W 2021 r. w Poznaniu odnotowano 14,6 tys. przestępstw. Policja podjęła 78,5 tys. interwencji.

Zadania w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, realizowane były przez organy, instytucje, straże i służby – zarówno państwowe (Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) – jak również samorządowe (Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego).
Podstawowym dokumentem w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Poznania jest Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego obowiązujący od 2010 r.

W ramach programu przewiduje się działania mające na celu:

  • ograniczenie przestępczości i demoralizacji;
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
  • zwiększanie skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców;
  • stworzenie miejskiego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Największe, potencjalne i realne zagrożenie w 2021 r. związane było z pandemią COVID-19. Główne działania w tym zakresie podejmowane były przez rząd, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Poznaniu Zarządzeniem nr 198/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 6 marca 2021 r. został powołany Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. Stosownie do sytuacji, na bieżąco podejmowano niezbędne działania. Obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły organizację wydarzeń i realizację niektórych projektów, a także wymusiły podjęcie działań zdalnych, z wykorzystaniem możliwości, które daje Internet.
Pandemia COVID-19 wpłynęła również na realizację zadań i inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powodowała wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy niezbędnych materiałów, utrudnienia związane z uzupełnianiem dokumentacji czy uzgadnianiem czasu realizacji umów.
W ramach działań związanych z pandemią zorganizowano dystrybucję Środków Ochrony Indywidualnej dla placówek oświatowych i opiekuńczych.

Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Poznania formułowana jest corocznie przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania, po przedstawieniu danych przez komendantów: Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania.
W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na których poruszono tematy dotyczące aktualnych zagrożeń i działań, ukierunkowanych na polepszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Poznania. Tematami posiedzeń Komisji były m.in.: realizacja przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych w sezonie 2021, zaopatrzenie mieszkańców Poznania w wodę, w tym w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia środków w budżecie Miasta na rzecz bezpieczeństwa na 2022 r.

W Poznaniu w 2021 r. odnotowano 13,1 tys. przestępstw, tj. o 9,4 % więcej niż w 2020 r. Nie oznacza to faktycznego wzrostu przestępczości, gdyż wzrost ten został spowodowany czasowym ograniczeniem mobilności społeczeństwa. W związku z tym baza porównawcza przestępczości w 2021 r. w odniesieniu do roku poprzedniego może być nieco zawyżona, przez co wzrost przestępczości jest większy.

W 2021 r. w strukturze przestępstw w Poznaniu dominowały przestępstwa kryminalne (84,1%). Policja odnotowała 477 wypadków drogowych, tj. o 23,5 % mniej niż 2020 r. Policja podjęła w 2021 r. 78,5 tys. interwencji, tj. o 1% mniej niż rok wcześniej.