W celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wsparcia dzieci i młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionych, Miasto sfinansowało 350 programów zajęć pozalekcyjnych, w tym 267 programów w szkołach podstawowych, 51 – w liceach ogólnokształcących, 25 – w technikach i 7 – w branżowych szkołach I stopnia.

Wśród realizowanych programów zajęć pozalekcyjnych znalazło się 118 programów rozwijających zainteresowania, 108 – sportowych, 58 – przedmiotowych, 51 – antydyskryminacyjnych i 15 – językowych.

W ramach otwartego konkursu ofert Miasto zawarło umowy z organizacjami pozarządowymi, które zrealizowały 15 projektów w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. Uczestniczyło w nich 4,5 tys. osób. Projekty te miały na celu: organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, promocję szkolnictwa zawodowego, rozwijanie zainteresowań i pasji, kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, zwiększenie świadomości postaw prozdrowotnych oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, a także ekologii.

Uczniowie szkół podstawowych (z klas 4–8) mogli skorzystać z bezpłatnych korepetycji zorganizowanych w ramach projektów: 6. edycja „Korki w Mieście – edukacja, wiedza i rozwój dzieci i młodzieży” (w roku szkolnym) oraz „Wielka Dogrywka z Korków” (w czasie wakacji). Po raz pierwszy możliwość wzięcia korepetycji mieli również uczniowie szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Korepetycje w Mieście – zajęcia wyrównawcze dedykowane uczniom szkół średnich – pilotaż”. Z korepetycji łącznie skorzystało 328 osób.

W ramach współpracy z uczelniami uczniowie, m.in. brali udział w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, kursach. Pedagodzy uczestniczyli w konferencjach naukowych, programach badawczych, doskonalili metody dydaktyczne i korzystali z pomocy kadry naukowej, natomiast studenci mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w poznańskich szkołach. Efektem tej współpracy były także tzw. klasy akademickie i patronackie (na podstawie umów i porozumień z uczelniami) oraz wspólnie realizowane projekty.

Na wszystkich poziomach nauczania zarówno dzieci, uczniowie, a także nauczyciele uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach podejmowanych w ramach współpracy ze szkołami i instytucjami zagranicznymi. Efektem tej współpracy była poprawa warunków kształcenia oraz wsparcie edukacji i rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej. Współpraca zagraniczna szkół obejmowała m.in. realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tzw. „wymianę uczniów”, udział w wyjazdach studyjnych, naukę języków obcych, odbycie zagranicznych praktyk i staży zawodowych, wymianę doświadczeń, pomoc charytatywną, zaangażowanie się w działania związane ze współpracą Miasta Poznania z UNICEF-em. Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE to np.: „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”, „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”, „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”, „Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu”, „Kształcenie w zawodach niszowych – Ceramik – ZSB1 w Poznaniu”, „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, „Mobilność 2021”, „Mobilność 2022”, „Mobilność 2023”, „Partnerstwa 2023”.

Miasto kontynuowało działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez realizację (od 2015 r.) projektu pn. „Szacun dla Zawodowców”. W ramach tego projektu prowadzono kampanię informacyjno-promocyjną oraz prowadzono stronę internetową (www.zawodowcy.poznan.pl). Ponadto po raz kolejny zorganizowano Targi Szkolnictwa Zawodowego „Arena Zawodów”, podczas których zaprezentowało się 21 szkół, a 3 tys. uczniów (przede wszystkim ósmoklasistów) mogło poznać blisko 100 zawodów. Kształcenie zawodowe w szkołach wspierane było również poprzez współpracę szkół z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi. W jej efekcie realizowano projekty, doposażono pracownie w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu, umożliwiono uczniom odbycie kursów, staży i praktyk zawodowych. Ponadto nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, funkcjonowały klasy patronackie, zorganizowano warsztaty oraz wykłady i spotkania z ekspertami przybliżającymi konkretne zawody, a także przeprowadzono zajęcia praktyczne i w laboratoriach.

W 2023 r. Miasto zawarło umowę dotyczącą utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie piekarstwa ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Poznańskie BCU będzie jednym z 3 tego typu centrów w województwie wielkopolskim oraz jednym ze 120 planowanych w Polsce. BCU będą zaawansowanymi technologicznie i ukierunkowanymi branżowo placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Połączą działania szkół, uczelni i pracodawców.

