Wyszczególnienie 2018 2020 2018=100 (najświeższe dostępne dane)
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 261845 271316 103,6
spółdzielczych 68402 65316 95,5
zakładów pracy 590 567 96,1
osób fizycznych 175084 187649 107,2
Skarbu Państwa 708 691 97,6
społeczno-czynszowych 3459 3820 110,4
Efekty budownictwa mieszkaniowego
  2020 2021 2020=100
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4927 6519 132,3
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 4476 5757 128,6
indywidualne 400 364 91
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12553 12635 100,7
w samodzielnych budynkach należących do miasta Poznania 5520 5525 100,1
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 81 101 oraz 2 wnioski o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi 506,2
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: 23 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi 107 lokali mieszkalnych oraz 1 nieruchomość zabudowana budynkiem jednolokalowym x
dotychczasowym najemcom 22 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi 107 lokali mieszkalnych oraz 1 nieruchomość zabudowana budynkiem jednolokalowym x
w trybie przetargowym 1 0 100,0
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego  wg wyceny biegłego w zł 4 954,0 5 515,00 109,8
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł 595,0 759,2 123,1
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 1,7 4,9 141,7
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 1,7 4,9 141,7
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 491 439 84,9
mieszkalnych w ramach listy 145 227 83,3
socjalnych w ramach listy 346 212 85,6
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych 93 49 59,2
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 12,9 13,6 94,2
spółdzielczych 2,5 2,7 92,6
komunalnych 4,9 5,2 102,1
prywatno-czynszowych 5,5 5,8 88,7
zakładowych 0,03 0,03 100
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 7,1 7 91
1-osobowych 2,7 2,7 91
2-osobowych 1,4 1,3 93,3
3-osobowych 1,1 1,1 91,7
4-osobowych 1 1 90,9
5-osobowych 0,5 0,6 83,3
6- i więcej osobowych 0,4 0,3 100
źródło: GUS, UMP