Według danych UMP rodzice lub opiekunowie prawni złożyli 4,2 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,6 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto. Według www.dane.gov.pl na koniec września 2023 r. z oferty placówek wychowania przedszkolnego skorzystało 22,1 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań uczęszczało 13,7 tys. dzieci (62%).

Najchętniej wybieranymi przedszkolami były Przedszkole nr 39 przy ul. Bolesława Limanowskiego (4,1 dzieci na jedno miejsce) oraz Przedszkole nr 87 przy ul. Św. Czesława (3,8 dzieci na jedno miejsce).

Większość dzieci, tj. 21,1 tys. (95%) uczęszczała do ogólnodostępnych przedszkoli. Inne formy wychowania przedszkolnego zapewniały opiekę dla: 684 dzieci (3%) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 159 dzieci (1%) w przedszkolach specjalnych, 171 dzieci (1%) w punktach przedszkolnych. Największą grupę, tj. 71% (15,6 tys.) stanowiły dzieci w wieku 3–5 lat. Co czwarte dziecko w przedszkolu, tj. 27%, było sześciolatkiem (5,9 tys.).

Według danych GUS-u wzrósł odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat, ze 105% w 2021 r. do blisko 112% w 2022 r. (najnowsze dostępne dane).

Wykres 2. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia na oddzielnych kolumnach liczbę dzieci w poszczególnych latach, tj. 2010, 2020, 2021, 2022, 2023

Źródło: GUS (do 2015 r.), www.dane.gov.pl (od 2020 r.)

Wykres do pobrania w xls

Według www.dane.gov.pl na koniec września 2023 r. do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych funkcjonujących w Poznaniu uczęszczało 110,7 tys. uczniów, z czego 69,2 tys. uczniów – do szkół prowadzonych przez Miasto.

63% uczniów poznańskich szkół kształciło się w placówkach prowadzonych przez Miasto – udział ten, kolejny rok z rzędu, zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim (70%).

Szkoły podstawowe kształciły 42% (46,1 tys.) uczniów poznańskich szkół, ponadpodstawowe – 46% uczniów (51,1 tys.), a policealne – 12% uczniów (13,5 tys.). Wśród szkół ponadpodstawowych najwięcej uczniów kształciło się w liceach ogólnokształcących – 60% (30,5 tys.), następnie w technikach – 31% (15,6 tys.) i szkołach branżowych I stopnia – 7% (3,7 tys.). Około 2% uczniów poznańskich szkół uczęszczało do szkół specjalnych (1,9 tys. osób).

Część dzieci i młodzieży korzystała z edukacji domowej oferowanej przez „Szkołę w Chmurze”. Z tego trybu nauki korzystało 1,7 tys. uczniów szkół podstawowych oraz 5,9 tys. uczniów liceów ogólnokształcących.

Poznańskie technika, szkoły branżowe I i II stopnia, artystyczne oraz policealne w roku szkolnym 2022/2023 kształciły łącznie 32,7 tys. osób w 119 zawodach.

W roku szkolnym 2022/2023 poznańskie szkoły oferowały naukę 10 języków obcych. Najczęściej nauczanymi językami były: angielski (94,2 tys. uczniów), niemiecki (35,2 tys. uczniów) oraz hiszpański (13,2 tys. uczniów).

Według GUS-u w roku szkolnym 2022/2023 do poznańskich szkół dla dzieci i młodzieży dojeżdżało 21,6 tys. uczniów (w tym 82% do szkół ponadpodstawowych), z kolei do szkół znajdujących się poza Poznaniem dojeżdżało prawie 1 tys. uczniów (w tym 58% do szkół podstawowych).

W 2023 r. naukę w poznańskich szkołach ukończyło 19,1 tys. absolwentów, w tym szkoły podstawowe – 7,5 tys. osób, ponadpodstawowe – 7,7 tys. osób, policealne – 3,9 tys. osób.

Wykres 3. Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia na oddzielnych kolumnach liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w poszczególnych latach, tj. 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Źródło: GUS (do 2015 r.), www.dane.gov.pl (od 2020 r.)

