Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2021-2025, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł.

Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została przede wszystkim w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje się dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym. Przyjęto także prognozę stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Zgodnie z ustawą, WPF powinna być dokumentem realistycznym i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

 • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
 • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
 • wynik budżetu Miasta wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu;
 • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 • przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 • kwotę długu Miasta, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 • kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
 • objaśnienia przyjętych wartości.

W ramach dochodów bieżących WPF szacowano wysokość w szczególności:

 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • podatków i opłat;
 • subwencji ogólnej;
 • dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych;
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in.:

 • prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • zmiany w sposobie finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku;
 • skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie malejąca liczba mieszkańców Miasta, co w ostatecznym rozrachunku wpływa negatywnie na wysokości bazy podatkowej.

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

W ramach dochodów majątkowych WPF zaplanowano wysokość:

 • wpływów ze sprzedaży majątku;
 • dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych;
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł zaplanowano na podstawie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20″, zawartego z Powiatem Poznańskim i Gminą Komorniki.
W ramach tej pozycji uwzględniono również środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 25,5 mln zł w 2022 r. na zadanie: “Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju” oraz 95 mln zł w 2024 r. na zadanie „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim a Chwaliszewem”.

W 2021 r. zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na „Modernizację, rozbudowę i przebudowę obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu”. 

Również w 2021 r. Miasto otrzymało środki na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań na wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Cegłowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkaj” w zamian za objęcie przez Miasto Poznań udziałów w spółce – z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat.

W 2023 r. zaplanowano dochody z tytułu przeniesienia ogródków działkowych.
Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki budżetu w latach 2021-2045 zaplanowane były w podziale na:

 • wydatki bieżące;
 • wydatki majątkowe.

Podstawą do oszacowania poziomu wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej było:

 • w latach 2022-2023 – 1/2 wskaźnika inflacji;
 • od 2024 roku – wskaźnik inflacji.

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2021-2025, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł. Są to przede wszystkim zadania kluczowe w zakresie realizacji 5 priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok kredytów, są środki UE i z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej wymagać będzie zaciągnięcia kredytów w latach 2021-2025 w łącznej kwocie 1479,2 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności 12 lat dla kredytów krajowych i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI oraz emisji obligacji w 2021 i 2022 r. na łączną kwotę 500 mln zł.

W latach 2021-2045 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 93,9 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury oraz spółkom miejskim.

W ramach rozchodów w latach 2021-2045 zaplanowano spłatę zaciągniętego długu oraz pożyczki udzielane z budżetu Miasta.

W ramach WPF w latach 2024-2045 planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być ujemna, spełnia ustawowe wymagania.

W latach 2021-2045 nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.