Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,7 49,2 98,9
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 3,2 2,7 84,4
zawiesina 4,2 3,8 90,5
  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 3,9 95,5
 ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 2,1 1,9 94,1
 ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 2,0 1,9 97,0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok
 BZT5 3,2 2,6 72,9
 ChZT 43,0 32,1 74,7
 zawiesina ogólna 17,1 8,1 47,6
 suma jonów chlorków i siarczanów 696,6 479,8 68,9
 azot ogólny 8,8 3,5 39,6
 fosfor ogólny 0,7 0,3 42,2
 Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym: 3,3 3,7 112,5
 przekształcone termicznie 0,4 0,4 105,5
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
 Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 167 114 68,3
 ze spalania paliw 80 34 42,5
 Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1833 1649 90,0
 dwutlenek węgla 1829 1645 90,0
 bez dwutlenku węgla, w tym: 4,5 4,1 91,9
 dwutlenek siarki 1,0 0,9 90,4
 tlenki azotu 2,3 2,1 92,2
 tlenek węgla 0,5 0,5

101,2

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w %
 pyłowe 99,8 99,9 x
 gazowe 61,3 63,2 x
  2019 2020 2019=2020
Odpady wytworzone i nagromadzone
 Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 319,4 brak danych x
 poddane odzyskowi 0,0 brak danych x
 magazynowane czasowo 2,8 brak danych x
 Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha  56,8 56,8 100,0
 Wypełnienie składowiska w %  87,2 87,7 x
 Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok  95,9 38,4 40,0
 Tereny zieleni
 Liczba parków  51 51 100,0
 Powierzchnia parków w ha  363 367 100,9
 Liczba zieleńców  120 120 100,0
 Powierzchnia zieleńców w ha  79 79 100,0
 Powierzchnia trawników w ha  308 378 122,7
 Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD)  85 84 98,8
 Liczba działek w ROD w tys.  17,7 17,6 99,4
 Powierzchnia ROD w ha  743,0 738,5 99,4
 Liczba cmentarzy  22 22 100,0
 Powierzchnia cmentarzy w ha  252 252 100,0
 Powierzchnia lasów komunalnych w ha  2 588 2 590 100,1
 Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys.  471 295 62,6
 Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha  120,7 120,7 100,0
 Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych  2305 2327 101,0
 Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys.  245,7 111,2 45,3
Cmentarze komunalne
 Liczba miejsc grzebalnych w tys.  129,4 129,9 100,4
 Liczba pochowanych zmarłych  3 700 4 116 111,2
 Liczba miejsc do wykorzystania  3 077 4 412 143,4
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu