fbpx

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek produkcji sprzedanej w 2020 r. w stosunku […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku.  Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości […]

Read More…

Handel w Poznaniu

Z raportu CBRE wynika, że średnie nasycenie powierzchnią handlową w 8 największych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Kraków, Górny Śląsk) wyniosło 522 m2 na 1000 mieszkańców. Największe nasycenie występuje w aglomeracjach poznańskiej oraz wrocławskiej i wynosi odpowiednio 612 i 610 m2 na 1000 mieszkańców. Powyżej średniej plasują się też Trójmiasto, Warszawa i Łódź. Z kolei najmniej przestrzeni handlowej na 1000 mieszkańców – od 390 do 451 m2 – przypada w aglomeracji szczecińskiej, krakowskiej i górnośląskiej. Największą powierzchnią handlową […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 312 gospodarstw (43,5% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 244 gospodarstwa (34,1%); od 5 ha do 15 ha – 112 gospodarstw (15,6%); powyżej 15 ha – 49 gospodarstw (6,8%). Powierzchnia użytków rolnych   […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły 1/4 poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw (33,0%) od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,5%) powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%) Powierzchnia użytków rolnych […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. wzrosło zatrudnienie w przemyśle o 4,6%, a budownictwie o 5,6 %. W 2019 r. w obu sekcjach wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6%, a w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Wzrosła także liczba firm. Zmniejszyła się o 4,8% wydajności pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, pogorszyły się relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności oraz wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w budownictwie. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rosnący sektor usług, przede wszystkim finansowych i doradczych. Miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych oraz nowoczesną powierzchnią biurową i jest zaliczane do najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Atutami Poznania są: dostępność transportowa obecność instytucji otoczenia biznesu duża chłonność rynku ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu wysoki poziom technologiczny  wysoki potencjał kapitału ludzkiego oparty na funkcjonowaniu w mieście […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw), od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw (33,8%), od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,3%), powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%). Powierzchnia użytków rolnych […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 59,5 tys. osób, co stanowiło 37,4% przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.   W stosunku do roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie wzrosło w przemyśle o 1,2 % a w budownictwie o 1,4 %. Wzrost ten był jednak wolniejszy od przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wzrost o 3,0%. Działalność przemysłową zadeklarowało 7,8 tys. zarejestrowanych firm, większość z nich (97,8 %) to małe firmy zatrudniające do 50 osób. […]

Read More…