fbpx

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły 1/4 poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw (33,0%) od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,5%) powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%) Powierzchnia użytków rolnych […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. wzrosło zatrudnienie w przemyśle o 4,6%, a budownictwie o 5,6 %. W 2019 r. w obu sekcjach wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6%, a w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Wzrosła także liczba firm. Zmniejszyła się o 4,8% wydajności pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, pogorszyły się relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności oraz wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w budownictwie. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rosnący sektor usług, przede wszystkim finansowych i doradczych. Miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych oraz nowoczesną powierzchnią biurową i jest zaliczane do najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Atutami Poznania są: dostępność transportowa obecność instytucji otoczenia biznesu duża chłonność rynku ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu wysoki poziom technologiczny  wysoki potencjał kapitału ludzkiego oparty na funkcjonowaniu w mieście […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw), od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw (33,8%), od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,3%), powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%). Powierzchnia użytków rolnych […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 59,5 tys. osób, co stanowiło 37,4% przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.   W stosunku do roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie wzrosło w przemyśle o 1,2 % a w budownictwie o 1,4 %. Wzrost ten był jednak wolniejszy od przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wzrost o 3,0%. Działalność przemysłową zadeklarowało 7,8 tys. zarejestrowanych firm, większość z nich (97,8 %) to małe firmy zatrudniające do 50 osób. […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wynosi 96,1 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy blisko 73% wartości dodanej brutto i jest miejscem pracy dla 77% […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 1 257 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 675 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,8 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły jedną czwartą poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. […]

Read More…

Przemysł i budownictwo

W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%. Przychody przemysłu W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną produkcja artykułów spożywczych i napojów produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Produkcja sprzedana przemysłu Struktura produkcji sprzedanej przemysłu oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazuje […]

Read More…

Handel i usługi

W 2017 r. nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. W 2017 r. w sektorze handlu i usług pracowało 63% ogółu pracujących sektora przedsiębiorstw. Przychody ogółem z całokształtu działalności w sektorze handlu w 2017 r. zwiększyły się o 25,2%. Wzrost odnotowano również w większości sekcji usługowych, od 12% w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości” do 21% w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. Firmy handlowe i napraw pojazdów samochodowych zatrudniały 16% […]

Read More…