Raport z realizacji programów sektorowych

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii.

Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego, oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi.

Nowe programy sektorowe w 2021 r.

W 2021 r. uchwalono 9 nowych programów sektorowych, z tego 6 programów obligatoryjnych3 fakultatywne.
Programy obligatoryjne:

 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021;
 • Program pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025;
 • Program „POZ-nań i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu;
 • W ramach wieloletnich programów zdrowotnych:
 • Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu na lata 2021-2023”;
 • Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w poznaniu, na lata 2021-2023”
 • Program polityki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023″.

Programy fakultatywne:

 • Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania;
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032;
 • Program emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021 przyjęty Uchwałą Nr XLIII/758/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 09 marca 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania co roku na okres jednego roku. W 2021 roku realizowane były następujące cele:

 • Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
 • Zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 • Edukacja mieszkańców miasta Poznania w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów właścicielskich, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi, rejestracji psów i kotów w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów w ramach akcji znakowania i rejestracji zwierząt na terenie Miasta Poznania.

Program pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XLII/739/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 16 lutego 2021 r.

Program adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Poznania oraz ich rodzin. Planowane działania mają na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego naszego miasta. Codziennym wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami jest zmaganie się z wszelkiego rodzaju barierami: architektonicznymi, technicznymi, transportowymi i informacyjnymi. Zadaniem samorządu lokalnego jest stworzenie warunków do aktywnego oraz pełnego życia dla wszystkich mieszkańców. Celem programu jest normalizacja środowiska życia osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków integracji i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.
Kierunki działań w ramach programu:

 • Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych;
 • Likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej;
 • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami;
 • Integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Program „POZnań – i zamieszkaj” oraz określenie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu przyjęty Uchwałą Nr XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 16 lutego 2021 r.

Lokale powstałe, w ramach programu „POZnań -­­ i zamieszkaj”, będą stanowić atrakcyjną ofertę mieszkań na wynajem, przy możliwie niskim zaangażowaniu środków własnych najemców na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Program jest realizowany przez Biuro Spraw Lokalowych we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu planuje wybudowanie dwóch osiedli mieszkaniowych, w ramach których powstaną 552 mieszkania i 14 lokali użytkowych.
W wyniku prowadzonych działań Miasto Poznań uzyskało bezzwrotne wsparcie ze środków Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację projektu.

Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” przyjęty Uchwała Nr XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamań kości. Następuje to w wyniku zmniejszania się ich odporności mechanicznej, która uwarunkowana jest gęstością mineralną oraz jakością tkanki kostnej. Osteoporoza uznana została przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Choroba zwana jest potocznie „cichym złodziejem kości”, ponieważ polega na stopniowym zaniku tkanki kostnej, co wiąże się ze zwiększoną kruchością kości i ryzykiem jej uszkodzenia. Jest to proces bezbolesny, dlatego chorzy często dowiadują się o nim zbyt późno, bardzo często przy okazji złamań, będących skutkiem niewielkiego nawet urazu. Szacuje się, że choruje na nią nawet co trzecia kobieta po menopauzie. U kobiet 50-letnich ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy wynosi do końca życia od 30% do 40%.
Celem głównym programu jest zwiększenie o 5% odsetka kobiet z populacji kobiet od 50. roku życia, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2021-2023, u których we wczesnym stadium wykryto ryzyko zachorowania z powodu osteoporozy. Program promowany jest w mass mediach.

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w poznaniu, na lata 2021-2023” przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/643/VIII/2020 Rady Miasta Poznania w dniu 13 października 2020 r.

Próchnica jest chorobą bakteryjną zębów, jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych występującą w krajach rozwiniętych. Nieleczona niszczy nie tylko zęby, ale może być przyczyną wielu chorób ogólnoustrojowych. W Polsce próchnica jest szerokim problemem społecznym. Choruje na nią ponad 90% społeczeństwa, w szczególności populacja nastolatków. W Polsce zapadalność na próchnicę i jej przebieg utrzymuje się według kryteriów WHO na wysokim poziomie i jest jedną z najwyższych w Europie i na świecie. Polska pozostaje też jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie do tej pory nie udało się znacząco zmodyfikować zachowań zdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej i diety, aby istotnie obniżyć zapadalność na próchnicę.
Celem głównym programu jest zmniejszenie o 20% częstotliwości występowania próchnicy wśród 70% dzieci z populacji docelowej poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne.

Realizatorem Programu jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Program polityki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023″ przyjęty Uchwałą Nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 02 lutego 2021 r.

Zjawisko niepłodności wśród osób dotkniętych chorobą nowotworową jest konsekwencją nie tylko samej choroby, ale zwłaszcza towarzyszącego jej leczenia. Młodzi pacjenci onkologiczni utratę płodności wskazują jako jeden z kluczowych problemów zdrowotnych wiążących się z chorobą nowotworową. W przeciwieństwie do innych, często późnych efektów ubocznych terapii przeciwnowotworowych, niepłodność w wieku rozrodczym stanowi dotkliwy problem zdrowotny, psychiczny i społeczny. Postępy w medycynie w zakresie wykrywania i leczenia chorób nowotworowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności leczenia i tym samym poprawy przeżywalności pacjentów onkologicznych. Obecnie medycyna stwarza możliwości zachowania płodności na przyszłość i może być pomocna w przypadku chorych onkologicznie zagrożonych utratą płodności. Innowacyjny program dedykowany jest osobom od 18 do 40 roku życia, u których zdiagnozowano raka, spełniającym określone kryteria, i które wyrażą wolę zamrożenia komórek rozrodczych na przyszłość.
Celem głównym programu jest wsparcie psychoonkologiczne i zabezpieczenie płodności na okres maksymalnie 24 miesięcy u kobiet i mężczyzn, w wieku 18-40 lat, którzy zachorowali na nowotwory złośliwe, i u których z powodu choroby zidentyfikowano ryzyko utraty płodności.
W ramach programu wyróżniono również cele szczegółowe:

 • Poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie zabezpieczenia płodności dla mieszkańców Poznania, stanowiących grupę docelową programu;
 • Zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności osób z chorobą nowotworową, zakwalifikowanych do programu poprzez realizację procedur zabezpieczenia płodności na przyszłość;
 • Wsparcie finansowe mieszkańców z chorobą nowotworową zainteresowanych zabezpieczeniem płodności na przyszłość poprzez dofinansowanie do procedury pobrania oraz zamrożenia i przechowywania pobranych komórek rozrodczych przez okres maksymalnie do 24 miesięcy.

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania przyjęta Uchwałą Nr L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 06 lipca 2021 r.

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania ma za zadanie wskazywać kierunek w dziedzinie mobilności, w którym Miasto ma podążać w kolejnych latach. Celem nadrzędnym w dziedzinie mobilności miasta Poznania jest zorganizowanie przestrzeni, w której możliwe będzie stworzenie sprawnego i zrównoważonego systemu przemieszczania osób i towarów, uwzględniającego wzajemne oddziaływanie obszarów miasta i metropolii. System musi być bezpieczny dostępny, ekonomiczny, energetycznie efektywny i ekologiczny oraz w najmniejszym dostępnym technologicznie stopniu negatywnie oddziałujący na środowisko.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem, który doprecyzuje założenia PMT i wskazuje konkretne działania, które muszą zostać podjęte do jej realizacji. PZMM obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z mobilnością miejską, a także częściowo z planowaniem przestrzennym, np. usytuowaniem osiedli, ochroną środowiska i aspektami społecznymi. Zasięg oddziaływania PZMM nie jest ograniczony wyłącznie do granic administracyjnych miasta, lecz z uwagi na powiązania z gminami ościennymi w ramach obszaru funkcjonalnego, będzie mieć wpływ na mobilność w całej aglomeracji, w szczególności w realizacji podróży do i z Poznania. Dokument skupia się na potrzebach mieszkańców Poznania nie tylko w zakresie infrastruktury transportowej miasta, ale przede wszystkim w zakresie jakości życia w mieście, bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej miejsc pracy, nauki, usług i wypoczynku.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032 przyjęty Uchwałą Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 30 marca 2021 r.

Pogram realizowany jest w ramach zadań samorządu gminnego, który odpowiedzialny jest za przygotowywanie i aktualizację programów o danej tematyce. Celem programu jest oczyszczenie terenu miasta Poznania z azbestu, tj. wyrobów budowlanych zawierających azbest, a także pozostałych wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych.
Zadania realizowane w ramach programu:

 • określenie warunków bezpiecznego i sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko;
 • określenie ilości wyrobów zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie na terenie Poznania.

W 2021 roku została przeprowadzona kampania informacyjna skierowana do mieszkańców z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz plakatów i ulotek. Program finansowany jest z środków z budżetu miasta oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022 przyjęty Uchwałą Nr L/912/VIII/2021 Rady Miasta Poznania w dniu 06 lipca 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie programu emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022, w 2021 roku zostały podpisane z Bankiem Pekao S.A. i PKO Bankiem Polskim S.A. umowy na emisję obligacji w łącznej kwocie 500 mln zł po 250 mln w każdym roku. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Raport z realizacji programów sektorowych w 2021 r.

Miasto Poznań w 2021 r. realizowało niżej wymienione programy sektorowe.

I. Zasoby materialne gminy

 • Gminny Program Rewitalizacji Dla Miasta Poznania;
 • Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023;
 • Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027;
 • Program „POZ-nań i zamieszkaj” oraz określenie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

II. Infrastruktura komunalna

 • Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania na lata 2020-2029;
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025;
 • Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025;
 • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035;
 • Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029.

III. Środowisko

 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku;
 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Poznania;
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Poznania;
 • Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030;
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032;

IV. Polityka społeczna

 • Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021;
 • Kierunki Działań i Zadania Miasta Poznania na rzecz Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2025;
 • Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022;
 • Poznański Program Opieki nad Dziećmi do lat 3 na lata 2016-2020;
 • Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020;
 • Poznań PRO Rodzina – Promocja, Rozwój i Ochrona Rodzin Wielodzietnych w Poznaniu;
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Poznania 2019-2025;
 • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Poznania;
 • Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

V. Inne obowiązujące programy

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021;
 • Program Emisji Obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022;
 • Wieloletnie Programy Polityki Zdrowotnej;
 • Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania;
 • Poznański Program dla Kultury na lata 2019-2023;
 • Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025.