Miasto w 2019 r. rozpoczęło prace w celu utworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania.

Aplikacja rozumiana jest jako kompleksowy program lojalnościowy dla osób mieszkających w Poznaniu z dedykowaną aplikacją miejską umożliwiającą nowoczesną, interaktywną oraz selektywną komunikację w czasie rzeczywistym, a także obsługę przejazdów publicznego transportu zbiorowego.

Celem głównym projektu jest przygotowanie dedykowanego programu lojalnościowego jako motywację do kształtowania pożądanych postaw: obywatelskiej, społecznej, gospodarczej, ekologicznej i kulturalnej z jednoczesnym ułatwieniem użytkowania standardowych procedur urzędowych tak, aby poznanianki i poznaniacy mogli wykorzystać zaoszczędzony czas według własnych upodobań, także zwiększając swoje zaangażowanie w życie miasta.

Podjęte działania i cel

W 2019 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęty został do realizacji projekt utworzenia Aplikacji mobilnej dla mieszkanek i mieszkańców Poznania. W pierwszych krokach niezbędne było oszacowanie potencjału Miasta oraz dokonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej usług świadczonych przez Miasto.

Aby móc w pełni sprostać wymaganiom oraz utworzyć aplikację uniwersalną, opartą o najnowsze trendy technologiczne, Miasto Poznań ogłosiło postępowanie przetargowe w trybie otwartego zamówienia publicznego. Działania te miały w głównej mierze określić wymagania i uwarunkowania dotyczące wdrożenia Aplikacji miejskiej, które wynikają z:

 • Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+
 • dążenia do zwiększenia liczby podatników PIT w Poznaniu
 • oczekiwań mieszkanek i mieszkańców oraz wskazanych jednostek
 • rozwoju technologii informatycznych związanych z postępującą cyfryzacją
 • uwarunkowań prawnych

Aby zrealizować prawidłowo powierzone zadanie budowania Aplikacji niezbędne było również określenie zakresu zmian w funkcjonowaniu modelu urzędu, głównych procesów lojalnościowych oraz adaptacja założeń mobilnej obsługi transportu miejskiego.

W celu zabezpieczenia pełnego interesu Miasta analiza przedwdrożeniowa została podzielona na bloki tematyczne:

 • diagnoza środowiska biznesowego, środowiska Urzędu Miasta Poznania i wskazanych jednostek oraz wykorzystywanych rozwiązań IT i modeli programów lojalnościowych
 • opracowanie koncepcji i założeń Aplikacji
 • opracowanie założeń dotyczących wdrożenia i eksploatacji systemu IT Aplikacji
 • przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie Aplikacji
 • projekt przyjaznego interfejsu – jako prawo opcji
 • wsparcie podczas postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie Aplikacji – jako prawo opcji

Miasto w ramach działań analizy zleciło również opracowanie architektury IT Aplikacji, przygotowanie wytycznych do wdrożenia i integracji systemów miejskich jak PEKA. Przygotowane zostały również wytyczne związane z rozwojem i utrzymaniem systemu w przyszłości, co pozwoli na łatwiejsze oszacowanie kosztów projektu, a także utrzyma system w kontekście systemu otwartego.

