Na koniec września 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało 308 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których uczęszczało 86,1 tys. uczniów i uczennic.

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowały:

 • 132 szkoły podstawowe (wg stanu na 30.09.2019 r.), w których kształciło się łącznie 41,5 tys. uczniów i uczennic, czyli blisko połowa wszystkich osób uczęszczających do poznańskich szkół. Większość z nich, tj. 81,5% uczęszczała do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań, a blisko co piąta osoba kształciła się w szkołach prowadzonych przez inne podmioty np. fundacje czy organizacje wyznaniowe. Szkoły podstawowe kształciły przede wszystkim młodzież (99,7% osób edukowanych). Dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę prowadziło 18 szkół specjalnych, w których uczyło się ok. 1 tys. osób, czyli 2,4% łącznej liczby uczniów i uczennic szkół podstawowych. Funkcjonowały także 2 szkoły dla dorosłych, z oferty których skorzystały 123 osoby
 • 3 szkoły artystyczne I stopnia (wg stanu na 30.09.2019 r.), prowadzone przez Miasto Poznań. Kształciło się w nich 707 uczniów i uczennic
 • 45 gimnazjów (dane średnioroczne) prowadzonych przez Miasto Poznań. Kształciło się w nich 3,9 tys. uczniów i uczennic, w tym w 1 gimnazjum dla dorosłych naukę pobierały 43 osoby. W 2019 r. (z dniem 31.08.) zgodnie z reformą oświaty gimnazja przestały funkcjonować
Uczniowie i uczennice w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu

pobierz dane XLS

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Do tego poziomu edukacji w roku szkolnym 2019/2020 zaliczały się:

 • licea ogólnokształcące
 • technika oraz szkoły artystyczne II stopnia
 • szkoły branżowe I stopnia
 • szkoły przysposabiające do pracy
 • szkoły policealne

Szkoły ponadpodstawowe w 2019 r. kształciły łącznie 43,8 tys. uczniów i uczennic. Prawie połowa z nich kształciła się w liceach ogólnokształcących, a co czwarta osoba uczęszczała do technikum.

Szkolnictwo ponadpodstawowe w Poznaniu w roku szkolnym 2019/2020 (wg stanu na 30.09.2019) obejmowało łącznie 173 placówki, w tym:

 • 81 liceów ogólnokształcących, w tym 42 prowadzone przez Miasto Poznań oraz 39 prowadzonych przez inne podmioty. Naukę w nich pobierało łącznie 21,2 tys. uczniów i uczennic, w tym 3,6 tys. w szkołach dla dorosłych i 123 osoby w liceach specjalnych
 • 22 technika, w tym 19 prowadzonych przez Miasto Poznań oraz 3 prowadzone przez inne podmioty. Uczęszczało do nich łącznie 12,3 tys. uczniów i uczennic, w tym 17 osób do technikum specjalnego
 • 1 szkołę artystyczną II stopnia, prowadzoną przez Miasto Poznań, kształcącą 297 osób
 • 19 szkół branżowych I stopnia, w tym 18 prowadzonych przez Miasto Poznań. Kształciły one łącznie 2,6 tys. osób, w tym 182 uczniów i uczennic branżowych szkół specjalnych
 • 7 specjalnych szkół przysposabiających do pracy, prowadzonych przez Miasto Poznań, w których kształciło się 198 osób
 • 43 szkoły policealne, w tym 3 prowadzone przez Miasto Poznań oraz 40 prowadzonych przez inne podmioty. Kształciły one łącznie 7,2 tys. osób, w tym 34 uczniów i uczennic w szkole specjalnej

Poznańska oferta edukacyjna dawała możliwość zdawania międzynarodowej matury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, w którym w oddziałach z międzynarodową maturą kształciło się 114 osób, a do egzaminu dojrzałości w 2019 r. przystąpiło 31 osób.

Uczniowie i uczennice w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Poznaniu

pobierz dane XLS

Oddziały dwujęzyczne oraz szkoły międzynarodowe

Najczęściej obowiązkowo nauczanym językiem obcym (w roku szkolnym 2018/2019) w poznańskich szkołach był język angielski, którego uczyła się blisko 1/3 uczniów i uczennic. Drugim najpopularniejszym językiem był niemiecki, który wybrała co czwarta osoba. Ponad 6% uczniów i uczennic uczyło się języka hiszpańskiego a niecałe 2% języka francuskiego.

Umiejętności językowe w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szczególnie rozwijały oddziały dwujęzyczne. W roku szkolnym 2019/2020 w oddziałach dwujęzycznych kształciło się łącznie 1,8 tys. osób, w tym 644 uczniów i uczennic w szkołach podstawowych. Najczęściej nauczanym językiem w oddziałach dwujęzycznych był język angielski. Z kolei najwięcej uczniów i uczennic w oddziałach dwujęzycznych uczęszczało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (492 osoby) oraz do XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego (491 osób).

W Poznaniu funkcjonowały 2 szkoły międzynarodowe, tj. Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Poznań British International School oraz International School of Poznan, kształcąca na poziomie podstawowym oraz liceum ogólnokształcącego. Do szkół tych w 2019 r. uczęszczało łącznie 269 osób.

Szkolnictwo dla dorosłych

W roku szkolnym 2019/2020 osoby dorosłe miały możliwość podjęcia nauki w szkołach na poziomach:

 • podstawowym (2 placówki)
 • liceum ogólnokształcącego (23 placówki)
 • szkoły policealnej (35 placówek)

Szkoły te kształciły łącznie 10,4 tys. osób dorosłych. Większość w tej grupie uczęszczała do szkół policealnych (6,6 tys. osób). Co trzecia osoba kształciła się w liceach ogólnokształcących (3,6 tys. osób). Zainteresowanie osób dorosłych nauką na tych poziomach nauczania z roku na rok się zmniejsza. W porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 liczba kształcących się osób dorosłych w poznańskich placówkach oświatowych zmniejszyła się o 1/5.

Miasto Poznań prowadziło 9 szkół dla dorosłych, pozostałe 51 szkół inne podmioty.

Kadra w placówkach oświatowych

W roku szkolnym 2019/2020 (stan na 30.09.2019 r.) w 255 poznańskich placówkach oświatowych uruchomionych zostało 13,4 tys. etatów (łącznie pedagogicznych i administracyjnych). W ogólnej liczbie etatów ok. 95% stanowiły etaty w przedszkolach i szkołach, a pozostałe ok. 5% to etaty w pozostałych placówkach oświatowych, takich jak bursy, młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Doradztwa Zawodowego, Ogród Jordanowski nr 2.

W 2019 r. odbyły się 243 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wśród nich były osoby uczące w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących oraz zespołach szkół zawodowych i specjalnych.

Dodatkowo poznańscy nauczyciele i nauczycielki doskonalili warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych oraz na studiach podyplomowych.

Ponad 200 nauczycieli i nauczycielek otrzymało w 2019 r. Nagrody Prezydenta Miasta Poznania. Przyznała je specjalna komisja osobom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach specjalnych i artystycznych, a także młodzieżowych domach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Wyróżnienie było formą uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Wśród nagrodzonych byli m.in. nauczyciele i nauczycielki, których uczniowie i uczennice osiągnęli sukcesy w konkursach i na olimpiadach przedmiotowych oraz osoby wprowadzające do szkół ciekawe innowacje pedagogiczne lub wykonujące imponującą pracę na rzecz całej szkolnej społeczności.

Poznańscy nauczyciele i nauczycielki byli laureatami oraz zostali wyróżnieni w konkursie o tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” oraz „Wielkopolskiej Szkoły Roku” zorganizowanym po raz trzeci przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który w ten sposób nagradza kadrę nauczycielską oraz szkoły wyróżniające się m.in. innowacyjnością, wysoką jakością nauczania czy współpracą ze środowiskiem lokalnym. Wśród laureatów „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” znalazł się nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima, a wśród wyróżnionych – nauczyciele z Zespołu Szkół Przyrodniczych oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich. Jednym z laureatów „Wielkopolskiej Szkoły Roku” został Zespół Szkół Przyrodniczych, a wyróżnionym – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego.