W 2023 r. zaktualizowano „Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania” i został on zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Do Centrum Zarządzania Kryzysowego (CKZ) wpłynęło 3,9 tys. zgłoszeń dotyczących zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa i sytuacji niebezpiecznych w mieście.

Zgłoszenia dotyczyły m.in. awarii (363), zgromadzeń (341), ostrzeżeń meteorologicznych (256), imprez masowych (203), pojawienia się dzikich zwierząt w przestrzeni miasta (186) oraz cyberbezpieczeństwa (20).

W 2023 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania dotyczące zagrożeń w dostawach energii i paliw.

Straż Miejska Miasta Poznania (SMMP) przyjęła do realizacji 72,6 tys. zgłoszeń – 1,2% mniej niż w 2022 r. – najwięcej w formie głosowej (37,7 tys.) i elektronicznej (23,3 tys.). Większość zgłoszeń dotyczyła ruchu drogowego (57%).

Strażnicy SMMP w czasie rutynowych działań, m.in.:

 • ukarali mandatami 46,9 tys. osób;
 • skierowali 2,6 tys. wniosków o ukaranie do sądu;
 • wylegitymowali 53 tys. osób w związku z popełnionymi wykroczeniami;
 • ujawnili 873 wykroczenia popełnione przez pieszych – nałożyli 825 mandatów, pouczyli 43 osoby oraz skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu;
 • przewieźli do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 1,5 tys. osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób;
 • wydali 6,2 tys. zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku, zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego i architektonicznego);
 • skierowali do zarządców dróg blisko 2 tys. uwag lub wniosków dotyczących stwierdzonych awarii i uszkodzeń urządzeń drogowych, czytelności oznakowania lub innych czynników mających znaczący wpływ na płynność i drożność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo jego uczestników;
 • podejmowali działania pomocowe wobec osób w kryzysie bezdomności – przeprowadzili 1,8 tys. interwencji na skutek zgłoszeń do Dyżurnego SMMP; przeprowadzili 4,5 tys. kontroli znanych miejsc bytowania osób w kryzysie bezdomności umożliwiając 61 osobom kontakt z właściwymi służbami medycznymi, a kolejnym 55 z ośrodkami pomocy socjalnej;
 • podejmowali działania w zakresie porządku w ruchu drogowym – założyli 13,2 tys. blokad na koła pojazdów, nałożyli 37,6 tys. mandatów karnych, zastosowali 3,7 tys. pouczeń oraz skierowali 2,4 tys. wniosków o ukaranie do sądu;
 • wystawili 1 tys. dyspozycji usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych;
 • kontrolowali punkty i stanowiska handlowe – przeprowadzili 768 kontroli targowisk – strażnicy miejscy stwierdzili 9 wykroczeń w zakresie używania przez sprzedających wag bądź odważników z nieaktualną legalizacją; nałożyli 92 mandaty i 2 pouczenia za prowadzenie handlu w miejscach zabronionych; na nieposiadających wymaganego zezwolenia na sprzedaż nałożyli 289 mandatów karnych oraz zastosowali 2 pouczenia;
 • kontrolowali punkty i stanowiska usługowe – przeprowadzili również blisko 2 tys. kontroli taksówek osobowych, świadczących usługi na terenie miasta; podczas podjętych działań ujawnili 698 nieprawidłowości dotyczących oznaczenia pojazdów, z czego 79 dotyczyło nieoznakowania pojazdu naklejką z kodem QR, za co strażnicy nałożyli 77 mandatów karnych i pouczyli 2 przewoźników.

Działania SMMP zakresie czystości i ochrony środowiska obejmowały m.in.:

 • przeprowadzenie 1,2 tys. kontroli lub interwencji w zakresie spalania w domowych instalacjach grzewczych substancji zabronionych bądź palenia ognisk – z czego 317 interwencji zakończyło się zastosowaniem środków prawnych (294 mandaty karne, 20 pouczeń oraz 3 wnioski do sądu o ukaranie);
 • przeprowadzenie kontroli rodzaju i jakości spalanych paliw – stwierdzono 42 nieprawidłowości zakończone nałożeniem 30 mandatów karnych oraz zastosowaniem 12 pouczeń;
 • ujawnienie i usunięcie 801 nielegalnych wysypisk odpadów i doprowadzenie do usunięcia 71 z nich przez sprawców; na sprawców nałożono 91 mandatów karnych i zastosowano 1 pouczenie;
 • przekazanie 180 spraw do Zarządu Zieleni Miejskiej;
 • przeprowadzenie 5 interwencji dotyczących zanieczyszczeń cieków wodnych i akwenów;
 • podjęcie 2,4 tys. działań wobec osób niszczących roślinność – nałożenie
 • 2,3 tys. mandatów, zastosowanie 113 pouczeń oraz skierowanie 34 wniosków o ukaranie do sądu;
 • doprowadzenie do usunięcia 612 pojazdów, których stan wskazywał na nieużywanie – największa ich liczba została usunięta z rejonów działania Referatu Nowe Miasto (177), Referatu Jeżyce (139), Referatu Grunwald (128) oraz Referatu Północ (94);
 • przeprowadzenie 5,3 tys. kontroli (w 203 lokalizacjach) placów budów i terenów do nich przylegających pod kątem czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji – nałożono 205 grzywien na osoby odpowiedzialne lub kierowników budów oraz zastosowano 3 pouczenia;
 • przekazanie 1075 ptaków i innych małych zwierząt do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej;
 • skontrolowanie ponad 3,5 tys. nieruchomości pod kątem wykonania obowiązku deratyzacji – ujawniono 97 nieprawidłowości, nałożono 86 mandatów, zastosowano 2 pouczenia i skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie;
 • nałożenie 89 mandatów na osoby uchylające się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie i zastosowanie 10 pouczeń;
 • nałożenie 228 mandatów, zastosowanie 34 pouczeń i skierowanie 5 wniosków o ukaranie za niezachowanie środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia;
 • przekazanie do schroniska 268 bezdomnych psów, 138 kotów oraz innych zwierząt;
 • przyjęcie 108 zgłoszeń o pojawieniu się dzików na terenie miasta (11 interwencji) i 174 zgłoszeń dotyczących lisów (19 interwencji) i powiadomień do Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • przeprowadzenie wspólnie z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP 528 kontroli posesji w zakresie zbierania, gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych oraz posiadanej dokumentacji – ujawnienie 136 nieprawidłowości, nałożenie 125 mandatów karnych, zastosowanie 6 pouczeń oraz skierowanie 5 wniosków o ukaranie do sądu.

SMMP zabezpieczała porządek publiczny i bezpieczeństwo 166 zgromadzeń, uroczystości, imprez oraz festynów, często w ścisłej współpracy z Komendą Miejskiej Policji w Poznaniu. SMMP prowadziła zajęcia profilaktyczne i informacyjne, w tym m.in.: „Ekopoznaniak”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Obcy, nieznajomy”, „Bezpieczny wypoczynek”, „Nie dla smogu!”, „POZytywniacy”, „Bezpieczny senior”, „Wiem. Wybieram dobrze”. Ponadto w ścisłej współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu oraz jednostkami pomocniczymi Miasta (osiedlami) realizowano działania w ramach programu pn. „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” oraz „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” – w 2023 r. odbyło się 47 spotkań Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych.

W 2023 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu kontynuowała projekt pn. „Dopalacze niszczą życie – wczesna interwencja uzależnień” – policjanci przeprowadzili 100 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 7235 osób. Ponadto w 2023 r. w ramach programu pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki” policjanci przeprowadzili dla 3036 uczniów 61 inicjatyw z zakresu problematyki związanej z uzależnieniami od narkotyków, dopalaczy alkoholu oraz wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (KMP SP w Poznaniu) w 2023 r. odnotowała 1155 pożarów, 2947 miejscowych zagrożeń oraz 1243 fałszywe alarmy. W ciągu roku liczba pożarów zmniejszyła się o 8,6%, liczba miejscowych zagrożeń spadła o 20,1%, a liczba fałszywych alarmów zmalała o 0,7%.

Prawie wszystkie pożary (99,0%) zakwalifikowane były jako pożary małe. Podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w Poznaniu zostały poszkodowane 502 osoby, a 146 poniosło śmierć (w tym w wyniku samych pożarów ucierpiało 20 osób, a 4 zmarły).