Wyszczególnienie  2017
2018
2017=100 (najnowsze dostępne dane)
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
103 401 108 264 104,7
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 49,0 51,0 104,1
przemyśle 9,1 9,1 100,0
budownictwie 2,9 3,4 117,2
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 17,7 18,4 103,9
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 4,7 4,9 104,2
pozostałych usługach 14,5 15,1 104,1
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  (2019 r.  I – III kw.) 3,9 3,2 82,0
  2019 2020 2019=100
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 015 1 073 105,7
mieszkalnych, w tym: 643 711 110,6
jednorodzinnych 421 531 126,1
przemysłowych 43 36 83,7
handlowych i usługowych 95 60 63,2
służby zdrowia 6 5 83,3
oświatowych 12 6 50,0
kultury i sztuki 25 17 68,0
kultury fizycznej 12 10 83,3
pozostałych 179 228 127,4
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 277 253 91,3
służby zdrowia 5 8 114,3
oświatowych 3 7 233,3
kultury i sztuki 2 6 300,0
kultura fizyczna  1 1 100,0
infrastruktury technicznej 256 230 89,8
pozostałe 10 1 10,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 3 320 3 178 95,7
mieszkalnych, w tym: 688 695 101,0
jednorodzinnych 303 321 105,9
przemysłowych 126 97 77,0
handlowych i usługowych 85 91 72,2
służby zdrowia 10 8 107,1
oświatowych 33 34 103,0
kultury i sztuki 27 22 81,5
kultury fizycznej 16 20 125,0
pozostałych, w tym: 2 335 2 211 94,7
urządzeń inżynieryjnych 1 392 1 387 99,6
Podmioty gospodarcze 
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 115 423 118 751 102,9
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 474 474 100,0
przemysłu i budownictwa 18 365 18 800 102,4
usługowym 96 584 99 477 103,0
Z ogólnej liczby podmiotów:      
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 70 522 72 467 102,7
spółki handlowe, w tym: 26 312 27 572 104,8
z udziałem kapitału zagranicznego 3 239 3 224 99,5
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 8,6 7,9 91,9
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 4,1 3,9 95,1
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 96,21 96,44 +0,23
małych (od 10 do 49 osób) 3,1 2,91 -0,2
średnich (od 50 do 249 osób) 0,56 0,53 -0,03
dużych (od 250 do 999 osób) 0,11 0,100 -0,01
powyżej 1000 0,02 0,02 0,0
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 45,3 42,5 93,8
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 6,8 6,7 98,5
budowlano-montażowa 3,1 3,0 96,8
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw.  – 6,3 I-III kw. – 5,8 – 0,5%
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw.  – 5,1 I-III kw. – 4,7 – 0,4%
Wskaźnik poziomu kosztów w % I-III kw.  – 93,7 I_III kw. – 94,2 + 0,5%
Handel 
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 10 10 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 1 569 1 051 67,0
Powierzchnia targowisk w tys. m2 28,7 19,4 67,5
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: 7 815 7 767 99,4
gruntów ornych 6 392 6 356 99,4
sadów 229 219 95,6
łąk 575 673 117,0
pastwisk 365 365 100,0
Plony podstawowych upraw w q/ha:
zbożowych 26 38 146,2
ziemniaków 180 180 100,0
rzepaku 20 20 100,0
buraków cukrowych 100 100 100,0
Źródło: GUS, Biuletyn statystyczny Poznania IV kw 2020