Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości

Na podstawie dynamiki zdarzeń występujących na terenie Poznania oraz liczbie przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku. Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji miejskich oraz wszystkich pozostałych zlokalizowanych na terenie miasta przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy miała m.in. realizacja przedsięwzięć porządkowych, represyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa i ostrzeżeń mieszkanek i mieszkańców.

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu

Głównym miejscem pracy Prezydenta i Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w przypadku powstania zagrożenia o znamionach sytuacji kryzysowej było Centrum Zarządzania Kryzysowego, zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20.

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania w 2019 r. podjęło 2 687 działań i interwencji. Do najważniejszych należały:

  • przyjmowanie i rejestracja zgromadzeń – 440
  • ewakuacja ludzi z miejsc zagrożenia – 29 ewakuacji, 1 851 ewakuowanych osób
  • interwencje ws. likwidacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt – 769

Pozostałe interwencje i działania polegały na reagowaniu w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń lub w przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania miasta.

Ponadto dokonano:

  • aktualizacji „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta Poznania”
  • opracowano nowy „Plan ewakuacji ludności dla Miasta Poznania. Ewakuacja I i II stopnia”
  • przygotowano i zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelek i obywateli

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie, w którym określono wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego realizowanych w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Po wprowadzeniu stopni alarmowych zarządzający  biurami i wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązani są do realizacji przedsięwzięć określonych w zarządzeniu w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków.

W 2019 r. opracowano i wdrożono procedury dyspozytora Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania dotyczące przekazywania informacji o incydencie w systemie informatycznym w zakresie zadań publicznych. Usprawniono proces weryfikacji i przepływu informacji w przypadku zaistnienia incydentu w systemie informatycznym w zakresie zadań publicznych. Określono sposób postępowania osób uczestniczących w procedurze, usprawniono proces weryfikacji i przepływu informacji w przypadku zaistnienia incydentu w systemie.

Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło również działania związane z działaniami likwidującymi skutki wystąpienia wścieklizny na terenie miasta Poznania.

W ramach działań prewencyjnych, informacyjnych i szerokiej współpracy z różnymi służbami i instytucjami Prezydent Miasta Poznania realizował i koordynował szereg programów i działań wynikających z wdrażania i kontynuacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego (współpraca  z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną).