fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok49,749,298,9
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT53,22,784,4
zawiesina4,23,890,5
201820192018=100 (najnowsze dostępne dane)
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego:4,13,995,5
 ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej2,11,994,1
 ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi2,01,997,0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok
 BZT53,22,672,9
 ChZT43,032,174,7
 zawiesina ogólna17,18,147,6
 suma jonów chlorków i siarczanów696,6479,868,9
 azot ogólny8,83,539,6
 fosfor ogólny0,70,342,2
 Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym:3,33,7112,5
 przekształcone termicznie0,40,4105,5
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
 Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym:16711468,3
 ze spalania paliw803442,5
 Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego:1833164990,0
 dwutlenek węgla1829164590,0
 bez dwutlenku węgla, w tym:4,54,191,9
 dwutlenek siarki1,00,990,4
 tlenki azotu2,32,192,2
 tlenek węgla0,50,5

101,2

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w %
 pyłowe99,899,9x
 gazowe61,363,2x
201920202019=2020
Odpady wytworzone i nagromadzone
 Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym:319,4brak danychx
 poddane odzyskowi0,0brak danychx
 magazynowane czasowo2,8brak danychx
 Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,856,8100,0
 Wypełnienie składowiska w % 87,287,7x
 Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 95,938,440,0
 Tereny zieleni
 Liczba parków 5151100,0
 Powierzchnia parków w ha 363367100,9
 Liczba zieleńców 120120100,0
 Powierzchnia zieleńców w ha 7979100,0
 Powierzchnia trawników w ha 308378122,7
 Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 858498,8
 Liczba działek w ROD w tys. 17,717,699,4
 Powierzchnia ROD w ha 743,0738,599,4
 Liczba cmentarzy 2222100,0
 Powierzchnia cmentarzy w ha 252252100,0
 Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 5882 590100,1
 Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 47129562,6
 Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7120,7100,0
 Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 23052327101,0
 Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 245,7111,245,3
Cmentarze komunalne
 Liczba miejsc grzebalnych w tys. 129,4129,9100,4
 Liczba pochowanych zmarłych 3 7004 116111,2
 Liczba miejsc do wykorzystania 3 0774 412143,4
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu