Na koniec 2020 r. (31.12.) Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 22 spółkach prawa handlowego (w tym w 12 jednoosobowych spółkach Miasta Poznania), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej.


Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 2,2 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w:

 • jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 878,97 mln zł (co stanowi 39,6% wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Poznań);
 • pozostałych spółkach z udziałem Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 1,34 mld zł (co stanowi 60,4% wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Poznań).

W grupie spółek jednoosobowych Miasto Poznań posiadało udziały o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. (441,7 mln zł);
 • Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (179,7 mln zł);
 • Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (134,3 mln zł).

W grupie pozostałych spółek Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Aquanet SA (867,7 mln zł);
 • Międzynarodowych Targach Poznańskich Sp. z o.o. (285,8 mln zł);
 • Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. (124,8 mln zł).
Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego na koniec 2020 r. w porównaniu z 2019 r.
Lp.
 
Nazwa spółki
 
Wartość nominalna w zł Zmiany w zł
 
Udział Miasta  Poznania w kapitale zakładowym w %
 
stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2019 r.
1. ACM Mari-Car Sp. z o.o. 1 000 000 1 000 000 0 100
2. DORGALON s.r.o. (spółka zagraniczna) 33 180 33 180 100
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA 6 600 000 6 600 000 0 100
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.  441 651 500 399 651 500 42 000 000 100
5. Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 4 100 000 4 100 000 0 100
6. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 134 274 000 134 274 000 0 100
7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA 10 000 000 10 000 000 0 100
8. Targowiska Sp. z o.o. 4 522 000 4 522 000 0 100
9. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 86 000 000 84 921 600 1 078 400 100
10. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 11 005 000 11 005 000 0 100
11. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 179 734 500 176 984 500 2 750 000 100
12. Zenit-System Sp. z o.o.* 50 000 50 000 0 100
Jednoosobowe spółki Miasta Poznania 878 970 180 833 108 600 45 861 580  
13. Termy Maltańskie Sp. z o.o. 41 584 100 41 584 100 0 99,94
14. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 285 808 000 42 310 200 243 497 800 99,12
15. Aquanet SA 867 663 723 867 663 723 0 77,38
16. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 7 270 000 7 270 000 0 49,66
17. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 124 828 000 109 288 000 15 540 000 37
18. Spółka Usług Gospodarczych Sp. z o.o. 13 000 13 000 26
19. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 000 000 1 000 000 0 22,22
20. Modertrans Poznań Sp. z o.o. 4 530 000 4 530 000 0 15,82
21. Centrum Obsługi Biznesu Sp.  z o.o. 5 524 500 5 524 500 0 13,09
22. VEOLIA Energia Poznań SA 3,25 3,25 0 00,0000030
Pozostałe spółki 1 338 221 326,25 1 079 170 526,25 259 050 800,00  
Łącznie 2 217 191 506,25    1 912 279 126,25   304 912 380,00  
Źródło: UMP

* 11 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu rozwiązał bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego spółkę Zenit – System Sp. z o.o. oraz zarządził jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabycie przez Miasto Poznań udziałów w spółkach prawa handlowego w 2020 r.

W 2020 r. w księgach rachunkowych Miasta Poznania wykazane zostały nabyte przez Miasto Poznań na podstawie przepisów dotyczących spadkobrania ustawowego udziały w dwóch spółkach:

 • Spółka Usług Gospodarczych Sp. z o.o.

Miasto Poznań nabyło udziały w spółce Spółka Usług Gospodarczych Sp. z o.o. na podstawie postanowienia z 1 kwietnia 2015 r. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 102/13/8, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 26 udziałów w spółce, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 13 000 zł. Spółka nie prowadzi działalności.

 • Spółka DORGALON s.r.o.

Miasto Poznań nabyło spółkę DORGALON s.r.o. na podstawie postanowienia z 30 marca 2018 r. Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 521/16, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań spadku w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej. Spółka jest zarejestrowana w Republice Czeskiej z siedzibą w Teslova 1129/2b, 702 – 00 Ostrawa. Spółka nie prowadzi działalności.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2020 r.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 12 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę nr 44/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 399 651 500 zł do kwoty 421 651 500 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 stycznia 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 24 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 4/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 421 651 500 zł do kwoty 441 651 500 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 20 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 24 kwietnia 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 18 grudnia 2020 r. podjęło uchwałę nr 38/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 441 651 500 zł do kwoty 446 651 500 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 lutego 2021 r.

