W 2023 r. kontynuowano wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia składanie wniosków o środki unijne. Największym projektem realizowanym w ramach GPR był Program Centrum (etap I i II).

W ramach etapu I w sierpniu 2023 r. zakończyły się prace budowlane przy rozbudowie ul. Święty Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Święty Marcin do pl. Wolności. Oprócz prac drogowych i związanych z torowiskami tramwajowymi, realizowano także prace na sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, a także nasadzenia drzew i krzewów. W 2023 r. prowadzono ostatnie prace budowlane na ulicy Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową, a także na ulicy Święty Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej. Trwała rozbudowa drogi wzdłuż pl. Wolności, przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia, przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Święty Marcin oraz rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka, a także przebudowa ul. Gwarnej.

Koniec prac na Al. Marcinkowskiego

al marcinkowskiego

Źródło: UMP (fot. PIM)

Dla etapu II realizowana była faza I projektu, obejmująca odcinek ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do skrzyżowania z ul. Święty Marcin. W grudniu 2023 r. podpisano Protokół Odbioru Robót dla tego zakresu. Na koniec 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym aktualizację studium wykonalności dla projektu pn. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka – faza II”. Faza II obejmuje odcinek ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Święty Marcin poprzez ul. Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Matyi i Wierzbięcice i będzie realizowana w kolejnej perspektywie unijnej.

W 2023 r. zakończono realizację projektu pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”. W ramach prac, poprzedzonych badaniami archeologicznymi, prowadzono wymianę lub przebudowę infrastruktury podziemnej (wodnej, gazowej, elektrycznej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz nawierzchni brukowej. Powstały także duże zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest gromadzenie i przetrzymywanie nadmiaru wód opadowych. Zbiornik przy Wadze Miejskiej zamontowany został na głębokości około sześciu metrów, a jego pojemność to około 420 m3. Z kolei zespół zbiorników przed Ratuszem pomieści 624 m3 wody. Mniejsze zbiorniki będą gromadziły deszczówkę służącą do podlewania roślin. Na terenie rynku dosadzono także drzewa oraz zieleń niską.

Kostka granitowa na starorynkowej płycie

Źródło: UMP (fot. PIM)
Na Starym Rynku pojawiły się cztery wyspy zieleni z drzewami i niską roślinnością, a także siedziskami dla spacerowiczów

dzrzewa rynek

Źródło: UMP (fot. PIM)

W 2023 r. Rada Miasta Poznania zatwierdziła tzw. „uchwałę krajobrazową” (LXXXVIII/1671/VIII/2023) dotyczącą zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania (więcej w rozdziale pt. „Kierunki rozwoju miasta”).

W ramach działań rewitalizacyjnych związanych z rozwojem zieleni miejskiej, m.in.: realizowano program tworzenia lokalnych skwerów z elementami małej retencji w śródmieściu pn. „Zasadzka na Fyrtle”. Jego celem jest zmiana zaniedbanych terenów, tak by służyły mieszkańcom, tworząc miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku. W 2023 r. na terenie przy ul. Norwida wprowadzono elementy małej retencji w postaci niecki bioretencyjnej.

Ponadto, w gęstej zabudowie miasta w 2023 r. utworzony został m.in. las kieszonkowy u zbiegu ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 r.

Mieszkańcy i przedstawiciele władz miasta wspólnie posadzili las kieszonkowy

las kieszonkowy 1

las kieszonkowy 2

Źródło: UMP

W ramach prac rewitalizacyjnych związanych z akcją odbrukowywania śródmiejskich ulic, w centrum miasta posadzono nowe drzewa, m.in. na ul. Wyspiańskiego, Grobla, Księcia Józefa i na pl. Międzymoście.

Przez ostatnie kilka lat odbrukowano blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, na których posadzono około 500 drzew i ponad 20 tysięcy krzewów, bylin, ozdobnych traw i roślin cebulowych

odbrukowywanie

odbruk
Źródło: UMP

W celu uatrakcyjniania przestrzeni publicznej Miasto Poznań realizowało m.in. akcję choinkową – na lokalne place, a także do przedsiębiorców z terenu Śródmieścia trafiło 286 ozdobionych świątecznych drzewek oraz lampek choinkowych. Ponadto, w sezonie świątecznym 2023–2024, w obrębie śródmieścia i na rynkach: Wildeckim, Jeżyckim, Bernardyńskim i Wielkopolskim zamontowano iluminacje świąteczne.

Akcja choinkowa

choinka 2

Źródło: UMP

Dla upiększenia przestrzeni publicznej zagospodarowano 2 podwórka komunalne przy ul. Nowowiejskiego oraz ul. Heweliusza w ramach programu pn. „Przyjazne podwórko”.

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i kosztorysową inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy ul. Gdańskiej z elementami małej retencji. Wyłoniono wykonawcę prac związanych z zagospodarowaniem tej przestrzeni.

W grudniu 2023 r. wykonano 4 neony, których projekty zostały wybrane w ramach konkursu neoNOWE CENTRUM POZNANIA. Ideą konkursu było przywrócenie neonów w śródmieściu. Ich montaż nastąpi po uzyskaniu przez laureatów niezbędnych zgód.

W centrum miasta sukcesywnie wprowadzane były zmiany służące optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, m.in. w 2023 r. zrealizowano projekt pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania”. W Poznaniu funkcjonowały 4 parkingi Park&Ride (P&R), których celem było zachęcenie do korzystania z transportu publicznego oraz zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do śródmieścia. Poznański system P&R oferował łącznie 337 miejsc postojowych. Miast zachęcało także prywatne firmy do uruchomienia ekologicznej usługi car-sharingu.