Miasto Poznań było członkiem 16 krajowych organizacji i sieci skupiających m.in. polskie samorządy, do których należały:

 • Związek Miast Polskich;
 • Unia Metropolii Polskich;
 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań;
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;
 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych;
 • Fundacja POMOST;
 • Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
 • PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna;
 • Szlak Piastowski;
 • Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”;
 • Stowarzyszenie gmin, powiatów i województw „Droga S 11”;
 • Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”;
 • Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów;
 • Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich;
 • Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny;
 • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.

Trwała aktywna współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w 2022 r. m.in.:

 • rozpoczęto prace nad tworzeniem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021–2027”; została powołana Rada Doradcza do spraw przygotowania i wdrażania wspomnianej Strategii; trwały prace nad listą projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021+; na bieżąco konsultowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu propozycje potencjalnych projektów zintegrowanych; przeprowadzono monitoring oraz ewaluację on-going Strategii;
 • odbyto spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenia Metropolia Poznań w obszarze mobilności miejskiej i adaptacji do zmian klimatu oraz w obszarze e-usług i społeczeństwa;
 • rozpoczęto prace nad „Strategią rozwoju ponadlokalnego Metropolii Poznań 2030”;
 • opracowano Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku;
 • kontynuowano projekty pn.: Metropolitalny System Informacji Przestrzennej (MeSIP), „DziałaMY dla dostępności”, „DziałaMY dla klimatu!”, profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań, a także kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań, projekt „Enigma” i „Wracamy na rynek pracy”.

W ramach członkostwa Poznania w Związku Miast Polskich (ZMP), w 2022 r. Miasto uczestniczyło w 2022 r. w działaniach Związku. W ramach działalności:

 • Zarząd ZMP obradował 12 razy, przyjął 42 stanowiska i opinie, zaopiniował 91 projektów ustaw, 48 projektów rozporządzeń i 27 innych otrzymanych dokumentów;
 • współpracowano z miastami z Ukrainy;
 • podejmowano działania w sprawie projektów zmian w ustawie o systemie oświaty;
 • wymieniano doświadczenia samorządów w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami inflacji i kryzysem energetycznym;
 • w Poznaniu odbyły się dwa spotkania komisji problemowych: Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania oraz Komisji Małych Miast.

W ramach członkostwa Poznania w Unii Metropolii Polskich, kierunkowe decyzje dotyczące wspólnych działań, podejmowane były na posiedzeniach Zarządu, którego członkiem jest Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Przedstawiciele miast oraz biura Unii Metropolii Polskich regularnie i aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Unia Metropolii Polskich w 2022 r. opracowała i przekazała zgodnie z kompetencją do KWRiST ponad 90 opinii, stanowisk, wniosków i apeli.