W Poznaniu obowiązywał „Plan zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania” z procedurami reagowania kryzysowego.

Do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa i sytuacji niebezpiecznych w mieście.

Zgłoszenia dotyczyły m.in. pojawienia się dzikich zwierząt w przestrzeni miasta (ponad 0,6 tys. zgłoszeń), zgromadzeń (ponad 0,5 tys. zgłoszeń), ostrzeżeń meteorologicznych (blisko 0,2 tys. zgłoszeń), cyberbezpieczeństwa, imprez masowych i zgromadzeń, awarii.

W 2022 r. odbyło się 61 posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania dotyczących konfliktu zbrojnego w Ukrainie i jego wpływu na funkcjonowanie miasta oraz 4 posiedzenia dotyczące zagrożeń w dostawach energii i paliw.

Straż Miejska Miasta Poznania (SMMP) przyjęła do realizacji 73,5 tys. zgłoszeń (4% mniej niż w 2021 r.), najwięcej w formie głosowej (36,5 tys.) i elektronicznej (24,8 tys.). Większość zgłoszeń dotyczyła ruchu drogowego (58%).

Strażnicy SMMP w czasie rutynowych działań, m.in.:

 • ukarali mandatami 53,6 tys. osób na łączną kwotę 6,3 mln zł;
 • skierowali 3,4 tys. wniosków o ukaranie do sądu;
 • wylegitymowali 61,5 tys. osób w związku z popełnionymi wykroczeniami;
 • przewieźli 961 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, placówki medycznej, placówki opiekuńczej lub miejsca zamieszkania;
 • wydali 6,5 tys. zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku, zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego i architektonicznego);
 • podejmowali działania pomocowe wobec osób w kryzysie bezdomności;
 • podejmowali działania w zakresie porządku w ruchu drogowym – założono 13,6 tys. blokad na koła pojazdów, nałożono 42,2 tys. mandatów karnych, zastosowano 5,4 tys. pouczeń oraz skierowano 3,2 tys. wniosków o ukaranie do sądu;
 • kontrolowali punkty i stanowiska handlowe – przeprowadzili 823 kontrole targowisk – strażnicy miejscy stwierdzili 31 wykroczeń w zakresie używania przez sprzedających wag bądź odważników z nieaktualną legalizacją (nałożono 29 mandatów karnych oraz zastosowano 2 pouczenia);
 • kontrolowali punkty i stanowiska usługowe – przeprowadzili również 2,7 tys. kontroli taksówek osobowych, świadczących usługi na terenie miasta; podczas podjętych działań ujawniono 910 nieprawidłowości dotyczących oznaczenia pojazdów, z czego 121 dotyczyło nieoznakowania pojazdu naklejką z kodem QR, za co strażnicy nałożyli 114 mandatów karnych, pouczyli 6 przewoźników oraz skierowali 1 wniosek do sądu o ukaranie.

Działania SMMP zakresie czystości i ochrony środowiska obejmowały m.in.:

 • przeprowadzenie 1,2 tys. kontroli lub interwencji w zakresie spalania w domowych instalacjach grzewczych substancji zabronionych bądź palenia ognisk – z czego 333 interwencje zakończyły się zastosowaniem środków prawnych (306 mandatów karnych, 20 pouczeń oraz 7 wniosków do sądu o ukaranie);
 • ujawnienie i doprowadzenie do usunięcia ponad 1 tys. nielegalnych wysypisk odpadów –
 • przekazanie 219 spraw do Zarządu Zieleni Miejskiej;
 • przeprowadzenie 7 interwencji dotyczących zanieczyszczeń cieków wodnych i akwenów;
 • podjęcie 2,5 tys. działań wobec osób niszczących roślinność – nałożenie 2,3 tys. mandatów, 137 pouczeń oraz skierowanie 22 wniosków o ukaranie do sądu;
 • doprowadzenie do usunięcia 793 pojazdów, których stan wskazywał na nieużywanie – największa ich liczba została usunięta z rejonów działania Referatu Jeżyce (229), Referatu Grunwald (190), Referatu Północ (177) oraz Referatu Nowe Miasto (167);
 • przeprowadzenie 4,6 tys. kontroli (w 222 lokalizacjach) placów budów i terenów do nich przylegających pod kątem czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji – nałożono 137 grzywien na osoby odpowiedzialne lub kierowników budów oraz zastosowano 8 pouczeń;
 • skontrolowanie ponad 4 tys. nieruchomości pod kątem wykonania obowiązku deratyzacji – akcja deratyzacyjna odbywała się dwukrotnie – w kwietniu i we wrześniu.

SMMP zabezpieczała porządek publiczny i bezpieczeństwo 191 zgromadzeń, uroczystości, imprez oraz festynów, często w ścisłej współpracy z Komendą Miejskiej Policji w Poznaniu. SMMP prowadziła zajęcia profilaktyczne i informacyjne, w tym m.in. projekty i konkursy tematyczne, m.in.: „Wiem. Wybieram dobrze”, „Eko Poznaniak” czy „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022”.

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (KMP SP w Poznaniu) w 2022 r. odnotowała 1264 pożary, 3688 miejscowych zagrożeń oraz 1252 fałszywe alarmy. W ciągu roku liczba pożarów zwiększyła się o 21,4%, liczba fałszywych alarmów wzrosła o 1,4%, a liczba miejscowych zagrożeń spadła o 0,5%.

Prawie wszystkie pożary (99,1%) zakwalifikowane były jako pożary małe. Podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w Poznaniu zostało poszkodowanych 545 osób, a 118 poniosło śmierć (w tym w wyniku samych pożarów ucierpiało 38 osób, a dwie zmarły). Szacowane straty po pożarach i zagrożeniach wyniosły 32,2 mln zł i były 2,5 krotnie wyższe niż w 2021 r.

W 2022 r. z budżetu Miasta Poznania na działalność KMP SP w Poznaniu przeznaczona została kwota 510,9 tys. zł