Działania promocyjne dotyczące ekologii, zrealizowane w 2022 r. obejmowały m.in.:

 • wortal „Środowisko” (www.poznan.pl/wos) będący częścią oficjalnego portalu Miasta Poznania; w ramach wortalu funkcjonowały strony tematyczne związane z działaniami Miasta w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzonymi projektami, m.in. dotyczące ekoprognoz czy programu pn. KAWKA BIS;
 • wortal „Wszystko o odpadach” (www.poznan.pl/odpady) – uruchomiony w 2021 r. wortal prezentował w jednym miejscu informacje dotyczące: deklaracji za odpady i opłat, harmonogramu odbioru odpadów, zasad selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonowania PSZOK-ów i MPSZOK-ów oraz działań edukacyjnych;
 • aplikację „Smart City Poznań”, która umożliwiała zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie czystości w mieście; poszczególne zgłoszenia były na bieżąco monitorowane, a ich status uaktualniany;
 • akcję „Wiosenne Porządki” – wzięło w niej udział 86 zorganizowanych grup wolontariuszy, w tym m.in. 23 rady osiedla oraz ok. 40 placówek oświatowych; łącznie zebrano ponad 45 ton odpadów;
 • akcję „Sprzątanie świata” – w działaniach udział wzięły łącznie 92 grupy wolontariuszy, w tym m.in. 14 rad osiedli, 48 placówek oświatowych; zebranych zostało blisko 17,5 ton odpadów;
 • Akademię „Zielony Poznań” – w zielonych, plenerowych warsztatach wzięło udział 300 osób;
 • ekrany LCD na przystankach, wyświetlające aktualne komunikaty na temat jakości powietrza w mieście;
 • program pn. „Woda kranówka zdrowa stylówka” – działania prowadzone przez Aquanet S.A., zachęcające do picia wody kranowej;
 • organizację konferencji pn. „Klimat i środowisko” oraz debaty pn. „Powietrze z klimatem”;
Debata „Powietrze z klimatem”

Bartosz Guss przemawiający podczas debaty "Powietrze z klimatem"

Źródło: UMP
 • „Zielony Serwis Poznania” – kolejne odcinki cyklu programów telewizyjnych o ekologii w telewizji WTK.

Miasto prowadziło działania informacyjne związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych oraz składaniem deklaracji odbioru odpadów komunalnych.

Realizowane były również działania edukacyjne o charakterze ciągłym, w tym: spotkania, pogadanki, ekolekcje, warsztaty ekologiczne i konkursy na temat segregacji odpadów, zasad postępowania z odpadami komunalnymi, oszczędnego gospodarowania wodą.

Kontynuowano prace nad uzupełnianiem Cyfrowej bazy danych o zieleni Poznania dostępnej w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP).

W 2022 r. zakończono międzynarodowy projekt pn. CONNECTING Nature w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Głównym założeniem projektu było promowanie i integrowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie (Naturebased Solutions, NbS), których wdrażanie wspierało również ideę realizowanej w Poznaniu zielonej rewitalizacji. Działania obejmowały współpracę na poziomie partnerstwa międzynarodowego (działania o charakterze badawczym, promocyjnym, spotkania międzynarodowe), jak i na poziomie lokalnym partnerów (działania lokalne, wdrożeniowo-badawcze).

Kontynuowano projekty unijne:

 • Invest 4 Nature – projekt dotyczący stosowania w miastach rozwiązań NbS; Poznań pełnił w projekcie rolę jednego z pięciu Living Labs (żyjącego laboratorium); realizując poznański Living Lab Miasto bazowało na doświadczeniach projektów wdrażanych w ramach projektu pn. CONNECTING Nature takich jak: tworzenie sieci naturalnych placów zabaw, wdrażanie ekologicznych demonstratorów jako narzędzi edukacji, otwieranie niedostępnych dla szerszej grupy użytkowników terenów zielonych i tworzenie tzw. „ogrodów otwartych” (np. w przedszkolach czy ROD-ach) oraz realizacja ogrodów pływających; projekt zakończy się w 2026 r.;
 • „Health&Greenspace” – projekt dotyczący wykorzystania terenów zielonych oraz błękitno-zielonej infrastruktury dla poprawy jakości życia w mieście i zdrowia mieszkańców; w Poznaniu w ramach projektu działała Lokalna Grupa URBACT złożona z przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich oraz podmiotów zewnętrznych; przez dwa lata współpracy opracowano publikacją pn. „Zielony Plan dla Poznania” prezentującą obszary problematyczne, określającą cele strategiczne i operacyjne, identyfikującą realizowane dotychczas działania wymagające wzmocnienia dzięki współpracy, a także przedstawiającą pomysły na nowe działania.
Spotkanie Lokalnej Grupy  Health&Greenspace 

sala z widownią, na tablicy prezentacja oraz kobieta z mikrofonem

Źródło: UMP (fot. M. Jaroszewska)

Kontynuowano działania grup zakupowych:

 • energii elektrycznej – w 2022 r. grupa liczyła 55 uczestników; łączny wolumenzakupionej energii wynosił ponad 192 000 MWh, z czego 44 000 MWh odpowiadało zapotrzebowaniu Miasta Poznania, a 110 000 MWh miejskich jednostek organizacyjnych;
 • gazu – w 2022 r. całkowita wartość umów wyniosła ponad 22 mln zł, z czego wartość umowy dla odbiorców wrażliwych to 13 mln zł, dla pozostałych 9 mln zł; łączny wolumen zakupionego paliwa gazowego dla 2023 r. wynosił 51 421 MWh.

W grudniu 2022 r. Zarządzeniem nr 1042/2022/P Prezydenta Miasta Poznania został powołany Zespół Projektowy „Poznań z energią”, który w ramach interdyscyplinarnej współpracy realizuje działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów miejskich, likwidacji niskiej emisji, propagowania odnawialnych źródeł energii.

Miasto Poznań podpisało ze spółkami: Veolia Poznań Energia S.A. i Aquanet S.A. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, co pozwoli na wyprodukowanie ponad 800 000 GJ energii elektrycznej rocznie i uniknięcie ponad 90 tys. ton emisji CO2.