Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”.

Realizując założenia dokumentu, w 2021 r. podejmowano m.in. takie działania, jak:

  • organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”; 
  • wsparcie projektów organizacji pozarządowych;
  • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania.

Fundusz Samorządów Uczniowskich

W 2021 r. zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych poznaniaków i poznanianek zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta.

Projekt „Aktywnie i zdrowo pomimo pandemii” zrealizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu w ramach FSU 2021
zdjęcie przedstawia młodzież w dwóch kajakach na rzece
arch. UMP

Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy Uczniowskie, przy wsparciu opiekunów i przedstawicieli Miasta, uczyły się podczas warsztatów, jak pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane, np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczennic i uczniów.

W konkursie wzięło udział 31 szkół, które zrealizowały 42 pomysły. Uczennice i uczniowie uzyskali dofinansowanie do 2 tys. zł na projekt. Dzięki środkom Miasta młodzież zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia artystyczne i sportowe oraz spotkania tematyczne. W wielu szkołach powstały atrakcyjne dla uczennic i uczniów strefy wypoczynku.

 

 

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. Organizacje pozarządowe zrealizowały 18 projektów, w tym m.in. działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich oraz kompetencji społecznych młodzieży. 

Kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji przyznawanych przez Miasto (tzw. „małe granty”) w obszarze „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, obejmującym projekty mające na celu integrację i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano m.in. organizację warsztatów z zakresu debat oksfordzkich, działania na rzecz rozwijania samorządów uczniowskich, studencki zjazd Forum Uczelni Technicznych, warsztaty techniczne dla wolontariuszy – Mobilna budka telefoniczna z książkami BücherboXX, projekt „Mój Poznań  – moje miejsce na ziemi”, wydarzenie „Poznań Silent Night”, wideoklip „Dziadek do orzechów” oraz festiwal świąteczny „Boże Narodzenie w różnych kulturach społecznych”. 

Organizacje pozarządowe prowadzące Centra Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkie działały m.in. na rzecz młodzieży, wspierając ich aktywność obywatelską. Młodzież miała także możliwość zaangażowania się w projekty realizowane w ramach mikrodotacji z CIL-Regrantingowego 2021, a także w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (program „Od SBO do PBO” został zrealizowany w 3 poznańskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 57, II Liceum Ogólnokształcącym i V Liceum Ogólnokształcącym) oraz projektu „DziałaMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce”, realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania

Miasto Poznań aktywnie wspiera bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (MRMP), która jest organem samorządowym uczącej się młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych. MRMP ma charakter konsultacyjny. Działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

W 2021 r. odbyło się 9 sesji MRMP. Na sesji 18 czerwca 2021 r. odbyły się wybory nowego Prezydium. Na sesji 15 października 2021 r. przyjęto ślubowania nowych Radnych (zgłoszonych w naborze uzupełniającym w nowym roku szkolnym). 

Poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, Rada działała w ramach 7 Komisji tematycznych: ds. Edukacji Obywatelskiej, ds. Klimatu i Ochrony Środowiska, ds. Komunikacji Medialnej, ds. Kultury i Sportu, ds. Polityki Społecznej, ds. Relacji Zewnętrznych oraz ds. Samorządów Uczniowskich. 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania IV kadencji podczas sesji 18 czerwca 2021 r. 

zdjęcie zbiorowe MRMP w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania

arch. UMP

Rada zaangażowała się w działania Miasta w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19, rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych (m.in. promując szczepienia przeciwko COVID-19). Rada kontynuowała projekt „POZnaj Miasto” (cykl spotkań z przedstawicielami Miasta dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych). Ponadto MRMP współpracowała z Zespołem Oświatowym Miasta Poznania 2020+. MRMP uczestniczyła również w pracach Zespołu ds. PBO 2023. Rada zaangażowała się także w przygotowanie cyklu podcastów „POZnaj Siebie” realizowanych we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Estradą Poznańską oraz w miejski projekt „Hej Dziewczyny! Akcja Menstruacja w twojej szkole” realizowany w poznańskich szkołach. Rada współorganizowała Warsztaty Medialne dla szkół ponadpodstawowych we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podpisano list intencyjny z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza dot. nawiązania współpracy edukacyjnej. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej. Rada wzięła udział w Poznańskim Biegu Niepodległości w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczestniczyła w Kiermaszu Świętomarcińskim w ramach świętowania Imienin ulicy św. Marcin. Radni MRMP zaangażowali się w pomoc pogorzelcom na os. Kopernika w Poznaniu oraz w akcję „Szlachetna paczka”. 

„Hej Dziewczyny! Akcja Menstruacja w twojej szkole”

na zdjęciu pojemnik z podpaskami w ramach Akcja Menstruacja

arch. UMP

Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz współpracowali z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Miasto Poznań na bieżąco sprawowało obsługę techniczną i administracyjną Rady.

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 15 października 2021 r. 
zdjęcie przedstawia pełną salę podczas posiedzenia MRMP 15 października 2021 r. Widać siedzące osoby z uniesioną ręką do głosowania.
arch. MRMP

Działania miejskich jednostek kultury na rzecz aktywizacji młodzieży

Miejskie jednostki kultury realizowały działania kierowane do młodzieży, m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty, spektakle, festiwale. Prowadziły także praktyki i wolontariat dla młodzieży w jednostkach kultury, dyskusyjne kluby filmowe czy programy edukacji medialnej i społecznej.

Szczegółowe informacje nt. działań miejskich instytucji kultury na rzecz dzieci i młodzieży zawarto w rozdziałach Działalność kulturalna organizacji pozarządowych realizowana przy wsparciu Miasta Poznania oraz Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu.

Działania podejmowane we współpracy ze środowiskiem akademickim na rzecz aktywizacji naukowej i zawodowej młodzieży

W 2021 r. podejmowano liczne działania kierowane do młodzieży ze środowiska akademickiego: programy stypendialne dla studentów i młodych naukowców, wykłady otwarte, konkurs na prace magisterskie i doktorskie, staże i praktyki studenckie i absolwenckie oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje nt. zrealizowanych projektów zawarto w rozdziałach Współpraca Miasta Poznania ze środowiskiem akademickimNagrody, konkursy i stypendia przyznane przez Miasto Poznań.