Na dzień 31.12.2022 r. (najnowsze dostępne dane) w Poznaniu pracowało 372,4 tys. osób. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 688 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Struktura pracujących obejmowała: 79,3% pracujących w usługach, 20,2% pracujących w przemyśle i budownictwie, 0,4% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających m.in. w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawa pojazdów samochodowych, edukacja.

W 2023 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 27,9 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (o 32,9 tys. mniej niż rok wcześniej), w tym najwięcej dla osób z Białorusi (43%), Ukrainy (28%), i Gruzji (20%). Zatrudnianie cudzoziemców na zasadach uproszczonych dotyczy obywateli 5 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może być zatrudniony do 24 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Najczęściej cudzoziemcy byli zatrudniani przy wykonywaniu prac prostych w zakresie: przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego, transportu i gospodarki magazynowej. Większość cudzoziemców była zatrudniona na umowie-zleceniu (62% zarejestrowanych oświadczeń) oraz na umowie o pracę (37% oświadczeń). Tylko 1% cudzoziemców zastało zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

W 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Poznaniu wydał 162 zezwolenia na pracę sezonową, dotyczących wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce – z czego 36% dotyczyło obywateli Ukrainy, a pozostałe zezwolenia dotyczyły obywateli: Bangladeszu, Filipin, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Indii, Indonezji, Kirgistanu, Meksyku, Nepalu, Nigerii, Rwandy, Tadżykistanu, Turcji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Kazachstanu.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy z Ukrainy mogli podejmować pracę na podstawie powiadomienia o podjęciu pracy przez cudzoziemca. W oparciu o te przepisy zgłoszono 73,1 tys. powiadomień o podjęciu pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim.