fbpx
Wyszczególnienie 2017
2018
2017=100 (najnowsze dostępne dane)
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
103 401108 264104,7
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w:49,051,0104,1
przemyśle9,19,1100,0
budownictwie2,93,4117,2
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji17,718,4103,9
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości4,74,9104,2
pozostałych usługach14,515,1104,1
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  (2019 r.  I – III kw.)3,93,282,0
201920202019=100
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów:1 0151 073105,7
mieszkalnych, w tym:643711110,6
jednorodzinnych421531126,1
przemysłowych433683,7
handlowych i usługowych956063,2
służby zdrowia6583,3
oświatowych12650,0
kultury i sztuki251768,0
kultury fizycznej121083,3
pozostałych179228127,4
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów:27725391,3
służby zdrowia58114,3
oświatowych37233,3
kultury i sztuki26300,0
kultura fizyczna11100,0
infrastruktury technicznej25623089,8
pozostałe10110,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów:3 3203 17895,7
mieszkalnych, w tym:688695101,0
jednorodzinnych303321105,9
przemysłowych1269777,0
handlowych i usługowych859172,2
służby zdrowia108107,1
oświatowych3334103,0
kultury i sztuki272281,5
kultury fizycznej1620125,0
pozostałych, w tym:2 3352 21194,7
urządzeń inżynieryjnych1 3921 38799,6
Podmioty gospodarcze 
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze:115 423118 751102,9
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa474474100,0
przemysłu i budownictwa18 36518 800102,4
usługowym96 58499 477103,0
Z ogólnej liczby podmiotów:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą70 52272 467102,7
spółki handlowe, w tym:26 31227 572104,8
z udziałem kapitału zagranicznego3 2393 22499,5
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys.8,67,991,9
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys.4,13,995,1
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób)96,2196,44+0,23
małych (od 10 do 49 osób)3,12,91-0,2
średnich (od 50 do 249 osób)0,560,53-0,03
dużych (od 250 do 999 osób)0,110,100-0,01
powyżej 10000,020,020,0
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł45,342,593,8
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym:6,86,798,5
budowlano-montażowa3,13,096,8
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w %I-III kw.  – 6,3I-III kw. – 5,8– 0,5%
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w %I-III kw.  – 5,1I-III kw. – 4,7– 0,4%
Wskaźnik poziomu kosztów w %I-III kw.  – 93,7I_III kw. – 94,2+ 0,5%
Handel 
Targowiska
Liczba targowisk miejskich1010100,0
Liczba miejsc sprzedaży1 5691 05167,0
Powierzchnia targowisk w tys. m228,719,467,5
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym:7 8157 76799,4
gruntów ornych6 3926 35699,4
sadów22921995,6
łąk575673117,0
pastwisk365365100,0
Plony podstawowych upraw w q/ha:
zbożowych2638146,2
ziemniaków180180100,0
rzepaku2020100,0
buraków cukrowych100100100,0
Źródło: GUS, Biuletyn statystyczny Poznania IV kw 2020