fbpx
Wyszczególnienie201820192018=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie17015792,4
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami)4 9034 938100,7
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %21,1brak danychx
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł1 3941 425102,2
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w %2931x
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym:323329101,9
przedszkoli ogólnodostępnych242243100,4
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym:21 57721 842101,2
w przedszkolach ogólnodostępnych19 46919 859102,0

Źródło: UMP