 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 30 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 5/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 84 921 600 zł do kwoty 86 000 000 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 078 400 zł. Wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu Miasta Poznania, a także realizację projektu Smart City. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 maja 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 18 grudnia 2020 r. podjęło uchwałę nr 23/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 86 000 000 zł do kwoty 86 117 600 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 117 600 zł. Wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na realizację projektu Smart City. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 lutego 2021 r.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 12 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę nr 50/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 176 984 500 zł do kwoty 177 334 500 zł poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 350 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 stycznia 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 29 września 2020 r. podjęło uchwałę nr 41/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 177 334 500 zł do kwoty 179 734 500 zł poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 2 400 000 zł. Wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych należących do zasobu dzierżawionego przez spółkę. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 października 2020 r.

 • Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. 11 września 2019 r. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 295 383 000 zł do kwoty 337 385 000 zł poprzez wniesienie przez wszystkich wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 42 002 000 zł, z czego:

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 16 377 000 zł;
 • Miasto Poznań – 15 540 000 zł;
 • Województwo Wielkopolskie – 10 085 000 zł.
 •  

Wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na terminowe zaspokajanie wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec spółki w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 stycznia 2020 r.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA 18 grudnia 2020 r. podjęło uchwałę nr 285 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych, imiennych serii B w drodze subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 10 000 000 zł do kwoty 10 800 000 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 800 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 lutego 2021 r.

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 11 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 42 310 200 zł do kwoty 282 068 000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego ze 141 034 udziałów w kapitale zakładowym spółki z kwoty 300 zł do kwoty 2 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte ze środków pochodzących z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki w latach poprzednich. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 kwietnia 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 23 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 16/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 282 068 000 zł do kwoty 288 348 000 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 6 280 000 zł przez dotychczasowego wspólnika – Miasto Poznań – oraz przez wspólnika przystępującego do spółki – Województwo Wielkopolskie. Wniesienie przez ww. wspólników wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 6 280 000 zł zostało dokonane w następujący sposób:

 • Miasto Poznań – 3 740 000 zł;
 • Województwo Wielkopolskie – 2 540 000 zł.
 •  

Wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne obejmujące teren macierzysty Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 czerwca 2020 r.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2020 r.

 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 6 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę nr 87/2019 w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez wspólnika – Związek Zawodowy Budowlani w kapitale zakładowym spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki został obniżony z kwoty 134 280 000 zł do kwoty 134 279 500 zł poprzez umorzenie dobrowolne 1 udziału posiadanego przez wspólnika – Związek Zawodowy Budowlani o wartości 500 zł. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 sierpnia 2020 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 25 maja 2020 r. podjęło następujące uchwały:

 • nr 37/2020 w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez wspólnika – Stanisława Łuszczewskiego w kapitale zakładowym spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 • nr 43/2020 w sprawie umorzenia 1 udziału posiadanego przez wspólnika – Rafała Mielcarka w kapitale zakładowym spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 • nr 49/2020 w sprawie umorzenia 9 udziałów posiadanych przez wspólnika – spółkę pod firmą „Interastra” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kapitale zakładowym spółki PTBS Sp. z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki PTBS Sp. z o.o.
 •  

Kapitał zakładowy spółki został obniżony z kwoty 134 279 500 zł do kwoty 134 274 000 zł. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz ze wskazaniem spółek z udziałem Miasta Poznania, których w 2020 r. dotyczyły zmiany.

Dywidenda dla Miasta Poznania w 2020 r.

W 2020 r. spółki prawa handlowego wypłaciły Miastu Poznań dywidendy na łączną kwotę 4 128 720,76 zł, z tego:

 • Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. – 1 477 765,70 zł;
 • Modertrans Poznań Sp. z o.o. – 2 215 351,20 zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA – 435 600,00 zł;
 • Veolia Energia Poznań SA – 3,86 zł.

