Działalność poznańskich placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN-u w 2022 r. funkcjonowało: 7 instytutów naukowych, 4 zakłady, 2 pracownie, 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełniły funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

W Poznaniu działało blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek PAN-u.

Od 1 stycznia 2022 r. działała Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce. Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty.
W Poznaniu funkcjonowało ok. 260 jednostek, które zostały zaliczone przez GUS do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2020 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową (B+R) 1,3 mld zł (tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r.), w tym 170 mln zł na nakłady inwestycyjne.

Działalność B+R wspierał m.in. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy UAM-e. PPNT posiada – jako pierwszy park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii „A” oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. W Parku działało ok. 60 firm, a dorobek naukowo-techniczny obejmował m.in. 47 patentów, a także kilkadziesiąt wdrożonych technologii.

Na terenie Kampusu UAM-u na Morasku funkcjonowało Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja była wspólnym przedsięwzięciem: 5 poznańskich uczelni, 4 instytutów PAN, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz PPNT. Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Miasto Poznań. Celem projektu, koordynowanego przez UAM jest prowadzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – prowadziło Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości (PPTP). Park realizował funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 15 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). W ramach PPTP funkcjonowała przestrzeń biurowa: inkubatorowa i technologiczna. W latach 2012–2022 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 129 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT. W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W 2022 r. odbyły się tam 32 wydarzenia/szkolenia/kursy, w których wzięło udział 869 osób. Z przestrzeni coworkingowej skorzystało 2,6 tys. użytkowników. Do Parku należą także Łazienki nad Wartą. Na koniec 2022 r. we wszystkich placówkach Parku funkcjonowały łącznie 84 firmy. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2.

W Poznaniu działały także inne placówki ze sfery naukowo-badawczej, np.:

  • Centrum NanoBioMedyczne;
  • Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego;
  • prywatne parki technologiczne (np. Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower; Inkubator Biznes i Nauka).

W 2022 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, dołączyło do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowania. W ten sposób powstał pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. W grudniu do IBM Quantum Network Hub dołączył także UAM.

Poznań został wybrany na miejsce instalacji jednego z sześciu europejskich komputerów kwantowych EuroHPC. Celem przedsięwzięcia EuroQCS (European Quantum Computing and Simulation), o łącznej wartości 100 mln EUR, jest umieszczenie komputerów kwantowych i ich integracja z systemami superkomputerowymi. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest koordynatorem i inicjatorem polskiego projektu (Euro QCS-Poland), a jednocześnie miejscem instalacji systemu.