Cele szczegółowe projektu

 • gospodarczy: zwiększenie liczby osób rozliczających podatki w Poznaniu, zwiększenie popytu na innowacyjne i niszowe usługi, które wymagają wsparcia promocyjnego w początkach swojej działalności, działania antycykliczne oraz włączenie wszystkich grup mieszkanek i mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Miasta
 • społeczny: ułatwienie miejskim jednostkom organizacyjnym realizowanie celów ilościowych i jakościowych poprzez skuteczną komunikację, włączanie mieszkanek i mieszkańców w tworzenie miasta i inicjowanie postaw kreatywnych oraz pożądanych zachowań
 • edukacyjny: przekazanie wiedzy na tematy elementarnych związków i zależności pomiędzy miastem a mieszkankami i mieszkańcami (przepływy finansowe, gospodarcze, kapitału społecznego), korzyści z płacenia podatków w mieście, różnic w zakresie zameldowania/zamieszkania i konsekwencji z tym związanych
 • proceduralny: uporządkowanie i uproszczenie procedur na styku urząd – mieszkanki i mieszkańcy, proste, jasne ścieżki postępowania eliminujące stres, niechęć i nadmierną ilość czasu
 • kulturalny: zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta, wzmocnienie dedykowanej komunikacji, zwrócenie uwagi na imprezy o mniejszej frekwencji, zachęcenie nowych grup społecznych, pomoc osobom wykluczonym, które nigdy nie uczestniczyły w życiu społeczno-kulturalnym miasta
 • transportowy: udostępnienie osobom korzystającym z transportu publicznego nowoczesnego sposobu zakupu i identyfikacji w pojazdach transportu miejskiego, szybkiego systemu transakcyjnego oraz precyzyjnie dostosowanej oferty przewozowej wraz ze spersonalizowaną informacją pasażerską, promowanie transportu publicznego w mieście
 • kreowanie społecznej postawy obywatelki/obywatela zaangażowanego w życie miasta: podniesienie jakościowego oraz ilościowego uczestnictwa w konsultacjach społecznych, wolontariacie, sprzątaniu miasta, opiece nad wykluczonymi
 • komunikacyjny: stworzenie interaktywnego, dedykowanego narzędzia komunikacji pomiędzy urzędem a poznaniankami i poznaniakami, możliwość kontaktu i współpracy z określona grupą osób, dedykowaną do danego zagadnienia, szybkie konsultacje
 • podniesienie kapitału intelektualnego społeczeństwa, co wpłynie na jakość życia w mieście