Udziały Miasta Poznania w spółdzielniach w 2020 r.

Miasto Poznań posiada udziały w następujących spółdzielniach:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu;
 • Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”.

Wartość nominalna udziałów Miasta Poznania w spółdzielniach w 2020 r. wynosiła 13 750 zł.

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową spółek, w których akcje/udziały posiada Miasto

Z przewidywanego wykonania przychodów osiągniętych przez spółki z udziałem Miasta Poznania w 2020 r. wynika, iż w większości przypadków przychody netto ze sprzedaży w porównaniu do wykonania przychodów za 2019 r. zmniejszyły się. Dotyczy to w szczególności następujących spółek:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.;
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.;
 • Termy Maltańskie Sp. z o.o.;
 • Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA.

Wynika to głównie z wprowadzonych w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 obostrzeń w branżach transportowej, hotelarskiej, kongresowo-wystawowej oraz rekreacyjnej.

Sytuacja płynnościowa spółek z udziałem Miasta Poznania jest bezpieczna i w większości przypadków poprawiła się w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. i/lub planu na 31 grudnia 2020 r. (dane na podstawie przewidywanego wykonania wskaźników płynności na 31 grudnia 2020 r.). Związane jest to przede wszystkim z:

 • pomocą, jaką otrzymały spółki w ramach programów wsparcia mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
 • przesunięciem w czasie planowanych na 2020 r. inwestycji (m.in. PTBS Sp. z o.o.);
 • odroczeniem terminu płatności rat kredytów inwestycyjnych (Termy Maltańskie Sp. z o.o.);
 • uzyskaniem oszczędności kosztowych w związku z wprowadzonymi przestojami ekonomicznymi, skróceniem czasu pracy pracowników, wprowadzeniem oszczędności kosztowych dotyczących np. kosztów marketingu i promocji;
 • uzyskaniem wpływów ze sprzedaży majątku (MTP Sp. z o.o.).

Spadek wskaźników płynności wg przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2020 r., zarówno w stosunku do wartości planowanej, jak i wykonania na 31 grudnia 2019 r., nastąpił w przypadku 4 spółek z udziałem Miasta Poznania, w tym spółki PKS Poznań SA i spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

W przypadku spółek PKS Poznań SA oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. spadek ten związany jest w szczególności z ograniczeniami w podróżowaniu ze względu z pandemię COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym przestojami w spółkach.

Jednocześnie wskaźnik ogólnego zadłużenia według przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2020 r. w większości spółek z udziałem Miasta Poznania nie uległ istotnym odchyleniom.

Wyjątkiem jest spółka Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o., która od lat odnotowuje wskaźniki płynności na poziomach znacznie poniżej wartości uznawanych w literaturze za modelowe. Na 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze wstępnym sprawozdaniem finansowym za 2020 r., spółka odnotowała dalszy spadek tych wskaźników, co stanowi zagrożenie dla zachowania jej płynności. Również wskaźnik ogólnego zadłużenia od lat przekraczał wartości określane w literaturze jako modelowe, a na koniec 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, osiągnął wartość przekraczającą 100% – spółka, z uwagi na znaczny spadek przychodów za 2020 r., odnotowała rekordową od 8 lat stratę netto, co w wyniku kumulacji strat z lat ubiegłych spowodowało, iż kapitały własne spółki na 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze wstępnym sprawozdaniem finansowym za 2020 r., wynoszą -1 751,96 tys. zł.

W 2020 r. spółki z udziałem Miasta Poznania, które dotkliwie odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19 i były uprawnione do korzystania z programów wsparcia mających na celu przeciwdziałanie tym skutkom, skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, m.in. takich, jak:

 • pożyczki preferencyjne z programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”;
 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne;
 • umorzenia, zwolnienia z opłacania (50%) lub odroczenia składek ZUS;
 • odroczenia płatności zaliczek na podatek PIT;
 • zawieszenia poboru podatku od przychodów z budynków;
 • środki finansowe na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym.