Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,6 mld zł.

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014–2020 pozyskały około 1,6 mld zł z funduszy unijnych, w tym:

 • 59,3% z Programu Operacyjnego Infrastrukura i Środowisko;
 • 37,4% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;
 • 2,0% z Inicjatyw Wspólnotowych;
 • 0,7% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • 0,6% z EOG i Fundusze Norweskie.

Przeznaczono je przede wszystkim na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej, rewitalizacji, transportu publicznego, oświaty.

Do większych inwestycji Miasta i spółek z udziałem Miasta realizowanych w 2022 r. z dofinansowaniem unijnym należały m.in.:

 • „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” – całkowita wartość projektu: 304,4 mln zł, w tym dofinansowanie: 59,6 mln zł; okres realizacji: 2014–2023;
 • „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” – całkowita wartość projektu: 130,2 mln zł, w tym dofinansowanie: 59,1 zł; okres realizacji: 2017–2023;
 • „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” – całkowita wartość projektu: 131,7 mln zł, w tym dofinansowanie: 27,9 mln zł (23,9 mln zł ze środków UE i 4 mln zł ze środków budżetu państwa); okres realizacji: 2015–2023;
 • „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” – całkowita wartość projektu: 264,4 mln zł; w tym dofinansowanie: 109 mln zł; okres realizacji: 2014–2022;
 • „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” – całkowita wartość projektu: 234,4 mln zł, w tym dofinansowanie: 121,6 mln zł; okres realizacji: 2014–2023;
 • „Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” – całkowita wartość projektu: 214,5 mln zł, w tym dofinansowanie: 59,3 mln zł; okres realizacji: 2014–2023.

Pełen wykaz inwestycji Miasta i spółek z udziałem Miasta realizowanych z dofinansowaniem unijnym znajduje się na portalu Baza Danych Miasta Poznania
(www.badam.poznan.pl) w zakładce „Statystyki miejskie/Rok 2022/Roczne/Środki unijne dla Miasta Poznania”.

W 2022 r. Miasto i spółki z udziałem Miasta złożyły wnioski o dofinansowanie unijne następujących projektów:

 • „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa”– przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Poznań w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu; wartość projektu: 14,6 mln zł; wnioskowane dofinansowanie: 12 mln zł; okres realizacji: lata 2023–2026;
 • „Pomiar ubóstwa energetycznego z wykorzystaniem danych administracyjnych Miasta Poznania w ramach Programu LIFE+” – wartość projektu 470,8 tys. zł; wnioskowane dofinansowanie 282,5 tys. zł; okres realizacji: 2023–2026;
 • „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu” – wartość projektu: 563,2 tys. zł; wnioskowane dofinansowanie: 457,6 tys. zł; okres realizacji: 2023 r.;
  „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Poznania” – wartość projektu: 523,3 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie: 444,8 tys. zł; okres realizacji: 2023 r.