na zdjęciu widać absolwentów studiów wyższych pochodzących z różnych krajówarch. UMP

W 2017 r. w rankingu portalu internetowego morizon.pl Poznań został uznany za najbardziej przyjazne polskie miasto dla cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy

W 2017 r. udział cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy stanowił 0,5% mieszkańców miasta. W Poznaniu było zameldowanych ok. 2,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym 76% z Europy (28% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywateli:

 • Ukrainy (ok. 950 osób)
 • Niemiec (ok. 200 osób)
 • Białorusi (170 osób)
 • Rosji (120 osób).

Spośród obywateli krajów Unii Europejskiej najwięcej cudzoziemców posiada obywatelstwo:

 • włoskie (60 osób)
 • brytyjskie, niderlandzkie, francuskie (po ok. 50 osób).

Udział osób z innych kontynentów wynosił:

 • z Azji (14%)
 • z Afryki (3,5%)
 • z Ameryki Północnej (2,3%)
 • z Ameryki Południowej (1,1%)
 • z Australii i Oceanii (0,1%).

Liczba cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu zwiększa się i w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o połowę.

Studenci zagraniczni

Rocznie ponad 5 tys. cudzoziemców pobiera naukę w poznańskich szkołach wyższych, studiując na stałe lub czasowo w ramach programu Erasmus. Studiują oni głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ponad połowa zagranicznych studentów pochodzi z Europy. Większość z nich, ok. 1,9 tys. osób, to obywatele Ukrainy. Licznie na pełen program studiów przyjeżdżają do Poznania także obywatele Białorusi, Chin, Indii, Norwegii i Kanady. Na wymianę czasową najczęściej przyjeżdżają obywatele Hiszpanii i Turcji.

Pracownicy zza granicy

Poznań staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obcokrajowców. W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował  42,4 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w Poznaniu (procedura ta dotyczy obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), w tym 91% oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy, a 5% – Białorusi. Pracodawcy oferowali zatrudnienie głównie w usługach (50%),  przetwórstwie przemysłowym (22%) oraz budownictwie (12%).
Cudzoziemcy w Poznaniu stanowili niewielką liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych, ich udział nie przekraczał 0,5%.

Uczniowie – cudzoziemcy

W poznańskich szkołach zwiększyła się liczba uczniów – cudzoziemców. W publicznych placówkach oświatowych uczyło się 390 uczniów – cudzoziemców, w tym 250 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, którzy mieli możliwość korzystania z dodatkowych lekcji języka polskiego.

Integracja cudzoziemców

W 2017 r. do działań Miasta Poznania w zakresie wsparcia repatriantów należały m.in.:

 • kontynuacja miejskiego programu pomocy dla rodzin z Mariupola na Ukrainie
 • podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwał w sprawie umożliwienia osiedlenia się w Poznaniu repatriantów z Gruzji i Kazachstanu
 • świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce dla 204 posiadaczy Karty Polaka.

Miasto Poznań zorganizowało akcję Poznań dla Syrii oraz przyłączyło się do akcji Zaadoptuj kamizelkę.

W celu ułatwienia dostępu do informacji i usług miejskich dla obywateli Ukrainy uruchomiona została ukraińska wersja językowa oficjalnego portalu internetowego Miejski Informator Multimedialny.

W mieście aktywnie działa prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych Migrant Info Point oferujący wsparcie informacyjno-doradcze dla cudzoziemców. W 2017 r. Migrant Info Point, także przy wsparciu Miasta Poznania, realizował projekty o charakterze integracyjnym, informacyjnym, wspierającym i edukacyjnym, w tym m.in.:

 • Airbag Poznań – Bezpieczeństwo i wsparcie dla Cudzoziemców
 • Open Days MIP
 • Grupa Wsparcia z MIP
 • Zbuduj Własny Biznes z MIP i UMP.

W celu poznania innych kultur i integracji zorganizowano cykliczne wydarzenia kulturalne, jak m.in.:

 • X Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna
 • Festiwal Pora na Skandynawię
 • XXVII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii
 • My French Film Festival.