Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców.

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.
Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:

 • swoich organów;
 • osiedli;
 • miejskich jednostek organizacyjnych;
 • innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.

Rada Miasta Poznania

Organem stanowiącym i kontrolnym Poznania jest Rada Miasta Poznania, będąca reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców Miasta. Głównym zadaniem Rady jest określanie polityki rozwoju miasta oraz, poprzez uchwalanie budżetu Miasta, ustalanie bieżących priorytetów realizacyjnych w jego funkcjonowaniu.

Radni Miasta Poznania VIII kadencji
Kadencja 2018-2023 34 Kobiety 14
    Mężczyźni 20
źródło: UMP
Praca Rady Miasta Poznania w 2021 r.
Kadencja  Liczba sesji Liczba podjętych uchwał Liczba posiedzeń komisji
VIII 17 363 204
źródło: UMP

Zwoływanie i organizacja posiedzeń rady i komisji w 2021 r. odbywały się standardowo z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych: informacja o dniu i godzinie posiedzenia, porządek posiedzenia, projekty uchwał itp. dostępne były dla wszystkich zainteresowanych w BIP, a dla radnych dodatkowo w Internetowym Asystencie Radnego.
Obostrzeżenia sanitarne spowodowały konieczność organizacji zdalnych posiedzeń sesji i komisji, które odbywały się z wykorzystaniem platformy ZOOM i terminala do elektronicznego głosowania.
Z związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, komisje nie mogły w pełni zrealizować harmonogramów pracy przyjętych na rok 2021. Z uwagi na reżim sanitarny, radni rzadziej bywali w Biurze Rady Miasta, co skutkowało opóźnieniem w podpisywaniu protokołów z posiedzeń komisji.

Skargi kierowane do Rady Miasta Poznania w 2021 r.
Kadencja Liczba skarg wniesionych ogółem  Liczba wniesionych skarg, dla rozpoznania których właściwym organem jest RMP   Zakres / obszary tematyczne
VIII  68 58 transport, kultura, oświata, pomoc społeczna, ochrona zwierząt i środowiska, drogi publiczne, służby miejskie, bezczynność organu wykonawczego Miasta
źródło: UMP

Średni czas rozpatrywania skargi to ok. 2 miesiące. O każdorazowym przedłużeniu terminu skargi – na podstawie art. 36 KPA – wnoszący byli informowani oddzielnym pismem.

Prezydent Miasta Poznania

W 2021 r. funkcję Prezydenta Miasta Poznania pełnił Jacek Jaśkowiak, przy pomocy 3 Zastępców, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.

W 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta. Po ponad 20 latach pracę zakończyła Barbara Sajnaj. Rada Miasta wybrała nowego skarbnika. Został nim Piotr Husejko, dotychczasowy dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Kontrolingu. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni. Funkcję Skarbnika Miasta Piotr Husejko objął 1 października 2021 r.
Realizując swoje funkcje, w 2021 r. Prezydent wydał 1 107 zarządzeń.
Prezydent był wspierany przez, wyodrębnione w oparciu o przepisy prawa, stanowiska specjalistyczne:

 • Architekt Miasta;
 • Audytor Miasta;
 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych;
 • Koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej (przy ZDM);
 • Koordynatorka ds. dostępności (przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych);
 • Miejski Inżynier Ruchu;
 • Miejski Konserwator Zabytków;
 • Miejski Rzecznik Konsumentów;
 • Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu.

Ponadto, z uwagi na potrzebę grupowania obszarów, ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta, których realizacja wybiega poza zakres zadań jednej jednostki, Prezydent Miasta Poznania działał poprzez powołanych Pełnomocników:

 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej;
 • Pełnomocnika ds. Smart City;
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich;
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych;
 • Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania MAO”;
 • Pełnomocnika ds. Estetyki Miasta;
 • Pełnomocnika ds. Mieszkalnictwa Miejskiego;
 • Pełnomocnika ds. wyznaczania standardów bezpieczeństwa pracowników oraz obiektów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.

Zespoły konsultacyjne Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

Prezydent, jako organ wykonawczy Miasta, realizuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Poznania (UMP).
Zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw i podjętych porozumień, które prowadzi UMP dotyczą przede wszystkim zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, w tym m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej, komunikacji i transportu, zarządzania finansami Miasta, a także wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
Na koniec 2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowały 33 wydziały (w tym jednostki organizacyjne UMP na prawach oddziałów), w których łącznie zatrudnione były 1862 osoby.

Urząd Miasta w Poznaniu przy placu Kolegiackim

fasada Urzędu Miasta w Poznaniu przy placu Kolegiackim

arch. UMP

W 2021 r. powołane zostało Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz Wydział Prawny. Ponadto z istniejących wydziałów wyodrębnione zostały nowe jednostki: Biuro Zamówień Publicznych oraz Wydział Podatków i Opłat.
Wśród ogółu zatrudnionych w 2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania:

 • ponad 89% legitymuje się wykształceniem wyższym;
 • 74% stanowią kobiety;
 • blisko 40% to osoby w wieku 25-39 lat.

Wśród biur i wydziałów najliczniejszą kadrą w 2021 r. dysponowały:

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 177 osób zatrudnionych;
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych – 170 osób zatrudnionych;
 • Wydział Podatków i Opłat – 135 osób zatrudnionych;
 • Wydział Urbanistyki i Architektury – 117 osób zatrudnionych.

Komórki organizacyjne UMP działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Miejskie jednostki organizacyjne

W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało 341 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem, w tym:

miejskie jednostki organizacyjne (295):

 • działające w formie:
  • miejskich jednostek budżetowych (270 – bez UMP);
  • samorządowych zakładów budżetowych (3);
  • samorządowych instytucji kultury (15);
  • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej (4);
 • działające jako jednostki administracji zespolonej (3);
 • spółki prawa handlowego z udziałem Miasta (23);
 • spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem (23).

Decyzje administracyjne Miasta Poznania

W 2021 r. Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne wydały 547 701 decyzji administracyjnych.
Najwięcej wydanych decyzji administracyjnych dotyczyło spraw z zakresów prowadzonych przez:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 • Wydział Podatków i Opłat;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
 • Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, które w 2021 r. wydawały decyzje administracyjne
Jednostka Decyzje
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1586
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 17
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 10 731
Wydział Finansowy 2892
Wydział Gospodarki Komunalnej 22
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 181
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska  1162
Wydział Oświaty 347
Wydział Podatków i Opłat 178 234
Wydział Sportu 51
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 220 588
Wydział Urbanistyki i Architektury 5802
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 780
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 72
Ogółem 422 465
źródło: UMP
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, które w 2021 r. wydawały decyzje administracyjne
Jednostka Decyzje
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” 800
Zarząd Transportu Miejskiego 34
Zarząd Dróg Miejskich 10 005
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 76 480
Poznańskie Centrum Świadczeń 37 904
Ogółem  125 223
źródło: UMP

W 2021 r. wydanych zostało 11 decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz 2 w sprawie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej.