W 2023 r. wydano łącznie 1775 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji celu publicznego i pozwoleniu na budowę oraz 224decyzje negatywne. Przyjęto 2649 zgłoszeń robót budowlanych.

W 2023 r. wydano 650 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in.: 408 decyzji dotyczących budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego, 250 dotyczących obiektów i urządzeń inżynieryjnych, 39 dla obiektów przemysłowych, 34 dla obiektów handlowych i usługowych i 25 decyzji dla obiektów kultury i sztuki. Ponadto wydano 220 pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym 88% dotyczyło budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wydano także 1123 pozytywne decyzje o pozwoleniu na budowę, w tym 366 decyzji na podstawie wydanych wcześniej decyzji o warunkach zabudowy oraz 327 decyzji na podstawie uchwalonego mpzp. Prawie 29% decyzji dotyczyło budownictwa mieszkaniowego.

W 2023 r. po raz kolejny nastąpił spadek liczby złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz wydanych decyzji w tym zakresie.

W 2023 r. wydano 3249 opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenu pod określone inwestycje.

Zakończono budowę 44 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, 388 budynków jednorodzinnych, 76 budynków niemieszkalnych (obiektów przemysłowych, magazynowych, garażowych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego), 35 inwestycji drogowych oraz 231 obiektów sieci uzbrojenia terenu. Rozpoczęto budowę 45 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, 167 budynków jednorodzinnych, 63 budynków niemieszkalnych, 37 obiektów drogowych i 232 obiektów sieci uzbrojenia terenu. Utrzymał się trend spadkowy liczby rozpoczętych i zakończonych budów budynków i obiektów. Przeprowadzono 40 kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych. Zalecenia pokontrolne sformułowano dla 8 budynków. Ponad 3-krotnie zwiększyła się liczba przeprowadzonych kontroli nośników reklamowych (432 kontrole). Większość dotyczyła reklam wolno stojących (273 kontrole). Stwierdzono 163 samowole budowlane w tym zakresie.