Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto, należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania.

Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki prezentowane w bilansie z wykonania budżetu Miasta.

Przychody budżetu

Korzystając z upoważnienia zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., zaciągnięto kredyty oraz wyemitowano obligacje na łączną kwotę 661 mln zł, tj. na poziomie 81,5% planu:

 • kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 331 mln zł;
 • obligacje komunalne (serie: A, B, C, D, E, F) – emisja w 2020 r. organizowana przez Bank Pekao SA – 330 mln zł.

Ponadto w 2020 r. Miasto uzyskało przychody z tytułu:

 • spłaty udzielonych na zadania publiczne pożyczek – 16 281 969,30 zł;
 • wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych – 75 205 614,30 zł.

Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym, wykorzystując limit do kwoty 70,2 mln zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 350 037 898,74 zł, z tego:

 • spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 207,3 mln zł;
 • spłata kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 62,2 mln zł;
 • wykup obligacji – 60 mln zł;
 • udzielone pożyczki – 20,5 mln zł.
 
Rozchody Miasta Poznania w 2020 r.

wykres Rozchody Miasta Poznania w 2020 r. w

wykres do pobrania w xls

Zobowiązania

Zobowiązania Miasta na koniec 2020 r. wyniosły 1 481 615 750,92 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 330,7 mln zł, tj. o 28,7%.

Na zobowiązania Miasta składały się:

 • zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji; zadłużenie z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosło 1 481 334 266,16 zł i było wyższe o 331,2 mln zł, tj. o 28,8%, w stosunku do stanu na koniec 2019 r.;
 • zobowiązania z tytułu umów leasingu – 280 437,98 zł;
 • zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych – 1 046,78 zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań, wyniosły na koniec 2020 r. 1,8 mln zł i były niższe o 7,6 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2019 r. W znaczącej większości dotyczyły zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat przychodów, rozchodów, należności i zobowiązań Miasta Poznania znajdują się w Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok