W 2023 r. kontynuowano miejskie programy mieszkaniowe realizowane, we współpracy z Miastem, przez spółki PTBS i ZKZL, skierowane do mieszkańców:

 • o średnich dochodach:
  • „POZnań – i zamieszkaj” (552 mieszkania PTBS w II edycji) – kontynuowano budowę mieszkań przy ulicach: J. Wiencka, E. Zawackiej, A. Poszwińskiego (199 mieszkań) oraz przy ulicach: E. Zawadzkiej i M. Cegłowskiej (353 mieszkania); w przygotowaniu były nowe inwestycje przy ulicach Bielicowej i Żelaznej (łącznie 2320 mieszkań); dokapitalizowano PTBS kwotą 38,2 mln zł pozyskaną z bezzwrotnych środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK); do II edycji programu wskazano 250 gospodarstw domowych;
  •  „Najem z dojściem do własności” – 491 lokali PTBS objętych Programem: ul. Suwalska (20), ul. Żołnierzy Wyklętych/Zawackiej (291), ul. Cegłowskiej (180 lokali) – zawarto 3 nowe umowy najmu i sprzedano 4 lokale mieszkalne przy ul. Suwalskiej; na koniec 2023 r. w Programie zostało łącznie 487 lokali mieszkalnych;
  • „Mieszkanie dla Seniora” (249 lokali PTBS w ramach mieszkań z partycypacją Miasta) – do zasobu włączono 46 lokali przy ulicach: Grabowej, A. Hercena, Murawa, Naramowickiej, Piaskowej i Roboczej; zasiedlono 18 lokali;
  • „Mieszkanie studyjne dla Seniora” (9 lokali ZKZL) – kontynuowano prace nad włączeniem do Programu lokali przy pl. Bernardyńskim oraz przy ul. Garbary (łącznie 17 lokali);
  • „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale PTBS) – zawarto 11 nowych umów najmu;
  • „Mieszkania z partycypacją Miasta – zasób niesenioralny” (144 lokale PTBS)
   – wskazano 3 gospodarstwa domowe do zawarcia umowy najmu;
  • „Mieszkanie do remontu (ZKZL)” – zawarto 38 porozumień z przyszłymi najemcami o udostępnieniu komunalnych lokali mieszkalnych do remontu (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne); z 50 najemcami podpisano (na czas nieokreślony) umowy najmu wyremontowanych lokali;
  • „Społeczna Agencja Najmu (ZKZL)” – do programu zakwalifikowano 188 gospodarstw domowych; rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli lokali zainteresowanych umową z Społeczną Agencją Najmu (SAN); zawarto 30 umów najmu (dane na styczeń 2024 r.); trwały prace nad przystąpieniem Miasta do rządowego programu pn. „Mieszkanie na Start”, co pozwoli najemcom SAN-u na korzystanie z dopłat do czynszu ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);
 • o niskich dochodach:
  •  „Najem socjalny lokali ze wsparciem” (162 lokale ZKZL) – pozyskano 54 beneficjentów z 31 środowisk; przekazano 7 organizacjom pozarządowym (NGOs) dotację na udzielanie wsparcia najemcom (ogółem 292 beneficjentów z 167 środowisk);
  • „Zagospodarowanie pustostanów” – zakończono modernizację 145 lokali; w trakcie ponownego zagospodarowania było 267 zwolnionych lokali;
  • „Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe” – zapewniono wsparcie i ochronę 113 osobom; wydano 196 decyzji o skierowaniu do mieszkania chronionego.

Najemcy komunalnych lokali mieszkalnych uzyskali korzystne warunki w zakresie: nabycia z bonifikatą swoich mieszkań (podpisano 64 akty notarialne) oraz prawa pierwszeństwa w nabyciu komunalnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi (podpisano 4 akty notarialne). Pozostali najemcy korzystali z możliwości uzyskania bonifikaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (udzielono 2522 bonifikaty).

Sprzedano 16 komunalnych działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne. Przeprowadzono 63 zamiany mieszkań komunalnych, pozyskując 52 lokale do dalszego wynajmu.

Rozpoczęto prace budowlane, finansowane m.in. z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz bezzwrotnych środków z Funduszu Dopłat BGK, łącznie 382 mieszkań komunalnych przy ulicach Darzyborskiej i Nadolnik. W celu umożliwienia realizacji inwestycji Rada Miasta Poznania wyraziła zgodę na wniesienie przez Miasto Poznań aportu do spółki ZKZL w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Darzyborskiej (Uchwała Nr LXXXIII/1521/VIII/2023). W przygotowaniu była budowa 431 mieszkań komunalnych przy ulicach: Jarzębowej, Kopanina i T. Kotarbińskiego.

W ramach programów poprawy stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta prowadzono prace termomodernizacyjne i izolacyjne oraz remonty i modernizacje wielobranżowe w 16 budynkach komunalnych na łączną kwotę 74,7 mln zł, w tym 39 mln zł (także na modernizację pustostanów) pozyskano z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK.