W 2019 r. Miasto Poznań otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wdrożony rok wcześniej Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D.

arch. UMP

Do zadań z zakresu geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w 2019 r. należało:

 • realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej Poznania, jako bazy informacji o przestrzeni miasta wspomagającej proces zarządzania
 • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych, nazw miejscowości i ich części, nazw obiektów fizjograficznych
 • ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

System Informacji Przestrzennej 

Organizacja i podstawy funkcjonowania

System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP obejmuje środki techniczne oraz dane przestrzenne dotyczące Poznania. Służy on do gromadzenia, integracji i przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia i obsługi związanych z nimi usług. Integralną częścią SIP jest lokalny węzeł IIP. Dane przestrzenne SIP są prezentowane na podstawie danych referencyjnych, pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Nadrzędnymi celami SIP są:

 • wspieranie procesów zarządzania i rozwoju Miasta Poznania
 • zapewnienie funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie lokalnym
 • zapewnienie powszechnego dostępu do danych przestrzennych oraz dotyczących ich usług

Poznański SIP wyróżnia się szerokim zakresem zawartych w nim informacji pozyskiwanych z różnych jednostek miejskich. Dane prezentowane są na wielu warstwach tematycznych, m.in.:

 • numeracja porządkowa nieruchomości
 • klasyfikacja dróg
 • zabytki
 • mapa akustyczna
 • opieka zdrowotna
 • planowanie przestrzenne
 • zasięgi szkół
 • ochrona środowiska

Pełen zakres informacji udostępniany jest osobom pracującym w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych. W sieci miejskiej, za pomocą oprogramowania ArcGIS, pracowniczki i pracownicy Urzędu Miasta Poznania mogą pobierać dane źródłowe SIP bezpośrednio z bazy danych Oracle, w celu tworzenia własnych projektów przestrzennych. W sieci internetowej dostępna jest przeglądarka SIP, w ramach której udostępnione są dane przestrzenne w formie usług WMS, WFS w standardach OGC.

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

Na bieżąco aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych, na podstawie których tworzono warstwy tematyczne dla SIP. Aktualizacja tych baz następuje w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone m.in. z:

 • ewidencji gruntów i budynków
 • nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – postępowań i decyzji administracyjnych
 • podatników podatku od nieruchomości
 • zwrotów nieruchomości
 • dzierżaw i użyczeń gruntów komunalnych
 • użytkowników wieczystych Miasta Poznania i Skarbu Państwa
 • ewidencji ludności
 • nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do zbycia
 • działek przeznaczonych do nabycia przez Miasto
 • zarządzania projektami Miasta
 • zarządzania gruntami komunalnymi i Skarbu Państwa
 • ewidencji środków trwałych
 • Wydziału Ochrony Środowiska – wnioski, postanowienia, decyzje
 • zespołów i obiektów zabytkowych
 • PINB – informacje o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, samowolach budowlanych oraz odstępstwach
 • danych z Urzędu Statystycznego dotyczących działalności gospodarczej
 • danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Pozostałe bazy danych aktualizowane były w oparciu o wpływające informacje o zmianach od podmiotów prowadzących zewnętrzne bazy źródłowe.

W 2019 r. kontynuowano prace związane z modernizacją Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie:

 • budowy nowego portalu cyfrowego SIP
 • budowy lokalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (realizacja art. 9 ustawy o IIP)
 • podjęto działania związane z rozwojem portalu do koordynacji inwestycji na terenie Poznania

W 2019 r. podpisano porozumienie ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (PIM) w sprawie wspólnego prowadzenia koordynacji inwestycji i remontów oraz zdarzeń powodujących utrudnienia w ruchu na terenie miasta. Podpisano także 10 trójstronnych porozumień ze znaczącymi gestorami sieci i inwestorami w celu koordynacji inwestycji. Rozszerzono zakres informacji dostępnej dla koordynatorów o dane z bazy danych GESUT. Wspólnie ze spółką PIM kontynuowane były uzgodnienia metodyki działania i zakresu funkcjonalności portalu do koordynacji, z uwzględnieniem potrzeb osób koordynujących, inwestujących, mieszkanek i mieszkańców.

W ramach bieżącej modernizacji SIP opublikowano liczbę lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach na podstawie danych z GUS, dane dotyczące działalności gospodarczej na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaktualizowano granice obwodów i okręgów wyborczych oraz adresy lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Ściślej zintegrowano SIP z usługami wystawianymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Poznańskiego, co pozwoliło na opublikowanie granic gmin, obrębów, działek i użytków ewidencyjnych oraz budynków ewidencyjnych
z obszaru powiatu poznańskiego.

