Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 29 31 x
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym: 323 329 101,9
przedszkoli ogólnodostępnych 242 243 100,4
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: 21 577 21 842 101,2
w przedszkolach ogólnodostępnych 19 469 19 859 102,0

Źródło: UMP