Po wyjściu Poznania ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości położonych na terenie Poznania oraz wyłoniono wykonawców, świadczących usługę odbioru odpadów na poszczególnych sektorach.

Od 1 stycznia 2022 r. Miasto przejęło zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Umożliwiono składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: online przez portal „Przyjazne Deklaracje”, elektronicznie przez platformę ePUAP2, drogą pocztową oraz osobiście w Punktach Obsługi Klienta. W 2022 r. złożono ponad 77 tysięcy deklaracji. Mieszkańcy mogli korzystać z aplikacji mobilnej „Wywozik Poznań”.

Aplikacja mobilna „Wywozik Poznań”

dłoń trzymająca smartfona z otwartą aplikacją dotyczącą wywozu śmieci

Źródło: UMP

W 2022 r. odebrano łącznie 223,9 tys. ton odpadów, w tym 132 tys. ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W zakresie surowców wtórnych z terenu miasta – także przy wykorzystaniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zebrano łącznie 45,4 tys. ton, w tym 16,2 tys. ton makulatury, 14,6 tys. ton stłuczki szklanej, 14,6 tys. ton tworzyw sztucznych oraz 19 ton metali.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zwane też Gratowiskami

budynek Gratowiska

Źródło: UMP

W 2022 r. do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), dostarczono do termicznego przetworzenia 209,8 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, z których wyprodukowano 526 426 GJ energii cieplnej. Energia cieplna produkowana przez ITPOK była wykorzystywana, za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, do ogrzewania poznańskich osiedli mieszkaniowych. W 2022 r. spalarnia wytworzyła także 93,2 tys. MWh energii elektrycznej.

ITPOK to spalarnia zapewniająca nowoczesne ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych

widok z lotu ptaka na spalarnię

Źródło: UMP

Składowiskiem odpadów w Suchym Lesie zarządzała spółka z udziałem Miasta – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. (ZZO). Spółka zarządzała składowiskiem odpadów, rekultywacją terenów składowiska, oczyszczalnią odcieków składowiskowych, elektrociepłownią biogazową i biokompostownią. W 2022 r. w trakcie rekultywacji znajdowała się kwatera S-1, natomiast od listopada 2020 r. eksploatowana jest kwatera S-2A. Wypełnienie składowiska w Suchym Lesie wynosiło 90,6%.

W ramach miejskiego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w 2022 r. w trzech PSZOK-ach zebrano 13 686 ton odpadów, a do Mobilnego PSZOK-u (tzw. „Gratowozu”) przyjęto 7,6 ton odpadów problemowych. Z terenu Poznania zebrano łącznie: 8,0 tys. ton odpadów wielkogabarytowych, 3,1 tys. ton odpadów biodegradowalnych, 2,9 tys. ton odpadów budowlanych, 80,2 tony opon, 59,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 35 ton przeterminowanych leków, i 17,4 ton zużytych baterii. We wszystkich PSZOK-ach uruchomiono punkty „Drugie życie rzeczy”, do których mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczać przedmioty, które są sprawne, nieuszkodzone, czyste oraz które nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników.

Realizowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021–2032”, zawierający nową formułę wsparcia mieszkańców w bezpłatnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w 2022 r. usunięto 209,1 ton tego typu wyrobów.

W 2022 r. w Poznaniu ustawiono pierwsze nowe pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz baterie. Docelowo specjalne kontenery pojawią się w ok. 100 lokalizacjach w mieście.

Nowe pojemniki na elektroodpady mają osobny wlot na zużyte baterie

widok na pojemnik na elektroodpady

Źródło: UMP

W 2022 r. biokompostownia wyprodukowała 2145 MW energii elektrycznej.

Na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie funkcjonowała elektrociepłownia biogazowa, w której wykorzystywany był biogaz powstający na kwaterach składowania odpadów. W 2022 r. kontynuowano prace związane z dokończeniem przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego. Po zakończeniu inwestycji uruchomiona zostanie nowa instalacja biogazowa o łącznej mocy elektrycznej 499 kW.

W 2021 r. (najnowsze dostępne dane) poznańskie zakłady przemysłowe wytworzyły 281,4 tys. ton odpadów z sektora gospodarczego, czyli o 7,6% mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że na 1 km2 powierzchni miasta przypadało 1,1 tys. ton odpadów. Odpady te nie stanowią obecnie poważniejszego zagrożenia dla środowiska. Ponad 99% odpadów przemysłowych jest wywożonych i przetwarzanych poza Poznaniem, gdzie są poddawane procesom odzysku (materiałowego lub energetycznego) lub unieszkodliwieniu.