych. Odtwarzanie siedlisk” oraz opracowania merytorycznego pn.: „Standardy ochrony Płazów w Poznaniu”.

W fazę realizacji wszedł Plan Urządzenia Lasów Komunalnych na lata 2023–2032, który zawiera m.in. program ochrony przyrody, wykaz projektowanych cięć odnowieniowych, pielęgnacyjnych i projektowanych wskazań gospodarczych z zakresu hodowli lasu oraz prognozy oddziaływania planu na środowisko.

Zwiększyła się liczba zwiedzających Palmiarnię PoznańskąOgród Zoologiczny w Poznaniu. Wspomniane jednostki w 2023 r. odwiedziło odpowiednio 257,8 tys. i 789,5 tys. osób. Dużym zainteresowaniem w Palmiarni Poznańskiej cieszyły się nocne zwiedzania, które odbywały się także przy muzyce wykonywanej na żywo. Przy wejściu do Nowego ZOO pojawił się nowy obiekt – Dom Papug, w którym zamieszkały papugi patagońskie. Ogród Zoologiczny brał udział w programach reintrodukcji, które dotyczyły: susłów moręgowanych, popielic, chomików europejskich, puszczyka uralskiego. Uruchomiono bazę gatunków zwierząt przebywających w Zoo: QR kod na etykiecie gatunkowej umożliwiał dostęp do pliku mp3 z audiodeskrypcją, pliku video oraz pliku tekstowego z dłuższym opisem gatunku.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem a Uniwersytetem Przyrodniczym prowadzony był ośrodek leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz drobnych, wolno żyjących ssaków z terenu Poznania, do którego w 2023 r. przyjęto ponad 2,5 tys. ptaków oraz 188 małych ssaków.

W 2023 r. funkcjonowało 85 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) obejmujących 17,8 tys. działek o łącznej powierzchni 751,6 ha (o 0,5 ha więcej niż przed rokiem). Tereny te pełnią funkcję ekologiczną i społeczną.

Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także 22 cmentarze o łącznej powierzchni 252 ha. Największą powierzchnię (łącznie 191 ha) posiadają cmentarze komunalne: Junikowo i Miłostowo, na których w 2023 r. pochowano 3,8 tys. zmarłych, w tym 2,1 tys. w urnach.

W 2023 r. Miasto prowadziło liczne przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności, m.in. akcję „Poznań dla pszczół”. W jej ramach w przyjaznych lokalizacjach pojawiały się miejsca schronienia i rozmnażania dla owadów zapylających w tym łąki kwietne), opublikowano film edukacyjny pn. „Cztery pory roku w świecie zapylaczy” oraz otwarto ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną o tej samej nazwie w Lasku Dębińskim, postawiono także kolejne ule miejskie.

Na terenie zajezdni Franowo ustawiono 3 ule

ule

Źródło: UMP

Realizowano projekt pn. „Ochrona siedlisk ptaków na budynkach oświatowych w Poznaniu” – zakupiono 71 budek dla jerzyków w celu zamontowania ich na budynkach placówek oświatowych. Powstała również nowa platforma lęgowa dla rybitw na Stawie Edy na Szachtach. Założono nowe łąki kwietne, m.in. na Chartowie oraz na skwerze im. Karola Hoffmanna.

Łąki kwietne na osiedlach PTBS

łąki kiwetne

Źródło: UMP (fot. PTBS)

Na terenie miasta funkcjonowały również tzw. „próchnowiska” np. na skwerze u zbiegu ulic Marcelińskiej i Grochowskiej. Są to miejsca, w których składowane jest martwe drzewo stanowiące bogactwo nisz ekologicznych i mikrosiedlisk.

Znacznie ograniczono w mieście częstotliwość koszenia trawników w okresie letnim oraz grabienia liści w okresie jesiennym.

W Poznaniu ograniczane jest koszenie traw

mniej koszenia

Źródło: UMP

W 2023 r. przeprowadzono waloryzację Strumienia Junikowskiego oraz sformułowano zalecenia ochronne z zakresu czynnej ochrony jego poszczególnych elementów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania różnorodności biologicznej.

Poznańskie schronisko dla zwierząt w 2023 r. przyjęło 664 koty oraz 532 psy. W ciągu roku nowych właścicieli znalazło 248 psów oraz 346 kotów. W ramach Światowego Dnia Kota zorganizowano m.in. zbiórkę karmy dla kotów wolno żyjących, odbyły się też drzwi otwarte „kociarni” w schronisku w ramach promocji adopcji zwierząt. Zorganizowano także II edycję Marszu Kejterka pod hasłem „Sercem za kejtrem! W Poznaniu krzywdzenie zwierząt nie przejdzie!”.