fbpx

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. zarówno w sekcji przemysłu, jak i budownictwa wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6% w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Przemysł i budownictwo wywierają  bardzo duży wpływ na całokształt gospodarki. To tradycyjne działy gospodarki wytwarzające środki, produkty,  wznoszące i wyposażające obiekty budowlane dla szeroko rozumianego sektora usług. Przemysł […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznań zarówno pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca, jak i dynamiki jego wzrostu znajduje się w ścisłej czołówce w porównaniu do największych miast Polski. Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych. Miasto, dzięki swoim licznym atutom, dysponuje bogatą ofertą obiektów i […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw), od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 59,5 tys. osób, co stanowiło 37,4% przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.   W stosunku do roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie wzrosło w przemyśle o 1,2 % a w budownictwie o 1,4 %. Wzrost ten był jednak wolniejszy od przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie odnotowano […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wynosi 96,1 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy blisko […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 1 257 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 675 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,8 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z […]

Read More…

Przemysł i budownictwo

W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%. Przychody przemysłu W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną produkcja artykułów spożywczych i napojów produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych […]

Read More…

Handel i usługi

W 2017 r. nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. W 2017 r. w sektorze handlu i usług pracowało 63% ogółu pracujących sektora przedsiębiorstw. Przychody ogółem z całokształtu działalności w sektorze handlu w 2017 r. zwiększyły się o 25,2%. Wzrost odnotowano również w większości sekcji usługowych, od […]

Read More…