Działalność wystawienniczo-targowa w Poznaniu

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącym jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym. Do zadań MTP należą przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu nasycenie powierzchniami handlowymi wyniosło 696 m2 na 1000 mieszkańców. Według raportu Colliers International Polska i PKO Bank Polski, w 2021 r. Poznań był w TOP3 polskich miast (wraz z Trójmiastem i Wrocławiem) o największym nasyceniu powierzchnią handlową. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Poznaniu wynoszą prawie 709 tys. m2, czyli 696 m2 na 1000 mieszkańców. W 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, centra handlowe nadal funkcjonowały z ograniczeniami […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,6%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 313 gospodarstw (43,6% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 243 gospodarstwa (33,8%); od 5 ha do 15 ha – 111 gospodarstw (15,5%); powyżej 15 ha – 51 gospodarstw (7,1%). […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. Tereny przemysłowe w Poznaniu zajmują 3,9% powierzchni miasta i zlokalizowane są głównie w jego północno-wschodniej części (Główna, Karolin), na Podolanach, Junikowie oraz na Wildzie, na południe od ul. Hetmańskiej. Najdynamiczniej rozwijającymi się rejonami o funkcji przemysłowej są: Antoninek, Starołęka i Podolany. W 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 46 988,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 6,0% więcej (w cenach stałych) niż […]

Read More…

Gospodarka w Poznaniu

W 2021 r., pomimo wprowadzonych obostrzeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, sytuacja gospodarcza w Poznaniu była lepsza niż rok wcześniej. Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana – fakt ten pozwala unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2021 r. umożliwił złagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2019 r. wykres do pobrania w xls Sytuacja gospodarcza w 2021 r. kształtowała się pod wpływem […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku.  Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości są silnie […]

Read More…

Handel w Poznaniu

Z raportu CBRE wynika, że średnie nasycenie powierzchnią handlową w 8 największych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Kraków, Górny Śląsk) wyniosło 522 m2 na 1000 mieszkańców. Największe nasycenie występuje w aglomeracjach poznańskiej oraz wrocławskiej i wynosi odpowiednio 612 i 610 m2 na 1000 mieszkańców. Powyżej średniej plasują się też Trójmiasto, Warszawa i Łódź. Z kolei najmniej przestrzeni handlowej na 1000 mieszkańców – od 390 do 451 m2 […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 312 gospodarstw (43,5% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 244 gospodarstwa (34,1%); od 5 ha do 15 ha – 112 gospodarstw (15,6%); powyżej 15 ha – 49 gospodarstw […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły 1/4 poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw (33,0%) od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,5%) powyżej 15 ha – […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. wzrosło zatrudnienie w przemyśle o 4,6%, a budownictwie o 5,6 %. W 2019 r. w obu sekcjach wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6%, a w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Wzrosła także liczba firm. Zmniejszyła się o 4,8% wydajności pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, pogorszyły się relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności oraz wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w budownictwie. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rosnący sektor usług, przede wszystkim finansowych i doradczych. Miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych oraz nowoczesną powierzchnią biurową i jest zaliczane do najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Atutami Poznania są: dostępność transportowa obecność instytucji otoczenia biznesu duża chłonność rynku ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu wysoki poziom technologiczny  wysoki potencjał kapitału ludzkiego oparty na funkcjonowaniu w mieście […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw), od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw (33,8%), od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,3%), powyżej 15 ha – 47 […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 59,5 tys. osób, co stanowiło 37,4% przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.   W stosunku do roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie wzrosło w przemyśle o 1,2 % a w budownictwie o 1,4 %. Wzrost ten był jednak wolniejszy od przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wzrost o 3,0%. Działalność przemysłową zadeklarowało 7,8 tys. zarejestrowanych firm, większość z nich (97,8 %) to małe firmy zatrudniające […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wynosi 96,1 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy blisko 73% wartości dodanej brutto i jest miejscem pracy dla […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 1 257 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 675 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,8 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły jedną czwartą poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie […]

Read More…

Przemysł i budownictwo

W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%. Przychody przemysłu W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną produkcja artykułów spożywczych i napojów produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Produkcja sprzedana przemysłu Struktura produkcji sprzedanej przemysłu oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazuje […]

Read More…

Handel i usługi

W 2017 r. nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. W 2017 r. w sektorze handlu i usług pracowało 63% ogółu pracujących sektora przedsiębiorstw. Przychody ogółem z całokształtu działalności w sektorze handlu w 2017 r. zwiększyły się o 25,2%. Wzrost odnotowano również w większości sekcji usługowych, od 12% w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości” do 21% w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. Firmy handlowe i napraw pojazdów […]

Read More…

Potencjał gospodarczy

Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wyniósł 92,2 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo.  Według GUS wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytworzonego w Poznaniu wyniosła w 2015 r. (najnowsze dostępne dane) 50,2 mld zł, a w przeliczeniu na mieszkańca 92,2 tys. zł, […]

Read More…