Budżet Miasta na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dania 21 grudnia 2021 r.
Wykonanie budżetu za rok 2022 wyniosło:

 • dochody: 5 128 210 752,21 zł (101,9% planu);
 • wydatki: 5 300 196 381,55 zł (94,8% planu);
 • wynik budżetu (deficyt): 171 985 629,34 zł.

Dochody budżetu Miasta Poznania w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 9 438 zł, wydatki – 9 755 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 819 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4758 mln zł (100,9% planu), dochody majątkowe w kwocie 370,3 mln zł (116,3% planu).

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2022 r. stanowiły:

 • subwencja ogólna i dotacje celowe – 1607 mln zł;
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego – 1552 mln zł;
 • wpływy z podatków i opłat – 1107 mln zł;
 • środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 204 mln zł;
 • pozostałe dochody – 658 mln zł.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 31,3% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT stanowiły 30,3% dochodów ogółem. Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 21,6% dochodów ogółem.

Główne źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim:

 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (UE) na finansowanie lub dofinansowanie programów i projektów – 187,5 mln zł;
 • środki na dofinansowanie zadań własnych majątkowych pozyskane z innych źródeł, w tym m.in. środki z Funduszu Dopłat na wsparcie budowy mieszkań przez PTBS – 109,7 mln zł;
 • środki ze sprzedaży majątku – 64,5 mln zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4312 mln zł, (95,9% planu), wydatki majątkowe w kwocie 989 mln zł (90,4% planu).

Struktura wydatków Miasta Poznania według dziedzin w 2022 r.

Wykres kolumnowy przedstawia strukturę wydatków Miasta Poznania według dziedzin w 2022 r. Najwięcej wydatków dotyczyło oświaty 29,7% oraz dróg i komunikacji zbiorowej 25,0%.

wykres do pobrania w xls

Źródło:  UMP

W strukturze wydatków bieżących dominowały wydatki na oświatę – 1541 mln zł (35,7% ogółu wydatków bieżących), a w ramach wydatków majątkowych wydatki na drogi oraz transport publiczny – 531 mln zł (53,7% ogółu wydatków majątkowych).
Założono maksymalną ochronę przyjętego programu inwestycyjnego i utrzymania kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na zadania w celu uzupełnienia o kwoty niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów oraz zapisów waloryzacyjnych w umowach z wykonawcami. Wprowadzono również zadania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. Ponadto z powodu zaktualizowania harmonogramów realizacji niektórych inwestycji, wydatki przesunięto na lata następne i w efekcie zmniejszono wydatki majątkowe o 278 mln zł. Wynikało to przede wszystkim z konieczności aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych inwestycji po wyłonieniu wykonawców, problemów z wyborem wykonawcy z uwagi na niewystarczające środki i konieczność powtórzenia procedur przetargowych.

Ważniejsze inwestycje realizowane w 2022 r.
Nazwa zadania Wykonanie za 2022 r. w zł
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 108 045 260
Budowa węzła Nowa Naramowicka 90 524 572
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa 63 521 452
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 31 269 938
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 30 797 908
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 28 280 900
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 20 240 423
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 11 732 495
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 6 436 055
Źródło:  UMP

Przychody budżetu w 2022 r. zrealizowano z tytułu:

 • zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowania obligacji – 253 mln zł;
 • spłaty udzielonych w latach wcześniejszych pożyczek – 11 mln zł.

Ponadto Miasto dysponowało przychodami z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 567 mln zł.

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 135 mln zł, z tego:

 • spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 122 mln zł;
 • udzielone pożyczki z budżetu dla miejskich instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 13 mln zł.

Rok budżetowy 2022 zamknął się deficytem w wysokości 172 mln zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 446 mln zł i było wyższe od planowanego o 225 mln zł.
Należności wymagalne Miasta na koniec 2022 r. wyniosły 361 mln zł, a należności wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2022 r. wyniosły 4 mln zł i dotyczyły samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury.


Zobowiązania Miasta na koniec 2022 r. wyniosły 1 746 mln zł i były wyższe o 131 mln zł, tj. o 8,1% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Na 31 grudnia 2022 r.  Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

 • kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 1,1 mld zł;
 • pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 81 mln zł;
 • wyemitowanych obligacji – 510 mln zł;
 • pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 56 mln zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2022 r. wyniosły 2 mln zł i dotyczyły w głównej mierze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Miasta Poznania znajdują się w „Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2022 rok” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.