Według GUS-u w 2023 r. młodzież w wieku 15–29 lat liczyła w Poznaniu 86,4 tys. osób, co stanowiło 16,0% mieszkańców.

Realizując założenia Polityki dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019–2025, w ramach aktywizowania młodzieży, podejmowano m.in. takie działania, jak:

 • zorganizowanie VI edycji konkursu pn. „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwiał poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów; konkurs adresowany był do uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych; młodzież zrealizowała 36 projektów (każda szkoła mogła pozyskać do 2 tys. zł na projekt);
Fundusz Samorządów Uczniowskich

FSU

Źródło: UMP
 • wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży – przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”; organizacje pozarządowe zrealizowały projekty mające na celu rozwijanie zainteresowań i pasji, z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym, w tym dotyczące postaw prozdrowotnych, działania zwiększające świadomość ekologiczną w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz kształtujące społeczne kompetencje przyszłości; ponadto wspierano organizacje w formie tzw. „małych grantów” w zakresie działań na rzecz rozwijania samorządów uczniowskich i wydarzeń integracyjnych;
 • kreowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) oraz Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w zakresie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego;
 • włączanie młodzieży w projekty aktywizujące mieszkańców i wspomagające relacje w społecznościach lokalnych, realizowane w ramach Regrantingowego Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych;
 • organizowanie debat oksfordzkich dla szkół;
 • realizowanie kampanii i konkursów w ramach edukacji ekologicznej;
 • realizowanie działań miejskich jednostek kultury, m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty, spektakle, festiwale, kluby dyskusyjne i filmowe, programy edukacji medialnej i społecznej, a także praktyki i wolontariat;
 • wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa młodzieży;
 • wspieranie młodych talentów (m.in. poprzez konkursy i programy stypendialne);
 • realizowanie projektów w zakresie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom;
 • powołanie Rzeczniczki Praw Uczniowskich, do której zadań należy m.in. informowanie uczniów o przysługujących im prawach, interweniowanie i udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół w rozwiązywaniu zgłoszonych spraw o naruszenie praw ucznia, a także współpraca z samorządami uczniowskimi oraz Młodzieżową Radą Miasta
  Poznania.
Funkcję Rzeczniczki Praw Uczniowskich objęła Agata Dawidowska

Rzeczniczka Praw Uczniowskich

Źródło: UMP

Szczegółowe informacje na temat realizacji „Polityki dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019–2025” zawarte są w Załączniku Nr 2 do niniejszego Raportu pn. „Raport z realizacji programów sektorowych za 2023 rok”.

Wiele inicjatyw podejmowała Młodzieżowa Rada Miasta Poznania (MRMP), składająca się z uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych. Poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, MRMP działała w ramach komisji tematycznych: Komisji Edukacji i Nauki, Komisji Klimatu i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Sportu, Komisji Relacji Zewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Projektów oraz Komisji Transportu i Infrastruktury Miasta. W 2023 r. odbyło się 8 sesji MRMP V kadencji. W dniach 27–28 września, przy wsparciu partnerów, Rada zorganizowała V Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich dla szkół z Poznania i Wielkopolski, a w dniach 17–18 października podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego, konferencję Forum Młodych. Rada zorganizowała również Polsko-Ukraińskie Forum Młodzieżowych Rad oraz Konwent Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej. W ciągu roku MRMP realizowała także takie projekty, jak „Blubry Młodych”, „POZnaj UAM” czy „POZnaj Miasto”. MRM Paktywnie włączyła się m.in. w realizację Funduszu Samorządów Uczniowskich oraz koncertu plenerowego #NaFalach. Ponadto Radni zorganizowali stoisko MRMP oraz kwestowanie w 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w sztabie Ławica)oraz stoisko MRMP na Poznańskich Targach Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Rada uczestniczyła w obchodach 78. rocznicy zakończenia walk o Poznań, 67. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Reprezentanci MRMP wzięli udział w wielu wydarzeniach dotyczących aktywności młodzieży, a także w konsultacjach organizowanych przez Miasto. Podejmowali również dialog z przedstawicielami wydziałów UMP na temat różnych aspektów życia młodzieży w mieście. W ciągu roku MRMP podejmowała uchwały, m.in. w sprawie opinii na temat dokumentów strategicznych dotyczących młodzieży. Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz współpracowali z Pełnomocniczką Prezydenta do spraw młodzieży i współpracy akademickiej.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

MRP

Źródło: UMP