Podejmowane przez Miasto działania miały na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w kraju i zagranicą oraz włączanie środowiska akademickiego i naukowego w działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta.

W ramach wspierania talentów przyznano stypendia i nagrody:

 • 35 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu;
Stypendium otrzymali laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

 Grupa elegancko ubranych młodych ludzi pozuje do zdjęcia grupowego na patio nowoczesnego budynku. Osoby stojące w pierwszym rzędzie trzymają w dłoniach dyplomy dla finalistów i finalistek ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Na zdjęciu również przedstawiciele Miasta Poznania.

Źródło: UMP
 • 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego;
 • Nagrodę Naukową Miasta Poznania;
 • 11 nagród i wyróżnień w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”;
Miasto nagrodziło wyróżniające się prace magisterskie

Na Sali Białej duża grupa elegancko ubranych ludzi pozuje do zdjęcia grupowego. Osoby stojące w pierwszym rzędzie trzymają w dłoniach duże czeki pieniężne - nagrody za wyróżniające się prace magisterskie

Źródło: UMP
 • wspólnie z UAM-em przyznano Poznańską Nagrodę Literacką, na którą składają się Nagroda im. Adama Mickiewicza oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Współpracując z uczelniami w zakresie promocji akademickiego Poznania, zrealizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, której celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na poznańskich uczelniach, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary, w trakcie których zaprezentowano ofertę uczelni, a także miejskie programy stypendialne, bogatą ofertą zawodową, sportową i kulturalną miasta. Wszystkie webinary można było obejrzeć w miejskich mediach społecznościowych, gdzie oprócz spotkań online prowadzono na bieżąco działania promocyjne. Ponadto na stronie internetowej (www.poznanprzyciaga.pl) młodzież mogła znaleźć informacje dotyczące oferty akademickiej miasta, wypełnić test preferencji zawodowych i pobrać poradnik maturzysty.

Ponadto Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (CDZdM) zorganizowało spotkania online z młodzieżą, dotyczące studiowania w Poznaniu, m.in. webinar pn. „Kierunek studia”.

Podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu organizowanych na terenie MTP, będących największymi targami edukacyjnymi w Polsce, wspólnie z uczelniami zorganizowano przestrzeń „Akademicki Poznań”, gdzie zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą Poznania dla młodych ludzi oraz ofertą poznańskich uczelni publicznych.

Wraz z poznańskimi uczelniami zorganizowano stoiska na terenie Politechniki Poznańskiej w ramach Poznańskiego Salonu Maturzystów 2022. Ponadto przy współpracy z CDZdM wzbogacono program merytoryczny Salonu o konsultacje z doradcami zawodowymi.

W ramach wspierania młodych talentów Miasto wsparło udział Akademickiego Klubu Lotniczego Aero Design przy Politechnice Poznańskiej w międzynarodowych zawodach lotniczych. Ponadto Miasto zaangażowało się w organizację konkursu dla młodych projektantów z całej Polski pn. „Art Of Packaging”.

W ramach popularyzacji nauki realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. Dzięki wsparciu Miasta odbyło się 19 wykładów, w których uczestniczyło 2,4 tys. słuchaczy. Wspierano także uczelnie i instytucje naukowe w organizacji wydarzeń popularnonaukowych i poprzez działania Poznań Convention Bureau przy organizacji krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizacji projektu pn. „Poznański Klub Ambasadora Kongresów”. Miasto wsparło m.in. organizację XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych.

W ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:

 • przekazano Politechnice Poznańskiej środki finansowe, w formie dotacji, z przeznaczeniem na wsparcie socjalne dla 4 studentów z Syrii;
 • wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przekazano uczelniom poznańskim środki finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Białorusi (Miasto przekazało środki na stypendium dla 23 osób);
 • prowadzono ustalenia z uczelniami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów studentów zagranicznych;
 • uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”);
 • współpracowano z UAM-em przy otwarciu Welcome Center dla studentów zagranicznych;
  współorganizowano turniej piłki nożnej dla studentów pn. EUROASMUS AND FRIEND CUP;
  we współpracy z organizacją pozarządową, zorganizowano międzynarodowe wydarzenie pn. „Poznań Silent Night” z udziałem społeczności akademickiej;
„Poznań Silent Night” 2022

Rozświetlona kolorowymi światłami scena, na niej ludzie, w tym prezydent Jaśkowiak. Wokół sceny ustawione choinki w doniczkach.

Źródło: UMP
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” (www.studyin.poznan.pl) https://www.poznan.pl/mim/studia/en/oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim.

W zakresie wsparcia studentów i absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i planowania swojej ścieżki kariery, w 2022 r.:

 • w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano programy stażowe dla studentów (przyjęto 264 osoby, a 55 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz staże dla absolwentów (przyjęto 10 osób, a 5 osób zatrudniono po stażu w UMP);
 • wspierano studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 7 stypendiów);
 • przy współpracy z poznańskimi uczelniami prowadzono działania przyciągające inwestorów do miasta (potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni) zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centrami usług nowoczesnych, IT i R&D;
 • prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców;
 • w placówkach oświatowych i jednostkach miejskich organizowano praktyki studenckie oraz wolontariat dla studentów.

W ramach wspierania przedsiębiorczości akademickiej:

 • organizowano 12. edycję Dni Przedsiębiorczości Poznań;
 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGR organizował szkolenia, m.in. dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • współpracowano z biurami karier uczelni w zakresie zajęć z przedsiębiorczości;
 • kontynuowano program pn. „Startup Poznań”;
 • prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”;
 • współpracowano z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym.

W ramach współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta, podjęto m.in. takie działania, jak:

 • wsparcie dla Ukrainy i działania kierowane do uchodźców z Ukrainy przebywających w Poznaniu;
 • wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska akademickiego i naukowego (w tym organizacja konferencji) oraz realizujących projekty w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni (wsparto m.in. Festiwal Studencki Integralia);
 • realizacja wspólnych projektów i wydarzeń kulturalnych, projektów popularnonaukowych, publikacji oraz badań społecznych;
 • prace nad Polityką Oświatową Miasta Poznania;
 • realizacja przedsięwzięć edukacyjnych oraz upowszechniających wielojęzyczność;
 • współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach funkcjonowania ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej;
 • realizacja prac analitycznych i badawczych, m.in. w zakresie: potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej i planów edukacyjno-zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, nauczania uczniów cudzoziemskich w szkolnictwie zawodowym, sytuacji migrantów na aglomeracyjnym rynku pracy, bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym, postaw i dobrych praktyk mieszkańców w obszarze mobilności, w tym elektromobilności, dostarczania mieszkańcom energii elektrycznej oraz czystej wody i odprowadzania ścieków;
 • realizacja konkursów dla studentów, m.in. w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci;
 • opracowanie informatora pn. „Studiuj bez barier w Poznaniu”;
 • bieżąca współpraca z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego i dostarczania e-usług;
 • działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem akademickim;
 • udział przedstawicieli Miasta w konferencjach i debatach oraz zajęciach dla studentów różnych kierunków studiów w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru;
 • wsparcie sportu akademickiego – współpraca z AZS Poznań;
 • kontynuacja programu PTBS-u pn. „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale); w 2022 r. w związku z rotacją najemców zawarto 16 nowych umów partycypacji i najmu.