Efekty projektu z perspektywy głównych interesariuszek i interesariuszy

 • mieszkanki i mieszkańcy:
  • zwiększenie dostępności i ułatwienia w korzystaniu z usług miejskich poprzez wykorzystanie Aplikacji do identyfikacji osoby, która zamieszkuje w Poznaniu i płaci podatki w mieście
  • ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, które w dostępie do aplikacji będą mogły korzystać z rozwiązań technologicznych w urządzeniach mobilnych (np. osoby słabo- lub niewidzące)
  • uczestnictwo w miejskim programie lojalnościowym dla usług miejskich i partnerów programu oraz korzystania z benefitów programu (łatwy zakup, promocje, zniżki, dodatkowe punkty, dedykowane oferty dla poszczególnego użytkownika/użytkowniczki programu)
  • możliwość łączenia różnych usług miejskich, partnerów i ich promocji
  • łatwe wyszukiwanie usług miejskich i partnerów dostosowanych do rzeczywistych potrzeb i możliwości mobilnych/czasowych/finansowych
  • łatwy zakup wybranych usług poprzez program lojalnościowy
  • możliwość włączenia się w kreowanie miasta, świadomość bycia mieszkanką/mieszkańcem, który ma realny wpływ na rozwój swojego miasta, utożsamianie się z miastem
  • docelowo integracja z ofertą Poznańskiej Złotej Karty (oferta dla seniorów) oraz Kartą Dużej Rodziny (oferta dla rodzin z dziećmi)
 • użytkowniczki i użytkownicy transportu publicznego:
  • integracja dotychczasowych rozwiązań karty PEKA z Aplikacją
  • ułatwienie planowania podróży dzięki integracji systemów planowania podróży
  • docelowo możliwość wyszukiwania, rezerwacji i korzystania z usług dodatkowych (Poznański Rower Miejski, systemy współdzielenia pojazdów z napędem silnikowym, stanowisk w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc parkingowych)
 • młodzież:
  • realne korzyści dzięki zamieszkaniu w Poznaniu i płaceniu w mieście podatków, co powinno wpłynąć na ich decyzję o związaniu z miastem swojej przyszłości
  • zachęta do uregulowania sytuacji pod względem podatkowym
  • efektywna interakcja z urzędem wykorzystująca kanał komunikacji preferowany przez młodzież
  • realizacja oczekiwań młodzieży i Młodzieżowej Rady Miasta Poznania dotyczących uruchomienia specjalnej miejskiej aplikacji
  • łatwa możliwość zaangażowania się w życie miasta i możliwość efektywnej prezentacji własnych pomysłów na Poznań
  • świadomość, że oczekiwania i potrzeby młodzieży dochodzą do urzędu (dowartościowanie młodzieży)
 •  obcokrajowcy:
  • realne korzyści dzięki zamieszkaniu w Poznaniu i płaceniu w mieście podatków
  • zachęta do uregulowania sytuacji pod względem podatkowym
  • łatwiejsza integracja w nowym środowisku, ułatwienie w dostępie w sprawach urzędowych, bytowych i codziennych
  • efektywna interakcja z urzędem poprzez nowoczesny kanał komunikacji.
 • odbiorczynie i odbiorcy kultury:
  • ułatwienie uczestnictwa w kulturze poprzez łatwe wyszukiwanie oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb konkretnej osoby
  • możliwość regularnego dostarczania dedykowanej oferty usług kulturalnych na podstawie zaznaczonych preferencji dotyczących np. miejsca/czasu/rodzaju/ceny usługi
  • łatwy zakup wybranych usług poprzez program lojalnościowy
  • korzystanie z promocji i zniżek dostępnych jedynie dla osób korzystających z Aplikacji
  • możliwość interakcji z osobami tworzącymi projekty kulturalne
 • odbiorczynie i odbiorcy usług edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjno-sportowych, drobnych bytowych (np. gastronomia, fryzjerstwo, usługi krawieckie, kaletnicze, szewskie, hydrauliczne):
  • ułatwienie dostępu do poszukiwanej usługi poprzez łatwe wyszukiwanie oferty dostosowanej do potrzeb konkretnej osoby
  • możliwość regularnego dostarczania dedykowanej oferty usług na podstawie zaznaczonych preferencji dotyczących np. miejsca/czasu/rodzaju/ceny usługi
  • korzystanie z promocji i zniżek dostępnych jedynie dla osób korzystających z Aplikacji
 • organizatorzy i operatorzy miejskiego transportu zbiorowego:
  • zbieranie danych dotyczących rzeczywistego ruchu pasażerek i pasażerów w czasie i bieżącego obciążenia systemu transportowego, co pozwoli na optymalizację rozkładów jazdy i układu tras transportowych
  • szybka identyfikacja problemów transportowych wynikających ze zbyt dużego obciążenia
  • nowy kanał komunikacji i narzędzie do promocji usług
 • producentki i producenci kultury:
  • możliwość dotarcia ze swoją ofertą do większej liczby osób (zwiększenie frekwencji i większe wpływy ze sprzedaży biletów)
  • możliwość pozyskiwania danych dotyczących potrzeb i oczekiwań użytkowniczek i użytkowników Aplikacji dotyczących oferty kulturalnej w mieście
  • możliwość interakcji z odbiorczyniami i odbiorcami kultury
 • usługodawcy usług edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjno-sportowych, drobnych bytowych:
  • możliwość dotarcia ze swoją ofertą do większej liczby osób (zwiększenie wpływów ze sprzedaży usług)
  • możliwość pozyskiwania danych dotyczących potrzeb i oczekiwań użytkowniczek i użytkowników Aplikacji dotyczących oferty usługowej w mieście
 • urząd/miejskie jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta:
  • efektywny, interaktywny kanał komunikacji z mieszkankami i mieszkańcami umożliwiający przekazywanie dedykowanej informacji dla konkretnego użytkownika/użytkowniczki Aplikacji (np. bieżące komunikaty, ostrzeżenia, stawki i terminy płatności podatków, terminy naboru do żłobków, przedszkoli i szkół, terminy i stawki wywozu odpadów)
  • efektywny kanał konsultacji społecznych i badania opinii (np. dedykowane badania ankietowe, crowdsourcing, geoankieta)
  • nowe narzędzie do promocji miasta, przekazywania kluczowych informacji o mieście, uruchomionych nowych rozwiązaniach i ułatwieniach
  • docelowo integracja z rządowymi usługami internetowymi (np. ePUAP, Twój ePIT, CEIDG, CEPiK).