Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 989 5128 102,8
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 732 1 607 92,8
udziały we wpływach z podatku dochodowego 1 525 1 552 101,8
wpływy z podatków i opłat 843 1107 131,3
środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej  121 204 168,6
pozostałe dochody 235 658 280
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 4 929 5300 107,5
bieżące 3 960 4312 108,9
inwestycyjne 969 989 102,1
Wynik budżetu w mln zł nadwyżka 60 deficyt 172  
źródło: UMP