2021 2022 2021=100 (najnowsze dostępne dane)
Ochrona zdrowia
Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 606 482 7 134 619 108,0
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 090 5 514 108,3
Liczba aptek 266 249 93,6
Liczba mieszkańców przypadających na 1 aptekę 2 049 2 174 x
Liczba przychodni 522 551 105,6
Liczba mieszkańców przypadających na 1 przychodnię 1 044 982 x
  2022 2023 2022=100
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 19 899 20892 105,0
długotrwałej lub ciężkiej choroby 10 104 10095 99,9
ubóstwa 5 370 5270 98,1
bezradności w sprawach życiowych 3 749 3892 103,8
niepełnosprawności 3 799 3862 101,7
potrzeby ochrony macierzyństwa 1 378 1531 111,1
bezrobocia 1 953 1714 97,8
bezdomności 1 150 1142 99,3
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 665 639 96,1
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 56 54 96,4
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 130 109 83,8
osób w podeszłym wieku 134 134 100,0
przewlekle somatycznie chorych 345 342 99,1
źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu