Poznań jest dużym ośrodkiem przemysłu: motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i maszynowego.

W sekcji „Przemysł” zarejestrowanych było 8,1 tys. firm, z których większość (89,4%) stanowiła firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 62,4 mld zł (w cenach bieżących), tj. o 2,3% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2023 r. wyniosła 1,3 mln zł (w cenach bieżących) i była o 0,7% wyższa (w cenach stałych) niż przed rokiem. Wskaźnik wydajności w przemyśle był jednym z najwyższych w kraju.

W sekcji „Budownictwo” zarejestrowanych było 12,7 tys. firm, większość (96,4%) to mikrofirmy zatrudniające do 9 osób.

Produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 10,7 mld zł i była o 27,9% większa niż rok wcześniej. Prawie 1/3 (32,5%) produkcji sprzedanej budownictwa pochodziła ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (rok wcześniej 36,2%).

Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2023 r. wyniosła 1,2 mln zł, tj. o 19,6% więcej niż przed rokiem.