W 2018 r. przyznano 49,7 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 14,8 mln zł.

Pomoc mieszkaniowa na rzecz mieszkańców Poznania (osób lub gospodarstw domowych niemających środków na zapewnienie sobie w ramach systemu rynkowego użytkowania mieszkania) oprócz najmu mieszkania komunalnego lub socjalnego świadczona była w innych formach. Skierowana była nie tylko do zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Miasta Poznania.

Do takich form pomocy realizowanej w 2018 r. należały:

 • dodatki mieszkaniowe, w tym wypłata ryczałtu na zakup opału
 • zryczałtowane dodatki energetyczne
 • obniżka czynszu

więcej..

 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy Miasta przeznaczoną dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach bytowych, użytkujących mieszkanie, ale nie mających wystarczających środków na jego utrzymanie.

Adresaci tych świadczeń to osoby niezamożne, ale nie ubogie, ich dochody przekraczają bowiem progi ubóstwa kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej. Za pośrednictwem dodatków Miasto pomaga mieszkańcom w ponoszeniu bieżących wydatków mieszkaniowych. Zasadniczo dodatek przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny, spełniających kryteriom dochodowe i zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

W 2018 r. przyznano 49,7 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 14,8 mln zł. Całość środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wypłacono z budżetu Miasta.

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego udzielonego w 2018 r. wynosiła 297,08 zł.

W strukturze udzielonych dodatków największa ich część skierowana została do osób i rodzin w zasobach prywatno – czynszowych i komunalnych. Beneficjentami dodatku mieszkaniowego byli również mieszkańcy lokali spółdzielczych i w niewielkim zakresie mieszkań zakładowych.

Dodatki mieszkaniowe w Poznaniu wg form własności lokalu

 

2017 r.

2018 r.

Liczba dodatków

Kwota dodatków w zł

Liczba dodatków

Kwota dodatków w zł

Spółdzielcze

11 415

3 398 689,07

10 018

2 976 176,63

Komunalne

15 266

4 545 228,77

15 454

4 591 202,38

Prywatne  i prywatno – czynszowe

27 281

8 122 528,20

24 153

7 171 390,40

Zakładowe

240

71 497,19

119

35 435,90

Dodatki ogółem

54 202

16 137 943,23

49 744

14 778 205,31

źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń
 
Dodatki mieszkaniowe w Poznaniu wg liczby osób w gospodarstwie

 

2017 r.

2018 r.

Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek mieszkaniowy

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł

Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek mieszkaniowy

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł

1 osobowych

3 231

5 772 268,60

2 990

5 329 977,27

2 osobowych

1 843

3 291 803,87

1 662

2 961 923,72

3 osobowych

1 477

2 638 266,47

1 363

2 428 955,70

4 osobowych

1 380

2 465 577,77

1 268

2 259 915,12

5 osobowych

659

1 177 856,02

612

1 091 188,15

6 i więcej osobowych

443

792 170,50

396

706 245,35

Dodatki ogółem

9 033

16 137 943,23

8 290

14 778 205,31

źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania Poznańskie Centrum Świadczeń posiada wypracowaną procedurę przyjmowania i rozpoznawania wniosków, a prawidłowość jej stosowania monitorowana i działa prawidłowo. W ramach procedury rozpatrywania wniosków o dodatek mieszkaniowy przyjęto następujące działania: wnioskodawca składa wniosek w siedzibie Centrum, a w przypadku niepełnosprawności, która nie pozwala na osobiste złożenie wniosku, dostarczony jest on w miejsce zamieszkania klienta przez pracowników Centrum. W przypadku ustalenia, że wniosek w momencie przyjęcia posiada braki formalno-prawne lub gdy w wyniku przeprowadzonych czynności wyjdą na jaw okoliczności uzasadniające żądanie dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, stosowany jest przepis art. 64, § 2 KPA do usunięcia braków. Przedmiotowe wezwanie wnioskodawca otrzymuje w trakcie składania wniosku w Dziale Obsługi Klienta Centrum. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

W 2018 r. odrzucono 161 wniosków, w tym:

 • 58 wniosków umorzono
 • 103 wnioski pozostawiono bez rozpoznania

Ponadto 580 wniosków załatwiono decyzjami odmownymi, a w 26 sprawach wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na nieopłacanie należnej części czynszu za zajmowany lokal.

W 2018 r. przeprowadzono 54 wywiady środowiskowe dotyczące ustawowych dodatków mieszkaniowych.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetycznego regulowane jest ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2018 r. wpłynęło 4 948 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W 2018 r. wydano:

 • 4 633 decyzje o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • w 345 przypadkach wydano decyzje odmowne
 • w 31 sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
 • w 30 wnioskach umorzono postępowanie administracyjne

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jako kolejna forma pomocy przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania.

Podstawą prawną dla realizacji tego zadania jest:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018

Obniżka przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniżej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

W 2018 r. o przyznanie obniżonego czynszu zwróciło się 21 najemców. Pozytywnie rozpatrzono 19 wniosków. W 1 przypadku odmówiono przyznania obniżonego czynszu. W 1 sprawie udzielono klientowi wyjaśnień (wniosek został złożony w trakcie trwania obniżki czynszu).