W 2018 r. z budżetu Miasta Poznania sfinansowano  na kwotę 16,5 mln zł doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej.

Do najważniejszych działań wpływających na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców należały:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę ponad 1,8 mln zł, w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala, sfinansowano: modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pomp, a także układów sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody Pitnej, zaopatrzenie Bloku Operacyjnego, OIOMu oraz pracowni RTG, wymianę posadzek na oddziałach szpitalnych oraz malowania klatek schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych prowadzących na oddziały. Ponadto zrealizowano zakupy specjalistycznego sprzętu za 4 mln zł na wyposażenie: Oddziału Kardiologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Okulistyki, Oddziału Urologii, Poradni Chirurgii Stomatologicznej, czy Centralnej Sterylizatorni. Rozpoczęto także wdrażanie projektu finansowanego w ramach WRPO 2014-2020, o wartości ponad 2,6 mln zł, mającego na celu  utworzenie systemu usług elektronicznych,  niezbędnego doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych oraz zabezpieczono wkład własny w projekt wymiany wyeksploatowanego sprzętu i doposażeniu Centrum Urazowego,
 • Szpital Miejski im. F. Raszei – za kwotę ponad 5 mln zł dokonano modernizacji i zakupu wyposażenia Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją. Zrealizowano także zakupy wyposażenia za kwotę niespełna 0,5 mln zł, w ramach której nabyto m. in.: komplet narzędzi do laparoskopii, aparatu do endoskopowych operacji laryngologicznych oraz chłodni dla zmarłych pacjentów,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42  o nowe skrzydło za kwotę ponad 300 tys. zł, a także przeprowadzono drobne prace modernizacyjne za 100 tys. zł obejmujące m. in. wymianę i ocieplenie stropodachu, zabezpieczenie ścian ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki drzwiowej, odnowienie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych – przeznaczono prawie 0,5 mln zł na prace modernizacyjne oraz zakupy zestawu laparoskopowego do pracowni urologicznej,
 • Hospicjum Palium – wykonano drobne prace przygotowawcze do dalszego rozwoju obiektu za prawie 75 tys. zł.

Miasto Poznań systematycznie wspiera funkcjonowanie szpitali klinicznych. W 2018 r. przeznaczyło z budżetu Miasta kwotę ponad 4 mln zł na wsparcie:

 • Szpitala Klinicznego im. K. Jonchera – zakup mobilnego aparatu przyłóżkowego na potrzeby Zakładu Radiologii Pediatrycznej,
 • Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego – zakup Aparatu Synoptofor na potrzeby Oddziału Okulistyki,
 • Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego – zakup m.in. okulistycznego mikroskopu operacyjnego, lasera diodowego, funduskamery do badania niemowląt na potrzeby Oddziału Okulistyki,
 • Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego – rozpoczęcie przygotowania terenu pod budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Ponadto Miasto Poznań wsparło kwotą 100 tys. zł zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

W 2018 r. realizowano projekt dofinansowany w ramach WRPO 2014-2020 kwotą 7,2 mln zł, obejmujący system publicznej służby zdrowia w Poznaniu, mający na celu  wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz utworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi. Środki z budżetu Miasta wydatkowano na wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do:

 • prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P,
 • utworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.