Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0
prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4
prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9
Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 7 443 103,2
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 25 0 x
prowadzonych przez Miasto Poznań 1 0 x
prowadzonych przez inne podmioty 24 0 x
Liczba uczniów ogółem, z tego: 4 984 0 x
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 3 999 0 x
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 985 0 x
Specjalne szkoły podstawowe i gimnazja
Liczba szkół ogółem, z tego: 21 18 85,7
szkół podstawowych specjalnych 19 18 94,7
gimnazjów specjalnych 2 0 x
Liczba uczniów ogółem, z tego: 1 281 1 002 78,2
w szkołach podstawowych specjalnych 1 267 1 002 79,1
w gimnazjach specjalnych 14 0 x
Szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 152 155 102,0
liceów ogólnokształcących  69 77 111,6
zawodowych (łącznie szkoły branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne) 83 78 94,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 36 853 42 996 116,7
w liceach ogólnokształcących 17 071 21 088 123,5
zawodowych (łącznie szkoły branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne) 19 782 21 908 110,7
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży:
Liczba szkół, z tego: 85 97 114,1
branżowych I stopnia 13 15 115,4
liceów ogólnokształcących 43 54 125,6
techników 21 21 100,0
szkół policealnych 8 7 87,5
Liczba uczniów, z tego: 24 388 32 739 134,2
w szkołach branżowych I stopnia 1 609 2 460 152,9
w liceach ogólnokształcących 12 997 17 457 134,3
w technikach 9 132 12 273 134,4
w szkołach policealnych 650 549 84,5
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla dorosłych:
Liczba szkół, z tego: 67 58 86,6
liceów ogólnokształcących 26 23 88,5
szkół policealnych 41 35 85,4
Liczba uczniów, z tego: 12 465 10 257 82,3
w liceach ogólnokształcących 4 074 3 631 89,1
w szkołach policealnych 8 391 6 626 79,0
Ponadpodstawowe szkoły dla młodzieży i dorosłych specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego: 14 17 121,4
szkół przysposabiających do pracy 6 7 116,7
szkół branżowych I stopnia specjalnych 4 4 100,0
techników specjalnych 1 1 100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych 2 4 200,0
szkół policealnych specjalnych 1 1 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 421 554 131,6
w szkołach przysposabiających do pracy 171 198 115,8
w szkołach branżowych I stopnia specjalnych 123 182 148,0
w technikach specjalnych 21 17 81,0
w liceach ogólnokształcących specjalnych 66 123 186,4
w szkołach policealnych specjalnych 40 34 85,0
Szkolnictwo wyższe 2017 2018 2017=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 25 25 100,0
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 17 17 100,0
Liczba studentów szkół wyższych ogółem, z tego: 110 346 104 088 94,3
na studiach stacjonarnych 72 814 68 931 94,7
na studiach niestacjonarnych 37 532 35 157 93,7
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące:
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 37 634 34 486 91,6
w wyższych szkołach technicznych 17 795 15 942 89,6
w wyższych szkołach rolniczych 8 782 7 984 90,9
w wyższych szkołach ekonomicznych 18 741 19 030 101,5
w wyższych szkołach medycznych 7 259 7 320 100,8
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 2 717 2 257 83,1
w wyższych szkołach artystycznych 2 178 2 172 99,7
w pozostałych szkołach wyższych 15 240 14 897 97,7
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem, z tego: 32 531 27 470 84,4
studiów stacjonarnych 21 016 18 131 86,3
studiów niestacjonarnych 11 515 9 339 81,1
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 9 358 7 609 81,3
wyższe szkoły techniczne 6 170 5 224 84,7
wyższe szkoły rolnicze 2 873 2 544 88,5
wyższe szkoły ekonomiczne 6 623 5 203 78,6
wyższe szkoły medyczne 1 787 1 628 91,1
Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 977 902 92,3
wyższe szkoły artystyczne 678 656 96,8
pozostałe szkoły wyższe 4 065 3 704 91,1
Źródło: UMP, GUS