Rzeczowy zakres pomocy mieszkaniowej w formie najmu lokali komunalnych obejmował 12,7 tys. mieszkań przeznaczonych na wynajem, w tym 11 tys. lokali w ramach najmu na czas nieoznaczony i 1,7 tys. lokali w ramach najmu socjalnego lokali, o nieco niższym standardzie i mniejszym wyposażeniu.

W 2022 r. wpłynęło 1319 wniosków o najem mieszkania z zasobu komunalnego (419 o najem socjalny lokalu i 900 o najem lokalu mieszkalnego).

W 2022 r. wpłynęło 1319 wniosków o najem mieszkania z zasobu komunalnego. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych w 2022 r., do zawarcia umowy najmu:

  • socjalnego lokalu uprawnionych było 198 gospodarstw domowych (116 gospodarstw domowych zostało przepisanych z lat poprzednich, 82 wnioski dopisano za 2022 r.);
  • lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony uprawnionych było 249 gospodarstw domowych (144 przepisanych z lat poprzednich oraz 99 dopisanych).

W 2022 r. osobom uprawnionym do otrzymania lokalu na podstawie tzw. „listy prezydenckiej”, przekazano klucze do 259 mieszkań, z czego 81 wynajęto w ramach najmu socjalnego. Ponadto w 2022 r. zawarto 418 umów najmu lokali na czas nieoznaczony z innych tytułów (dostarczenie lokali zamiennych, zamiany mieszkań, wykaz lokali do remontu, ponowne umowy po spłatach zadłużeń oraz w ramach regulacji tytułów prawnych po zgonach i wyprowadzeniach dotychczasowych najemców). Na koniec 2022 r. zobowiązania Miasta w zakresie dostarczenia lokali w ramach najmu socjalnego osobom, wobec których zapadły wyroki eksmisyjne z lokali stanowiących własność prywatną, zmniejszyły się z 475 (według stanu na koniec 2021 r.) do 259 uprawnień oczekujących na realizację.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania od 7.10.2022 r. nowa bazowa stawka miesięcznego czynszu w mieszkaniach komunalnych została określona na poziomie 6,90 zł/m2 – wcześniej stawka bazowa wynosiła 4,90zł/m2.

Stawki czynszu w zasobie komunalnym na 31.12.2022 r.
Stawka czynszu Kwota w zł/m2
Najniższa miesięczna stawka czynszu w lokalach mieszkalnych 6,90

Najwyższa miesięczna stawka czynszu w lokalach mieszkalnych
14,21
Wysokość ustalonej stawki czynszu lokalu wynajmowanego w ramach najmu socjalnego 2,45
Źródło: UMP

Z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla 255 gospodarstw domowych i osób Miasto Poznań w 2022 r. wypłaciło prawie 5 mln zł odszkodowań.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) zarządzający mieszkaniowym zasobem komunalnym – zawarł 68 porozumień w sprawie udostępnienia klientom lokali do remontu (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne).

Nowymi beneficjentami pomocy mieszkaniowej w ramach kontynuowanego programu pn. „Mieszkanie dla Seniora” realizowanego we współpracy z PTBS sp. z o.o. zostało 5 gospodarstw domowych (w programie do dyspozycji Seniorów były 203 lokale).

Kontynuowano program PTBS-u pn. „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale) – w 2022 r. w związku z rotacją najemców zawarto 16 nowych umów partycypacji i najmu.

W ramach „Programu mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania” z 2 mieszkań treningowych z 7 miejscami skorzystało łącznie 45 osób, natomiast w 1 mieszkaniu chronionym wspomaganym zapewniono pomoc 6 osobom.

W ramach unijnego projektu pn. „ROOF” dotyczącego problematyki wsparcia mieszkaniowego dla osób w kryzysie bezdomności opracowano: Lokalny Plan Działania oraz „Moduł do monitorowania osób w kryzysie bezdomności na terenie miasta Poznania”.

W 2022 r. złożono 8205 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których pozytywnie rozpatrzono 7643. Łączna kwota wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych wyniosła w 2022 r. 14,2 mln zł i była o 14,4 % wyższa w 2021 r. W ciągu roku wypłacono 43,7 tys. dodatków, większość (80%) wypłacona została mieszkańcom lokali prywatno-czynszowych i komunalnych. Pomocą objęto 7,3 tys. gospodarstw domowych, wśród których przeważały gospodarstwa jednoosobowe (39,9%), dwuosobowe (18,8%) i trzyosobowe 15,4 %). Przeciętna wysokość dodatków mieszkaniowych wyniosła 356,72 zł.

Wypłacono 29,1 tys. ryczałtów na zakup opału na ogólna kwotę 1,4 mln zł.

Osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy, którym przysługiwała częściowa rekompensata kosztów zakupu energii elektrycznej wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny na łączną kwotę 90,6 tys. zł. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosił w 2022 r. 15,35 zł.

Środki pieniężne wypłacone w ramach pomocy mieszkaniowej
Wyszczególnienie 2021 2022
Łączna kwota (w zł) wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych w tym: 13 598 017,45 15 587 427,91
Łączna kwota (w zł) wypłaconych ryczałtów na zakup opału 12 403 644,69 14 208 488,57
Łączna kwota (w zł) wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego 317 164,4 90 607,88
Źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

W 2022 r. o przyznanie obniżonego czynszu zwróciło się 36 lokatorów, w tym pozytywnie rozpatrzono 26 wniosków.

Działania podejmowane przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych obejmowały m.in.: udzielanie pomocy lokatorom w dochodzeniu swoich praw wynikających z umowy najmu lokalu, uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy najemcami lokali a wynajmującymi, podejmowanie uzasadnionych interwencji w obronie praw lokatorów wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, rozpatrywanie i analizowanie spraw związanych m.in. z: podwyżkami czynszu za najem lokalu, wyznaczeniem terminu eksmisji, a także działania edukacyjne.