Wykres do pobrania w xls

Wykres 4. Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia na oddzielnych kolumnach liczbę uczniów w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w poszczególnych latach, tj. 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

 

Źródło: GUS (do 2015 r.), www.dane.gov.pl (od 2020 r.)

Wykres do pobrania w xls

Oprócz oddziałów ogólnodostępnych, szkoły prowadziły naukę w oddziałach alternatywnych, takich jak sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne, wstępne oraz przygotowania wojskowego.

Dzieci i młodzież kształcące się w szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego doskonaliły się w ponad 20 dyscyplinach, najczęściej w: pływaniu, siatkówce, piłce nożnej i koszykówce. Szkoły te ściśle współpracowały z 27 poznańskimi klubami sportowymi oraz 6 polskimi związkami sportowymi, m.in. w zakresie szkoleń, zajęć trenerskich oraz organizacji imprez, zawodów i obozów sportowych.

W poznańskich szkołach i placówkach oświatowych znacznie wzrosła liczba uczniów posiadających obywatelstwo inne niż polskie, z 7,3 tys. w 2021 r., do blisko 15 tys. we wrześniu 2022 r., przede wszystkim z powodu znacznego wzrostu liczby uczniów z Ukrainy (z 5,6 tys. uczniów w 2021 r. do 12,5 tys. uczniów w 2022 r.). Uczniowie zagraniczni uczęszczający do poznańskich szkół i placówek oświatowych byli obywatelami 79 krajów, przy czym najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy (84%) i Białorusi (11%). W 2023 r. w Poznaniu w 10 szkołach podstawowych i 1 liceum ogólnokształcącym funkcjonowało łącznie 37 oddziałów przygotowawczych, w których uczniowie (w większości z Ukrainy) przygotowywali się do nauki w polskich szkołach, poprzez naukę języka polskiego oraz realizację podstawy programowej w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Uczniów cudzoziemskich wspierali asystenci kulturowi (22 asystentów w szkołach podstawowych, 1 asystent w liceum ogólnokształcącym, 11 asystentów w placówkach wychowania przedszkolnego). Nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy odbywała się również w placówkach wychowania przedszkolnego. Uczniowie cudzoziemscy, także z Ukrainy, na bieżąco otrzymywali wsparcie w postaci dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (w grupach – do 10 godzin tygodniowo). W 3 szkołach realizowany był rządowy „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”, w ramach którego dla uczniów pochodzenia romskiego przeprowadzono 450 dodatkowych godzin zajęć.

Tabela 3. Liczba uczniów w oddziałach alternatywnych w roku szkolnym 2022/2023
(stan na wrzesień 2022 r.)
Rodzaje oddziałów  Szkoły
podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe Szkoły
policealne
Razem
Sportowe  3875 844 0 4719
Mistrzostwa
sportowego
286 550 0  836
Integracyjne 1965 3 0 1968
Terapeutyczne 215 415 0 630
Specjalne 1375 429 31 1835
Przysposabiające
do pracy  
46 183  0 229
Dwujęzyczne 772 2043 0 2815
Międzynarodowe 164 263  0 427
Przygotowawcze
dla uczniów
cudzoziemskich
502 0 0 502
Przygotowania
wojskowego
0 62 0 62
O charakterze
eksperymentalnym
118 0 0 118
Razem 9318 4792 31 14141
Źródło: www.dane.gov.pl (dostęp: 8.04.2024 r.)

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charlesa de Gaulle‘a w klasach l–VI rozpoczęła realizację eksperymentu pedagogicznego we współpracy z Oddziałem Bilingualism Matters@Poznań przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Eksperyment pn. „Primus Bilinguis Inter Pares – nauczanie dwujęzyczne w języku angielskim w klasach l–VI szkoły podstawowej, jako etap przygotowawczy do nauki w oddziałach dwujęzycznych z językiem angielskim od klasy VII szkoły podstawowej” potrwa do 2029 r.