Opublikowano nową ortofotomapę na podstawie zdjęć lotniczych z 2018 r., Mapa przedstawia warstwy dotyczące skutków antropopresji w lasach poznańskich na podstawie danych z Zakładu Lasów Poznańskich oraz obrazujące występowanie ptaków i płazów na terenie Poznania na podstawie danych z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Ponadto uruchomiono publikację treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji – pozwoleń na budowę, na podstawie serwisu Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Prowadzono prace z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Wydziałem Informatyki związane z integracją Systemu Gospodarowania Nieruchomościami WGN i SIP oraz dotyczące zapewnienia wizualizacji zasięgu praw do nieruchomości.

W 2019 r. nadano uprawnienia 223 nowym użytkownikom i w chwili obecnej z systemu korzysta 1 872 osób pracujących w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz osób uprawnionych do wprowadzania danych związanych
z koordynacją inwestycji w pasach drogowych.

Trójwymiarowy Model Miasta

W 2019 r. rozwijano uruchomiony w 2018 r. portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. Model 3D umożliwia zarządzanie danymi w sposób bezpieczny i spójny oraz usprawnia procesy administracyjne. Pozwala na wykonywanie zadań Miasta przy wykorzystaniu potencjału systemów informatycznych. Wizualizacja 3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

Pod względem organizacyjnym, poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów realizowanych przez Miasto Poznań. Model wspiera działania miasta w zakresie:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska
 • bezpieczeństwa publicznego
 • procesów rewitalizacyjnych
 • konsultacji społecznych, związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska
 • wzbogacenia oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta

W 2019 r. Miasto Poznań otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wdrożony rok wcześniej Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D.

Zdecydowaną większością głosów (59%) czytelniczek i czytelników Smart City Expert (blog o miastach prawdziwie inteligentnych) Model 3D wygrał konkurs i został wybrany rozwiązaniem Smart City 2018 r.

Modelowi 3D Miasta Poznania przyznano także nagrodę „Skrzydła IT w Administracji 2019” w kategorii e-Usługi dla obywatela. Nagroda ta przyznawana jest przez miesięcznik „IT w Administracji” – periodyk informatyków i menedżerów IT sektora publicznego.

Model 3D zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich na najlepszą internetową mapę roku oraz nagrodę ministra finansów, inwestycji i rozwoju w dziedzinie geoinformacji w kategorii innowacyjne rozwiązanie.

W prestiżowym ogólnopolskim rankingu Perły Samorządu przyznano Poznaniowi tytuł lidera w dziedzinie gospodarki za jedyną w kraju trójwymiarową mapę miasta. Poznań, jako pierwszy w Polsce, dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji.

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług

Do końca 2019 r. z oferowanych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ e-usług skorzystało 9 736 osób, pobierając 227 593 dokumentów.

Liczba osób użytkujących w rozbiciu na poszczególne portale wyniosła:

Poprzez ułatwienie kontaktu z urzędem oraz zwiększenie dostępności do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w/w portale przyczyniają się do poprawy jakości życia obywatelek i obywateli. Materiały dostępne przez Portal Klienta (np. mapa zasadnicza i ewidencyjna) w formie elektronicznej są tańsze od wersji papierowych o 20%. Geodetki i geodeci zgłaszają prace i odbierają materiały elektronicznie przez Portal Geodety dla 78% prac, natomiast wszystkie narady koordynacyjne w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Projektanta.

W celu promocji portali:

 • przeprowadzono kampanię reklamową z wykorzystaniem GoogleAds, na stronie wwwBIP ZGiKM GEOPOZ oraz w korespondencji mailowej
 • wdrożono alias internetowy e-geopoz.pl, aby skrócić oryginalną nazwę strony
 • przeprowadzono akcję mailingową dla grupy architektek i architektów oraz publikowano informacje na stronie www ZGiKM GEOPOZ oraz na wortalu WIP (Wejdź i Poczytaj) UMP
 • przeprowadzono działania edukacyjne: szkolenia dla geodetek i geodetów, przy współpracy z UAM zorganizowano „Drzwi otwarte” – prezentację dokonań GEOPOZu na uczelni wraz z możliwością założenia konta w Portalu Klienta
 • przygotowano filmy edukacyjne oraz instrukcje w prostym języku i umieszczono je na stronie oraz w Sali Obsługi Klienta
Ewidencja Gruntów i Budynków

W 2019 r. zakończono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 10 obrębów ewidencyjnych: Krzesiny, Głuszyna, Głuszyna II, Daszewice, Piotrowo, Psarskie, Kiekrz, Wielkie, Ławica i Plewiska, w zakresie danych o budynkach i lokalach.

Prace obejmowały poprawę danych ewidencyjnych budynków w oparciu o materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz aktualizację danych w zakresie: istniejącej zabudowy, uzupełnienia pełnych danych o budynkach, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, bloków budynku oraz sposobu użytkowania gruntów (użytków gruntowych).

Przeprowadzona modernizacja wpłynęła na jakość danych znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych. Spowodowała również, że informacje o budynkach zostały uzupełnione brakującymi informacjami, niezbędnymi do wydawania pełnej kartoteki budynku.

Do końca pełnego procesu modernizacji na terenie miasta pozostaje 8 obrębów ewidencyjnych, przy czym rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na 4 kolejnych obrębach ewidencyjnych (Strzeszyn, Piątkowo, Golęcin, Podolany) zaplanowano na 2020 r.

W zakresie prowadzenia powiatowej bazy danych – ewidencji gruntów i budynków (EGiB) poprawiono i uzupełniono dane dotyczące prawa do nieruchomości. Na podstawie zawiadomień (wypisów z rejestru gruntów) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dokonano sprostowania danych adresowych dla 144 ksiąg wieczystych, zbadano 34 księgi wieczyste
i wyjaśniono stan prawny dla 19 ksiąg wieczystych nieprzemigrowanych. Na bieżąco przyjmowano wnioski od osób posiadających nieruchomości w sprawie aktualizacji danych przedmiotowych, które umożliwiły wprowadzenie zmian w bazie EGiB w drodze czynności materialno-technicznej.

W ramach okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków  pod względem zgodności danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi prowadzona była weryfikacja okresowa dla obrębów Głowieniec, Główna, Kobylepole, Ławica, Plewiska, Spławie
i Umultowo. Weryfikacji poddano 13 639 zmian, co, biorąc pod uwagę liczbę dokumentów w jednej zmianie, daje łącznie 40 917 dokumentów źródłowych.

Zarejestrowano 5 740 zgłoszeń prac geodezyjnych drogą internetową (ogółem 7 402) co stanowi ok. 78% zgłoszeń prac geodezyjnych.

W ramach bieżącego prowadzenia spraw:
 • zaktualizowano bazę danych w zakresie EGiB, SUT, OT500 i BDSOG na podstawie 5 191 dokumentacji przyjętych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wprowadzono na numeryczną mapę przeglądową 10 945 szkiców pomiarowych powstałych w wyniku bieżących prac geodezyjnych
 • zaktualizowano dane ewidencji gruntów i budynków, wprowadzono 17 622 zmiany podmiotowe oraz 389 zmian przedmiotowych w oparciu o 34 851 dokumentów, zrealizowano 261 wniosków dotyczących ujawnienia lokali, w wyniku czego ujawniono 5 460 samodzielnych lokali
 • w ramach prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) zaktualizowano rejestr w oparciu o 8 796 aktów notarialnych
 • w ramach udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego przygotowano i udostępniono dokumentację dla 7 402 zgłoszeń prac geodezyjnych, zrealizowano 4 899 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z wyłączeniem danych z EGiB) w postaci map zasadniczych, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, bazy danych BDOT500/GESUT oraz innych, zrealizowano 870 zamówień na informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości, dla 123 wniosków udostępniono rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków
 • w ramach udostępniania ewidencji gruntów i budynków zrealizowano 17 251 wniosków w tym 17 092 o udostępnienie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wydano 40 345 wypisów i udzielono 3 484 informacji na piśmie
 • w ramach obsługi administracyjno-technicznej Narad Koordynacyjnych współpracowano z 2 jednostkami miejskimi oraz 13 jednostkami branżowymi. Przyjęto 2 846 dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia bezkolizyjności ich lokalizacji, dokonano 2 190 uzgodnień dokumentacji projektowych, do bazy danych GESUT wprowadzono 20 473 projekty, co stanowi ok. 540 km projektowanych przewodów. 100% spraw,  które wpłynęły na Narady Koordynacyjne zostało obsłużone w sposób elektroniczny w Portalu Projektanta