W 2017 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 214 razy.

Interwencje

W 2017 r. granicach administracyjnych Poznania odnotowano:

  • 1 171 pożarów
  • 3 025 miejscowych zagrożeń
  • 1 017 fałszywych alarmów.

W skali roku liczba pożarów zwiększyła się o 1,5%. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 36,6%, a fałszywych alarmów – o 17,2%.

Większość pożarów (98,8%) kwalifikowana była jako pożary małe. W 2017 r. podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w Poznaniu zostało poszkodowanych 610 osób, a 56 poniosło śmierć (w tym w wyniku pożarów – odpowiednio 26 i 2). Najwięcej interwencji prowadzono w obiektach mieszkalnych oraz z uczestnictwem środków transportu. Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a miejscowych zagrożeń – gwałtowne opady deszczu.

Zegar zdarzeń z rejonu działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1 942 4 godz. 30 min
Miejscowe zagrozenia 6 887 1 godz. 16 min
Alarmy fałszywe 1 474 5 godz. 57 min
Razem 10 303 52 min
Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Inwestycje

W 2017 r. z budżetu Miasta Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (KMPSP) przekazano kwotę 3,4 mln zł, w tym 2,8 mln zł na budowę nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Lotniczej, a pozostałe środki na zakup sprzętu i samochodów pożarniczych.

Działania prewencyjne

W 2017 r. w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa realizowano m.in.:

  • czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej na obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, Zakładów Zwiększonego Ryzyka, Zakładów Dużego Ryzyka oraz budynkach produkcyjno-magazynowych
  • działania operacyjne (rozpoznanie obiektów) w ramach prowadzonych ćwiczeń przez jednostki ratowniczo-gaśnicze.

Podczas ćwiczeń sprawdzano możliwości: prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dróg dojazdowych, przeprowadzenia ewakuacji, zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Programy profilaktyczne

Funkcjonariusze KMPSP współdziałali i współuczestniczyli w programach miejskich realizowanych przez Policję, Straż Miejską i jednostki organizacyjne Miasta Poznania, jak m.in. „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”.

Ponadto w ramach propagowania profilaktyki przeciwpożarowej realizowano szereg własnych projektów i przedsięwzięć, jak m.in.:

  • „Czad i ogień – obudź czujność” – obejmujący cykliczne sezonowe działania edukacyjno-informacyjne w ramach akcji ogólnokrajowej
  • „Otwarte strażnice” – akcja mająca na celu budowę  wzajemnego zaufania i więzi społecznych w ramach lokalnej społeczności
  • „Edukacja przeciwpożarowa –stacje CircleK” – akcja mająca na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Funkcjonariusze spotykali się z młodzieżą i informowali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i bezpiecznym postępowaniem.