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika (ZSŁ), jako pierwsza instytucja z Polski, została wyróżniona i promowana przez międzynarodowe centrum UNESCO–UNEVOC (Międzynarodowe Centrum Edukacji i Szkolenia Technicznego i Zawodowego) za innowacyjne podejście do kształcenia zawodowego i wdrożenie Akademii Huawei.

Akademia od 2021 r. przeszkoliła ponad 1 tys. uczniów ZSŁ w zakresie korzystania z ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych). ZSŁ to pierwsza szkoła w Polsce z akredytacją Huawei.

W obszarze edukacji odbyły się m.in. takie wydarzenia, jak: XXVI Targi Edukacyjne pod hasłem „Wielkopolski pociąg do edukacji”, I Wielkopolski Festiwal Rzemiosła, Targi Edukacji Zagranicznej, polsko-niemieckie forum „Wielojęzyczność, nowoczesne technologie i współpraca w zespole wielokulturowym w kształceniu zawodowym”, IV polsko-gruzińska konferencja „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie uczenia się”, III edycja Konferencji dla EDUKACJI „#MIKROINNOWACJE #MAKROEFEKTY”.

Miasto Poznań przyznało uczniom 345 nagród finansowych i wyróżnień indywidualnych za szczególne osiągnięcia naukowe (100 uczniów), artystyczne (60 uczniów), sportowe (161 uczniów) oraz zawodowe (24 uczniów). Ponadto Prezydent Miasta Poznania przyznał 349 nagród dla nauczycieli.

Nauczyciele i dyrektorzy poznańskich placówek oświatowych odebrali Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

Źródło: UMP

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu, do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2023 r. przystąpiło łącznie ok. 13,5 tys. osób, w tym ok. 7 tys. uczniów w szkołach podstawowych oraz 6,6 tys. uczniów w szkołach kończących się maturą. Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej zdawanym językiem obcym nowożytnym w szkołach podstawowych i na egzaminie maturalnym był język angielski.

Maturę zdało 88% poznańskich maturzystów. W liceach ogólnokształcących, w których uczniowie egzaminy zdawali według nowej „Formuły 2023” – zdawalność wyniosła 94%, z kolei w technikach, szkołach artystycznych oraz branżowych szkołach II stopnia, w których egzaminy odbyły się według dotychczasowej „Formuły 2015” – zdawalność wyniosła 79%.

Tabela 4. Średnie wyniki egzaminów końcowych z wybranych przedmiotów
w poznańskich szkołach w 2023 r. (w %)
Przedmiot 

Egzamin
ósmoklasisty
Matura
podstawowa
„Formuła
2023”
Matura
podstawowa
„Formuła
2015”
Matura
rozszerzona
„Formuła
2023”
Matura
rozszerzona
„Formuła
2015”
Język polski    
   
    
  
  
    
69 68  61 59 60
Matematyka 61 74 54 54 22
Język
angielski
73 90 81 75 64
Geografia x x x  58 42
Biologia x x x 53 28
Chemia x x x 53 11
Źródło: OKE

W rankingach liceów i techników portalu „Perspektywy 2024” w gronie najlepszych polskich szkół znalazły się 44 licea ogólnokształcące i technika z Poznania, czyli tyle samo szkół, co w roku poprzednim. Tytułem „Złotej” szkoły uhonorowano 9 poznańskich liceów, które zajęły miejsca wśród 200 najlepszych szkół oraz 4 technika, które uplasowały się wśród 100 najlepszych tego typu szkół. Na wysokim, 7. miejscu w zestawieniu Rankingu Techników „Perspektywy 2024” uplasowało się Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji, które od lat należy do ścisłej 10-tki najlepszych techników w kraju. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących „Perspektywy 2024” najwyższe, tj. 21. miejsce, zajęło VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, które również w tym rankingu rokrocznie zajmuje wysokie miejsca.

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu został laureatem konkursu Rise Global Winners i znalazł się w gronie 100 najlepszych na świecie. W konkursie brało udział prawie 400 tys. uczniów z niemal 50 krajów.